Folktro och föreställningsvärldar

Folktron och dess väsen hör hemma i den rådande föreställningsvärlden. När tid och rum förändras, förändras även folktron.

Komet syns på natthimmel.

En flygande drake, ett rymdskepp eller kanske en meteorid som faller in i jordatmosfären? Det beror på föreställningsvärlden hos betraktaren.

Vad menas med folktro?

Väsen och andra övernaturliga händelser och magiska ritualer hör hemma i det som vi här samlar under begreppet folktro. Men vad menas egentligen med folktro? Det är inte helt enkelt att beskriva eftersom det finns olika teorier och förklaringar som kan skilja sig åt mellan kulturer eller även bland olika forskare. Enkelt uttryckt är det folkliga föreställningar som inte helt stämmer överens med den lära och de förklaringsmodeller som erbjuds av de officiella religionerna eller av naturvetenskapen. Förutom övernaturliga väsen kan det till exempel handla om spådomar, magi, tro på tur och otur eller om folkmedicin. Ibland används ord som vidskepelse och skrock istället för folktro, men de har en mer negativ och nedsättande klang.

De berättelser, seder och bruk som folktron består av har vanligen förts vidare från generation till generation. Det kan vara inom en familj men även inom en vänskapskrets, inom en arbetsmiljö eller på internet. Det kan vara sådant som det berättats om eller en typ av handlingar sen lång tid, men det kan också uppstå nya föreställningar som sprids lokalt eller till och med internationellt på en mycket kort tid.

I dag är populärkulturen och internet med och formar vår tids folktro. Figurer som exempelvis Slender man och getmannen har klivit ut ur den digitala världen och omtalas ibland som existerande väsen. Särskilt internet och det som kallas för deep web eller dark web har blivit en plats där det berättas om övernaturliga makter.

Olika föreställningsvärldar

Folktron hör hemma i den föreställningsvärld som råder, och förändras därför med tid och rum. Många väsen som det talades om i det gamla förindustriella bondesamhället är numera bortglömda, andra är kända även om man inte längre tror på dem och vissa lever fortfarande kvar i en slags vår tids folktro.

Dimma över vatten i skogslandskap.

I äldre tid var folktrons väsen ofta förknippade med den nyckfulla och mystiska naturen.

Den övernaturliga naturen

Många av de väsen som man trodde på förr var förknippade med naturen. Människan levde ofta mycket närmare naturen än vad vi gör i dag och var helt beroende av den för sitt leverne. I dag kan det vara svårt för många att föreställa sig hur nyckfull och mystisk naturen var och hur snabba väderomslag, skördens utfall, mystiska stenras och märkliga ljud kunde tolkas som något övernaturligt. Naturen kunde betraktas som ”besjälad” och styrd av olika makter som människan var tvungen att förhålla sig till. Den här typen av föreställningar kopplade till naturen finns och har funnits i de flesta kulturer och länder runt om i världen. Tänk till exempel på likheten mellan Storsjöodjuret i Storsjön i Jämtland och Nessie i Loch Ness i Skottland (här kan du läsa mer om sjöodjur). Ett annat exempel som finns på många håll i världen är föreställningen om att jättar en gång i tiden format landskapet där de levt.

Tro och folktro

Hur mycket folk har trott på det som har berättas om folktrons väsen har naturligtvis varierat. Nu liksom förr finns det personer som varit fullt övertygade om olika väsens existens och sådana personer som varit helt avvisande eller skeptiska. En majoritet befinner sig sannolikt någonstans mittemellan och graden av tro kan skifta beroende på en rad faktorer.

Ett möte med ett övernaturligt väsen styrs ofta av olika känslor och intryck och påverkas av omständigheter som miljö, tid på dygnet och sinnestillstånd. En annan viktig faktor är personens världsbild och påverkan av den lokala kollektiva berättelsetraditionen och dess förklaringsmodeller till vad som kan ha inträffat. Själva upplevelsen av ett möte med något som uppfattas som övernaturligt är viktigt i sig, men i regel tolkas det i efterhand i samband med att samma möte beskrivs och förklaras. Det är först då ett ljud, en glimt av något eller en känsla kan tolkas i ljuset av hur andra personer hjälper till att tolka det som hänt.

Om någon ser ett märkligt ljusfenomen på himlavalvet kan det, om traditionen är levande för berättaren eller av åhörarna, tolkas som en drake som flyger över himlen. Motsvarande tolkning i senare tid skulle kunna vara att draken byts ut mot ett rymdskepp, alltså ett UFO från en främmande planet. Samtidigt skulle många istället ha helt andra förklaringsmodeller som inte ger utrymme för några väsen.

Berättelser om väsen

I Isofs folkminnesarkiv finns tiotusentals berättelser av personer som berättar att de eller någon de känner har mött ett av folktrons väsen (flera av dessa berättelser hittar du i vår Sägenkarta Länk till annan webbplats.). Hur det sägs ha gått till skiljer sig åt från fall till fall, det kan röra sig om olika sinnesintryck, att personen menar sig ha känt, sett eller hört något som uppfattas som ett övernaturligt väsen. Det är inte något som har upphört i modern tid. Berättelser om möten med övernaturliga väsen frodas än i dag, även om berättelserna och de väsen som beskrivs har anpassats efter den tid och den miljö i vilken de berättas. 

Berättelser om folktrons väsen kan både skrämma och underhålla, de kan vara grova och snuskiga eller poetiska och vackra. I berättelserna är nästan ingenting helt fast och statiskt, utan det finns skillnader mellan olika platser och orter och mellan olika berättare. En berättare brukar i regel också omforma sina berättelser inom vissa gränser, även om själva framställningen inte sällan följer ett visst grundmönster. Motiv i berättelserna kan vandra långa vägar och omstöpas i nya former vilket gör att vissa berättelser snabbt kan färdas över stora områden. Men berättelserna kan också variera inom ett och samma område. Det som vid ett tillfälle kan berättas om skogsrået kan vid ett annat tillfälle gälla maran eller vittra. Folktron är föränderlig och anpassas efter den tid och den miljö i vilken den också är ett uttryck.

Länkar och lästips om folktro

Länkar

SO-rummet: Folktro Länk till annan webbplats.

Podden När man talar om trollen: Den förtrollade skogen Länk till annan webbplats. (februari 2021)

Lästips

Folktro: En besjälad värld, red. Kurt Almqvist & Lotta Gröning (Stolpe förlag, 2021)