Om myndigheten

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i det flerspråkiga Sverige.

Svenskt teckenspråk

Expertmyndighet

Vi finns till för alla och är en resurs för många yrkesgrupper, föreningar och organisationer. Vi bistår regeringen med underlag och ger stöd till andra myndigheter. Vi är experter på:

  • det svenska språket samt dialekter, ortnamn och personnamn i Sverige
  • de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska samt svenskt teckenspråk
  • folklig kultur, vardagsliv och traditioner i Sverige.

Vi samlar in kunskap

Vi följer utvecklingen kring språk och kultur i samhället och samlar in berättelser och kunskap om vår tid. Vi vårdar språken, namnen och tryggar det immateriella kulturarvet. Våra fysiska och digitala arkiv är en levande minnesbank som är till för alla.

Vi bygger upp kunskap

Vi forskar, utreder och yttrar oss inom våra expertområden. Vi bygger upp ny kunskap och lyfter angelägna samhällsfrågor utifrån vår expertis och de språkpolitiska och kulturpolitiska målen. Vi arbetar för allas rätt till språk och kultur.

Vi sprider kunskap

Vi ger råd och rekommendationer och svarar på frågor inom våra expertområden. Vi bidrar till ett lustfyllt lärande och ger alla möjlighet att ta del av den kunskap vi samlar in och bygger upp om språk och kultur i Sverige.

Svenskt teckenspråk

Uppdrag från regeringen

Isof är både en språkmyndighet och en kulturarvsmyndighet och vi sorterar under Kulturdepartementet. Det är den svenska regeringen som beslutar om ramarna för Isofs verksamhet. Från regeringen får vi varje år ett regleringsbrev som bland annat innehåller mål och resultatkrav samt myndighetens anslag. Vi har också en mer långsiktig förordning som bestämmer vad vi ska arbeta med.

Svenskt teckenspråk

Verksamhet på flera orter

Vi har cirka 90 anställda och har avdelningar i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Myndighetens ledning och administration finns i Uppsala.

Svenskt teckenspråk

Verksamhetsstrategi

Vår verksamhetsstrategi består av en vision om vad Isof ska bidra till i samhället och ett övergripande strategiskt mål med tillhörande strategier.

Vår vision

Vår vision lyder: Ett rikare liv i ett öppnare samhälle. Vi har en visionsbeskrivning som förtydligar visionen:

Det innebär för oss ett mångfacetterat samhälle, där olika perspektiv är levande hos var och en. Vi vill ha ett inkluderande samhälle, där människor känner gemenskap kring det som förenar och acceptans för olikheter. Vi eftersträvar ett demokratiskt samhälle, där alla har förutsättningar att vara delaktiga.

Strategiskt mål och strategier

Vårt övergripande strategiska mål är att vara en ständigt aktuell och hållbar kunskapskälla som når många. För att lyckas utföra vårt uppdrag och nå det målet på bästa sätt ska vi genomgående sträva efter att vara och upplevas digitala, aktuella och folkbildande.