Digitalt kulturarv

Kulturarvet tillhör alla och alla ska ha samma möjligheter att ta del av och bidra till vårt kulturarv. Digitaliseringen av kulturarvet bidrar till detta och hjälper oss också att bevara material för framtiden.

Att digitalisera kulturarvet handlar i grund och botten om demokrati. Du ska ha möjlighet att ta del av och bidra till vårt kulturarv, oavsett var du bor eller befinner dig. Det handlar också om att ta hand om kulturarvsmaterial på ett säkert sätt, så att informationen kan bevaras för framtiden. I Sverige arbetar kulturarvsmyndigheter som Isof med digitalisering ur både ett tillgänglighets- och bevarandeperspektiv.

Isof och digitaliseringen

På Isof pågår ett ständigt arbete med att digitalisera myndighetens arkivsamlingar så att de kan bevaras för framtiden och lättare förmedlas i samtiden. Digitalisering hos oss innefattar:

  • digitisering (konvertera analogt arkivmaterial till digitalt och organisera datat med hjälp av metadata)
  • systemutveckling (utveckla och förvalta databaser och system som lagrar och hanterar digitalt arkivmaterial)
  • webbutveckling (utveckla och förvalta API:er och webbgränssnitt för att kunna tillgängliggöra materialet via digitala arkivtjänster)
  • förmedling (skapa en kontext till materialet och kommunicera arkivtjänsterna till allmänhet och specifika målgrupper, till exempel via Isofs webbplats).

Digitala arkivtjänster

Vi tillgängliggör stora delar av vårt digitala arkivmaterial via olika digitala arkivtjänster där du som användare kan söka efter arkivmaterial och ta del av det i form av en digital kopia. Många arkivtjänster baseras på en kartplattform där du kan leta material utifrån geografiska platser i Sverige eller Norden. Andra arkivtjänster utgår från klassiska sökfunktioner.

Språkteknologi och digital humaniora

På Isof pågår flera stora projekt som rör sig i gränslandet mellan språkteknologi och digital humaniora. Projekten har stor betydelse i dagens digitala och flerspråkiga samhälle eftersom de resulterar i att fler får tillgång till kulturarvet och nödvändiga språkresurser.

Inom forskningsinfrastrukturen Nationella språkbanken driver Isof delprojektet Språkbanken Sam, som med hjälp av verktyg och metoder från språkteknologi och digital humaniora vill göra Isofs omfattande arkivsamlingar mer tillgängliga för både forskare och allmänhet. Inom projektet utvecklas både digitala arkivtjänster och språkverktyg.

Tillgängligt kulturarv för forskning i tal (Tilltal) är ett annat forskningsprojekt som undersöker hur talteknologiska metoder kan göra historiska talinspelningar mer tillgängliga för forskare. Inom projektet har flera verktyg och metoder för analys och utforskning av ljudinspelningar utvecklats.

Samarbete med andra kulturarvsaktörer

I arbetet med digitalt kulturarv samarbetar vi med många kulturarvsaktörer och forskningsaktörer såväl nationellt som internationellt. En central samarbetsplattform är Digisam, som består av 22 nationella kulturarvsaktörer från museer, arkiv och bibliotek. Målet för samarbetet är att skapa gemensamma digitala lösningar som gör kulturarvet enklare och lättare att ta till sig.

Vad är kulturarv?

Kulturarv kan vara både materiella (till exempel byggnader, monument, föremål, fornlämningar) och immateriella (till exempel traditioner, kunskap, berättelser, namnskick). Ordet kulturarv avser i dag sådant som skapats av människor och i någon form förs vidare mellan människor och generationer och det är levande och föränderligt. I Isofs arkiv finns minnen av tidigare generationers immateriella kulturarv och samtidigt pågår arbetet med att samla in och synliggöra kunskaper och traditioner som är levande i dag.

Lär dig mer om immateriellt kulturarv i vår kunskapsbank!

Vad är digital humaniora?

Digital humaniora är en tvärvetenskaplig forskningsinriktning som beskriver, visualiserar och analyserar digitala data inom humaniora samt studerar digitala praktiker och utvecklar digitala metoder för humanistisk forskning.

Vad är språkteknologi?

Språkteknologi handlar om hur människans språk är uppbyggt och hur en dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk. Målet är att förenkla och förbättra kommunikationen mellan människor och mellan människor och datorer. Språkteknologi är ett centralt område för vår språkanvändning och utvecklingen av svenskan.

Läs mer om Isofs expertområde språkteknologi!