Teckenspråk i Norden

Det finns inget gemensamt teckenspråk för hela världen, utan ett i varje land. En del länder har flera teckenspråk, till exempel Finland. Men visst finns det likheter mellan de nordiska teckenspråken.

Det finska och det finlandssvenska teckenspråket anses vara besläktade med det svenska. Sedan mitten av 1800-talet fanns det elever från Finland på Manillaskolan, en dövskola i Stockholm. När eleverna återvände hem tog de med sig en del tecken som de lärt sig i Sverige och som därmed blev en del av teckenspråken i Finland. Men även om det finns beröringspunkter mellan svenskt och finskt teckenspråk så innebär det inte att döva förstår varandra utan besvär. Inlånade svenska tecken har anpassats till det finska teckenspråket och utvecklats efter finska förhållanden. Svenska och finlandssvenska teckenspråkiga personer har lättare att förstå varandra.

En liknande relation finns mellan danskt och norskt teckenspråk. Norska elever som gick i dövskolan i Köpenhamn tog med sig tecken som de lärt sig i Danmark när de återvände hem. Även teckenspråken på Färöarna, Grönland och Island anses ha påverkats av det danska teckenspråket.

Det är osäkert om man kan använda släktskapsbegreppet för tecknade språk. Språken har inte utvecklats från ett gemensamt språk. Istället kan man säga att det skedde inlåning av tecken mellan teckenspråken under 1800- och 1900-talet när dövskolor etablerades i Norden. En del elever som gick i en dövskola i ett grannland blev sedan lärare i sina hemländer, vilket påskyndade denna process.

karta

Genom dövundervisningen spreds teckenspråken mellan de nordiska länderna.

Nordiskt samarbete

Även i de andra nordiska länderna finns det språkvårdare i teckenspråk. År 2014 etablerades ett nätverk för de nordiska språkvårdarna med stöd från Nordiska ministerrådet Länk till annan webbplats. och Nordisk Språkkoordination. Mer information finns på det nordiska teckenspråksnätverkets blogg Nordiska teckenspråk Länk till annan webbplats..