Språkpolitik i 500 år

Svensk språkpolitik – en kort historik

Från Gustav Vasas bibel på 1500-talet till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010. Här lyfter vi fram några viktiga händelser och beslut som präglat svensk språkpolitik genom århundradena.

1500-talet

1526

Nya testamentet på svenska

1526 utkommer Nya testamentet på svenska, och 1540–1541 ges Gustav Vasas bibel ut. De hade stor betydelse för regleringen och stabiliseringen av svensk ortografi.

1600-talet

1680

Columbus ”ordeskötsel”

Omkring 1680 utkommer Samuel Columbus ”En swensk ordeskötsel” postumt. I den propagerar han för användning av det svenska modersmålet, bland annat genom att i skrift ta upp ord som dittills bara hört till det talade språket.

1700-talet

1713

Kansliordningen förordar svenska

Under andra hälften av 1600-talet och början av 1700-talet ger Karl XI och Karl XII ut direktiv riktade till präster, diplomater med flera om att främja bruket av svenska gentemot främmande ord och språk. I den kansliordning som Karl XII undertecknar 1713 står: ”Kongl. Maij:tt will och at dess Cantzelij uti alla de Bref och Skrifter, som därifrån utgå, beflijtar sig om en ren och tÿdelig Swenska, samt så mÿcket som möijeligt är undflÿr fremmande ord.” Detta upprepas sedan i kansliordningarna fram till 1809.

1736

Sweriges Rikes Lag

1736 utkommer ”Sweriges Rikes Lag” i en modern språkdräkt.

1747

Grammatikbok i svenska

1747 utkommer Abraham Sahlstedts ”Swensk Grammatika ... Af Kongl. Wetenskaps Akademien Gillad”.

1750

Skrivhandledning för mer talnära stavning

Runt 1750 ger flera språkvetare ut skrivhandledningar med budskapet att ”hwad örat hörer, bör ock ögat se” (Johan Ihre), det vill säga en moderniserad, mer talnära stavning.

1786

Svenska Akademien bildas

1786 instiftas Svenska Akademien i syfte att främja svenska språkets ”renhet, styrka och höghet”.

1800-talet

1801

Fast norm för stavning

1801 ger Carl Gustaf Leopold ut ”Afhandling om svenska stafsättet”, vilken gav svensk stavning en fast norm.

1836

Svenska Akademiens första grammatik

1836 utkommer Svenska Akademiens första grammatik.

1842

Allmän folkskola

Riksdagen beslutar om införandet av den allmänna folkskolan, vilket får stor betydelse för det allmänna läs- och skrivkunnandet i landet.

1874

SAOL ges ut

Den första utgåvan av Svenska Akademiens ordlista ges ut. Den följer i stort sett Leopolds stavningslära.

1893

SAOB ges ut

Första bandet av Svenska Akademiens ordbok ges ut. Sista bandet beräknas utkomma år 2021.

1900-talet

1906

Ny rättstavning

Fridtjuv Berg, en av Rättstavningssällskapets medlemmar och tillika ecklesiastikminister, skickar ut ett kungligt cirkulär som föreskriver att den sjunde upplagan av Akademiens ordlista (1900), med vissa undantag, skulle ligga till grund för undervisningen i svensk rättstavning. Undantagen gällde bland annat att f, fv och hv för v-ljud skulle ändras till v (med bibehållande av grundformens v i böjningsformer framför t och s utom i ordet haft). Dessa undantag innebar en ny rättstavning för svenskan.

1907

Skrivregler för myndigheter

Ett kungligt cirkulär anbefaller ”samtliga förvaltande ämbetsmyndigheter i riket att affatta sina skrifter i klara, korta meningar och således undvika invecklade satsbyggnader och onödiga upprepningar samt i öfrigt söka tillägna sig ett klart och enkelt skrifsätt”. (Notera gammalstavningen!) Liknande formuleringar har sedan fortlevt i förvaltningslagen.

1941

TNC bildas

TNC (Tekniska nomenklaturcentralen) för språkvårdande insatser på terminologiområdet bildas.

1944

Nämnden för svensk språkvård bildas

Nämnden för svensk språkvård (föregångaren till Språkrådet) bildas med uppgift att ”följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet” och ”vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen”.

1967

Riktlinjer för lagspråk

Statsrådsberedningen ger ut de första riktlinjerna för språket i lagar och andra författningar.

1977

”Att skriva bättre offentlig svenska”

Svenska språknämnden och Statens personalutbildningsnämnd publicerar ett studiematerial om den offentliga svenskan – ”Att skriva bättre offentlig svenska”.

1978

Språkkonsultlinjen startar

Stockholms universitet startar en utbildning på två och ett halvt år för blivande språkkonsulter i svenska, Språkkonsultlinjen. Syftet är inte minst att utbilda konsulter som ska modernisera svenskt lag- och myndighetsspråk.

1981

Teckenspråket erkänns

Den 14 maj 1981 erkänner Riksdagen att teckenspråk är ”de dövas språk”. Detta leder till att läroplanen för specialskolor 1983 föreskriver att undervisning ska bedrivas på teckenspråk och svenska. Dövundervisningen hade i ett sekel fram till dess skett på svenska med hjälp av tal- och hörselträning. Varje år den 14 maj firas Teckenspråkets dag i Sverige som en manifestation av riksdagens erkännande.

1983

Språkvårdsutredningen

Regeringen tillsätter Språkvårdsutredningen, med uppgift att se över den språkvårdande verksamheten i Regeringskansliet och andra myndigheter. Rapporten ”Klarspråk – en grund för god offentlig service” (Ds C 1985:3) ges ut 1988.

1984

”Språket i domar och beslut”

Svea hovrätt publicerar skriften ”Språket i domar och beslut”, för att inspirera domstolsjurister till en modern språkbehandling och en ökad medvetenhet i språkfrågor.

1989

Språkvårdsprojektet

1989 startar Statens institut för personalutveckling (SIPU) Språkvårdsprojektet i syfte att ta reda på hur man praktiskt kan gå till väga för att förändra texter och skrivvanor inom en myndighet. Rapporten ”Visst går det att förändra myndighetsspråket!” (Ds 1993:61) ges ut 1993.

1991

Myndigheternas skrivregler

Statsrådsberedningen ger ut den första upplagan av ”Myndigheternas skrivregler”.

1993

Klarspråksgruppen bildas

Regeringen tillsätter Klarspråksgruppen, med uppgift att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna.

1997

”Steg mot en minoritetspolitik” (SOU 1997:192) kommer ut

1998

Bättre EU-texter

1998 utkommer ”Svenskan i EU” (SOU 1998:114) med en rad förslag på hur kvaliteten på de svenska EU-texterna kan förbättras.

1999

Europarådets minoritetsspråkskonvention

Sverige ratificerar Europarådets minoritetsspråkskonvention för finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

1997

Handlingsprogram för svenska språket

Regeringen ger Svenska språknämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket. Språknämnden redovisar våren 1998 sitt uppdrag i skriften ”Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket”. Nämnden föreslår att det övergripande målet i arbetet med att främja svenskan bör vara att den ska bevaras som ett samhällsbärande och komplett språk i Sverige. Förslaget till handlingsprogram omfattar ett flertal enskilda åtgärder om bland annat språkvård, skola, högre utbildning och forskning, arbets- och näringsliv, medier och EU. Nämnden föreslår också att svenskans ställning i Sverige ska lagfästas.

1999

Nya resurser för språkvården

I sin budgetproposition (proposition 1998/99:1) konstaterar regeringen att arbetet med att främja svenska språket bör gå vidare med utgångspunkt i Språknämndens förslag till handlingsprogram. Som en första åtgärd tillförs språkvården nya resurser från och med år 1999.

1999

Språkpolitisk utredning

Under hösten 1999 beslutar riksdagen att en parlamentarisk språkpolitisk utredning ska tillsättas. Kulturutskottet redogör i sitt betänkande utförligt för behovet av en sådan utredning (betänkande 1999/2000:KrU2, riksdagsskrivelse 1999/2000:7). Den 5 oktober 2000 beslutar regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lägga fram ett handlingsprogram för det svenska språket.

2000-talet

2002

Mål i mun

2002 publiceras utredningen ”Mål i mun” (SOU 2002:27). Trots positiva reaktioner från många håll, hamnar utredningens förslag i malpåse fram till 2005.

2005

En fastslagen svensk språkpolitik

Regeringen lägger en språkpolitisk proposition, ”Bästa språket” (proposition 2005/06:2), som antas av riksdagen den 7 december 2005. Därmed har Sverige en fastslagen svensk språkpolitik med fyra delmål: att svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige, att svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk, att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig samt att alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

2006

Isof bildas

1 juli 2006 slås Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden, Klarspråksgruppen i Regeringskansliet och Språk- och folkminnesinstitutet ihop till expertmyndigheten Isof. Detta i enlighet med förslagen i ”Bästa språket”. I myndighetens instruktion står att den är ”central myndighet på språkets område”.

2008

Förslag till språklag

2008 läggs ett förslag om en språklag i språklagspropositionen ”Språk för alla – förslag till språklag” (2008/09:153).

Språklagen

Den 1 juli 2009 träder språklagen (2009:600) i kraft. Den bekräftar de tidigare fastställda språkpolitiska målen.

Läs mer om språklagen
2010

Minoritetslagen

Den 1 januari 2010 träder en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft, i vilken de språkliga rättigheterna för de nationella minoriteterna beskrivs. ​

Läs mer om minoritetslagen