Klarspråkshistoria

I Sverige har vi länge arbetat med att förenkla och modernisera lagar och andra myndighetstexter. Här är några av milstolparna.

Klarspråk – en lång historia

Från riktlinjer till lag. I Sverige har vi länge arbetat med att förenkla och modernisera lagar och andra myndighetstexter. Häng med, så tar vi det från början!

1960-talet

1967

Riktlinjer för lagspråk

De första riktlinjerna för språket i lagar och andra författningar ges ut av Statsrådsberedningen (statsministerns kansli).

1970-talet

1976

Språkexpert i Statsrådsberedningen

Den första språkexperten anställs i Statsrådsberedningen för att organisera en mer systematisk modernisering av lagspråket.

1977

Att skriva bättre offentlig svenska

Svenska språknämnden och Statens personalutbildningsnämnd publicerar ett studiematerial om den offentliga svenskan – ”Att skriva bättre offentlig svenska”.

1978

Språkkonsultlinjen

Stockholms universitet startar en utbildning på två och ett halvt år för blivande språkkonsulter i svenska, språkkonsultlinjen.

1980-talet

1983

Språkvårdsutredningen

Regeringen tillsätter Språkvårdsutredningen, med uppgift att se över den språkvårdande verksamheten i Regeringskansliet och andra myndigheter.

1984

Språket i domar och beslut

Svea hovrätt publicerar skriften ”Språket i domar och beslut”, för att inspirera domstolsjurister till en modern språkbehandling och en ökad medvetenhet i språkfrågor.

1985

Språkvårdsutredningens rapport

Språkvårdsutredningen publicerar rapporten ”Klarspråk – en grund för god offentlig service” (Ds C 1985:3).

1988

Ord och uttryck inom domstolsväsendet

Domstolsverket publicerar studiehäftet ”Ord och uttryck inom domstolsväsendet”.

1989

Språkvårdsprojektet

Statens institut för personalutveckling (SIPU) startar Språkvårdsprojektet, i syfte att ta reda på hur man praktiskt kan gå till väga för att förändra texter och skrivvanor inom en myndighet.

1990-talet

1991

Myndigheternas skrivregler

Statsrådsberedningen ger ut den första upplagan av ”Myndigheternas skrivregler”.

1993

Språkvårdsprojektets rapport

Språkvårdsprojektet publicerar rapporten ”Visst går det att förändra myndighetsspråket!” (Ds 1993:61).

Klarspråksgruppen

Regeringen tillsätter Klarspråksgruppen, med uppgift att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna.

1998

Betänkandet Svenskan i EU

Betänkandet ”Svenskan i EU” (1998:114) ger en rad förslag på hur kvaliteten på de svenska EU-texterna kan förbättras.

1999

Språk och struktur i domar och beslut

Domstolsverket ger ut skriften ”Språk och struktur i domar och beslut”, avsedd att användas i överrätternas utbildning, i Domstolsverkets kursverksamhet och som en daglig inspirationskälla för alla som skriver i domstolarna.

2000-talet

2000

Krav på ny skrivkultur

Sverige framför synpunkter på kommissionens reformprogram och begär att reformen också ska innefatta en ny skrivkultur i EU:s institutioner.

Språkfrågor i fokus

Regeringen tillsätter Kommittén för svenska språket och ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera myndighetstexters begriplighet.

2001

Rapport om myndighetsspråket

Statskontoret publicerar rapporten ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” (2001:18).

2002

Mål i mun

Kommittén för svenska språket lägger fram sitt betänkande ”Mål i mun” (SOU 2002:27), som presenterar ett 80-tal förslag om svenskans ställning och användning. Stödet till myndighetsspråkvården föreslås bli utökat.

2002–2003

Krav på klara EU-rättsakter

Sverige föreslår konventet att kravet på klara och begripliga EU-rättsakter ska fördragsfästas. EU-språkvården organiseras i Justitiedepartementet.

2005

Mål för svensk språkpolitik

Den 7 december 2005 antar riksdagen den språkpolitiska propositionen ”Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik”. Ett av de fyra mål som tas upp berör den offentliga svenskan, som bör vara ”vårdad, enkel och begriplig”. Propositionen innehåller också konkreta förslag om en förstärkt och samordnad språkvårdsorganisation.

2006

Ny språkmyndighet bildas: Institutet för språk och folkminnen

Sverige får en ny språkmyndighet, Institutet för språk och folkminnen (Isof). Svenska språknämnden byter namn till Språkrådet och blir en del av språkmyndigheten. Klarspråksgruppen i Regeringskansliet läggs ned, och ansvaret för klarspråkfrågorna flyttas till Språkrådet. Till stöd för klarspråksarbetet bildas en rådgivande klarspråksnämnd.

2008

Språklagsutredningen

Den 18 mars 2008 lägger regeringen fram ett betänkande om en ny språklag, Värna språken – förslag till språklag (SOU 2008:26).

2009

Språklagen

Språklagen träder ikraft den 1 juli 2009. I den står att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Vill du veta mer om klarspråkshistorien?

Om du vill få en mer detaljerad bild av det svenska klarspråksarbetets historia rekommenderar vi boken Krångelspråk blir klarspråk (Ehrenberg-Sundin och Sundin 2015).