Fackspråk

Fackspråk är det språk vi använder när vi talar med varandra om ett specifikt ämnesområde. Det mest centrala i fackspråket är de särskilda ord och uttryck som ingår, termerna.

Folksamling på torg.

Fackspråk uppstår ofta i grupper som delar exempelvis ett yrke eller ett intresse där kommunikationen underlättas av gemensamma termer och begrepp.

Fackspråk är det språk vi använder när vi kommunicerar med varandra om ett särskilt ämnesområde som vi sinsemellan känner till. Hit hör alla språk som vi dels behöver för vårt yrkesutövande, dels använder inom specialiserade fritidssysselsättningar och intresseområden. Det handlar om allt från juridik, medicin, musikvetenskap och teknik till handarbete, sport och matlagning. Det mest centrala i fackspråk är de särskilda ord och uttryck som ingår, termerna.

Skillnad mellan fackspråk och allmänspråk

Det talas ofta om ”det svenska språket”, som om det vore ett enda och enhetligt språk. Men stora och samhällsbärande språk som svenska är egentligen uppbyggda av många olika, mindre ”språk i språket”. Det finns till exempel olika slags fackspråk, och de skiljer sig mer eller mindre från det vi brukar kalla allmänspråket. Allmänspråket omfattar, förenklat sett, de ord och uttryck som merparten av oss talare av ett språk kommer i kontakt med. Både ord som vi själva använder i vardagen och sådana som vi bara känner igen.

Fackspråk beskriver och förmedlar kunskap

Varje ämnesområde inbegriper en massa kunskap. Den kunskapen vill vi som arbetar inom ämnesområdet – eller vi som helt enkelt bara är intresserade – kunna kommunicera med varandra om. Det är det som är fackspråk. På ett djupare plan handlar fackspråk alltså inte bara om termer och begrepp. Det handlar också om att beskriva och förmedla den kunskap och de färdigheter som människor genom historien har utvecklat inom ett specialiserat ämnesområde.

Fackspråk liknar gruppspråk

Fackspråk bidrar till att skapa samhörighet mellan oss som ingår i den grupp som använder fackspråket och till att avgränsa gruppen utåt. På så vis liknar fackspråk andra gruppspråk. Men medan ett gruppspråk som ungdomsspråk kan signalera avståndstagande från vuxenvärlden, signalerar fackspråk snarare auktoritet. Fackspråket fungerar alltså både för att effektivisera kommunikation om vissa ämnen och för att skapa och upprätthålla fackexperterna som grupp. Därför riskerar fackspråk i vissa sammanhang att också vara exkluderande.