Folkmusik och folklig musik

Även om en del musiktraditioner kan vara mycket gamla, är begreppet folkmusik relativt nytt.

Intresse för folkets kultur

Folkmusiken som idé och begrepp har sitt ursprung i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. I samklang med romantiska strömningarna väcktes då bland det framväxande borgerskapet ett intresse för folkets seder och bruk, berättelser, sång, musik och dans. Med folket menade man då framför allt den majoritet av befolkningen som bodde på landsbygden (allmogen).

När den tyske, romantiske diktaren Johann Gottfried Herder på 1770-talet myntade begreppet folkvisa (tyskans Volkslied), avsåg han de anonyma visor som sjöngs av allmogen. I samma anda skapades i svenskan, liksom i många andra europeiska språk, en mängd ord med prefixet folk-, till exempel folkdans, folkbildning, folkmedicin och folktro. I det här sammanhanget hittar vi även ursprunget till ordet folkminnen, och till Isofs omfattande arkiv (något du kan läsa mer om på sidan Folkminnessamlingar).

Skiftande innebörd

Sedan romantikens 1800-tal har begrepp som folkmusik, folkvisa och folkmusik skiftat innebörd genom olika tider och sammanhang. I dagligt tal menas fortfarande ofta sång, musik och dans som har sina rötter i det gamla bondesamhället. Andra återkommande kriterium är att det handlar om sång, musik och dans som har spridits gehörsvägen, förändrats genom muntlig tradition och kännetecknas av variationer. I dag används också begrepp som folklig sång och musik, som oftast vill föra tankarna in i människors vardagsliv.

Isofs musiksamlingar

I Isofs musiksamlingar finns visor, låtar och danser. Det handlar om såväl skriftligt som ljudande material, såsom noter, sångtexter, handskrivna visböcker, intervjuer, frågelistsvar, dansuppteckningar och inspelningar av levande musik. Det äldsta materialet upptecknades kring sekelskiftet 1900 och speglar en äldre musiktradition. Senare material berättar om vardagsmusikanter och musikmiljöer under 1900-talet. Läs mer på sidan Musiksamlingar.

Folkmusik, konstmusik och populärmusik

I ett västerländskt sammanhang brukar man ibland skilja mellan folkmusik, konstmusik och populär musik. Det är begrepp och en indelning som uppstod under 1700- och 1800-talet och inledningsvis fanns en hierarki i genrerna där konstmusiken var finast. Konstmusik är det vi i vardagligt tal kallar klassisk musik, och användes om musik som ansågs ha ett bestående konstnärligt och kulturellt värde. Konstmusiken användes då som en motsats till populärmusik (lättillgänglig musik anpassad för och populär hos den stora massan) och folkmusik (musik med rötter i det gamla bondesamhället).

Musik och dans på Levande kulturarv

Levande kulturarv logga

Levande kulturarv är Sveriges webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. I den nationella förteckningen över immateriella kulturarv kan du läsa mer om olika musiktraditioner.

Lästips

I rollen som spelman... Uppsatser om svensk folkmusik. Länk till annan webbplats. I: Etnologiska skrifter, Umeå universitet. Red. Alf Arvidsson. Stockholm: Svenskt visarkiv.

Jan Ling (1980): Om folkmusikens historia och ideal Länk till annan webbplats.. I: Folkmusikboken. Stockholm: Prisma. Valda delar av Folkmusikboken finns publicerade på Svenskt visarkivs webbplats Länk till annan webbplats..

Svenskt visarkiv: Fackordlista för musiketnologiska termer och begrepp Länk till annan webbplats.