Vad är klarspråk?

Klarspråk är språk som är vårdat, enkelt och begripligt – och framför allt anpassat efter mottagarnas behov.

Det vanligaste är att man med klarspråk menar myndighetstexter som är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Oftast handlar det om skrivna texter, men även det muntliga språket omfattas. Så här står det i språklagens elfte paragraf, den så kallade klarspråksparagrafen:

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklagen § 11

Vad menas med vårdat, enkelt och begripligt?

Vi brukar förklara språklagens ”vårdat, enkelt och begripligt” så här:

  • Enkelt: Undvik invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, förkortningar, facktermer som mottagaren inte förstår och ofullständig information.
  • Begripligt: Tänk på läsaren när du bestämmer vilken information texten ska innehålla, i vilken ordning du tar upp saker och ting, hur du delar upp texten i stycken och hur du väljer rubriker.

Inte bara myndighetsspråk

Det är också vanligt att inkludera annat språk än myndighetsspråk i begreppet klarspråk. Här är två vidare definitioner av klarspråk:

Rikstermbanken: ”Språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna.” (Utarbetad av Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska och Terminologicentrum TNC)

Den internationella klarspråksorganisationen Plain: ”A communication is in plain language if the language, structure, and design are so clear that the intended audience can easily find what they need, understand what they find, and use that information.”

Vilka ska använda klarspråk?

Enligt språklagen är det alltså ett krav att myndigheter, kommuner, regioner och andra offentliga organ använder klarspråk. Men även privata företag och organisationer tjänar på att använda klarspråk – eftersom kommunikationen fungerar bättre om språket är anpassat efter mottagaren.

Språkrådet har främst i uppdrag att stötta myndigheter, kommuner och regioner i att använda klarspråk. Våra råd om hur man arbetar med och skriver klarspråk kan däremot användas av alla organisationer.

Film: Vad är klarspråk egentligen?

Språkvårdaren Ingrid Olssons föreläsning "Vårdad, enkel och begriplig", från Lättlästdagen 9 november 2018. Programmet är från UR Samtiden.