Om det svenska teckenspråket

Svenskt teckenspråk är ett språk som har uppstått och utvecklats mellan språkbrukare i Sverige under lång tid. Språket har ett eget lexikon och egen grammatik.

händer som tecknar

Ett svenskt minoritetsspråk

Teckenspråk har funnits i alla tider, så länge det har funnits döva människor. Precis som andra språk har språket utvecklats i samspel mellan människor. När det uppstod ett språk som kan kallas det svenska teckenspråket är svårt att säga, men när dövskolor grundades under 1800-talet skapades större kontaktytor och grunden för det svenska teckenspråket lades. Det finns inte bara ett teckenspråk i världen utan varje land har sitt teckenspråk. Det finns kunskap om ungefär 160 olika teckenspråk i världen. Forskning om svenskt teckenspråk har pågått sedan 1970-talet.

Språkbrukare i Sverige

Av dem som har det svenska teckenspråket som modersmål är alla inte döva. Även personer med hörselnedsättning och hörande personer – framför allt barn till teckenspråkiga – kan tillägna sig svenskt teckenspråk i tidig ålder.

En del lär sig språket som ett andra språk. Det kan vara föräldrar eller anhöriga till teckenspråkiga barn, vänner, partner och personer som använder det svenska teckenspråket i sitt arbete. Räknar man med dem är antalet språkbrukare betydligt fler.

Teckenspråkiga personer är flerspråkiga, svenska och andra språk används parallellt med det svenska teckenspråket. Vilket av dessa språk som är starkast kan variera mellan individer.

Bygger på visuell karaktär

Det svenska teckenspråket är ett språk som uppfattas med synen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktet (munnen, ögonen, blickriktning och huvudet). Den visuella uppfattningsförmågan gör det möjligt att uttrycka flera språkliga signaler samtidigt. Tecken i det svenska teckenspråket är språksymboler på samma sätt som ord är symboler i talade språk. Mer om det svenska teckenspråket kan du läsa på sidorna Det svenska teckenspråkets grammatik.

Taktilt teckenspråk

Det svenska teckenspråket används också av personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning. För dem krävs att språket uppfattas med ett annat sinnesintryck, nämligen känseln. När en person lyssnar placerar denne sina händer på talarens händer och låter händerna följa med i handrörelserna, så kallat taktilt teckenspråk. Språkliga signaler som annars uttrycks med ansiktet utförs på annorlunda sätt i taktilt teckenspråk. Läs mer på hemsidan för Förbundet Sveriges dövblinda Länk till annan webbplats..

Användning i samhället

Svenskt teckenspråk har en särskild ställning i det svenska samhället genom språklagen (SFS 2009:600) Länk till annan webbplats.. Språket används i arbetsliv, utbildning, kultur, tv, sociala medier och på fritiden där det finns teckenspråkiga personer. I kontakter med icke-teckenspråkiga personer används teckenspråkstolkar, främst i arbetsliv och utbildning. Teckenspråkigas gemenskap kallas för dövsamhället eller teckenspråkssamhället beroende på vilka individer man avser. Det finns en stark gemenskap mellan teckenspråkiga döva över landsgränser och en lång historia av välutvecklade internationella kontakter.

Språkvård i svenskt teckenspråk

Språkvård i svenskt teckenspråk i statlig regi är en ung företeelse. Språkvårdare i svenskt teckenspråk anställdes på Språkrådet först 2007. Dessförinnan har framför allt intresseorganisationer för döva och arbetat med att ge ut teckenordböcker, undervisningsmaterial och att sprida kunskaper om det svenska teckenspråket.

Språkrådets uppgift är att ge råd i frågor som rör det svenska teckenspråket. Rådgivningen kan gälla bruket av det svenska teckenspråket och om språkliga rättigheter. Såväl myndigheter som den intresserade allmänheten kan vända sig till språkvårdarna med frågor.