Om myndigheten

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i det flerspråkiga Sverige.

Promenad utomhus

Svenskt teckenspråk

Expertmyndighet

Vi finns till för alla och är en resurs för många yrkesgrupper, föreningar och organisationer. Vi bistår regeringen med underlag och ger stöd till andra myndigheter. Vi är experter på:

  • det svenska språket samt dialekter, ortnamn och personnamn i Sverige
  • de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska samt svenskt teckenspråk
  • folklig kultur, vardagsliv och traditioner i Sverige.

Vi samlar in kunskap

Vi följer utvecklingen kring språk och kultur i samhället och samlar in berättelser och kunskap om vår tid. Vi vårdar språken, namnbruket och det immateriella kulturarvet. Våra fysiska och digitala arkiv är en levande minnesbank som är till för alla.

Vi bygger upp kunskap

Vi forskar, utreder och yttrar oss inom våra expertområden. Vi bygger upp ny kunskap och lyfter angelägna samhällsfrågor utifrån vår expertis och de språkpolitiska och kulturpolitiska målen. Vi arbetar för allas rätt till språk och kulturarv.

Vi sprider kunskap

Vi ger råd och rekommendationer och svarar på frågor inom våra expertområden. Vi bidrar till ett lustfyllt lärande och ger alla möjlighet att ta del av den kunskap vi samlar in och bygger upp om språk och kultur i Sverige.

Svenskt teckenspråk

Uppdrag från regeringen

Det är den svenska regeringen som beslutar om ramarna för Isofs verksamhet. Från regeringen får vi varje år ett regleringsbrev som bland annat innehåller mål och resultatkrav samt myndighetens anslag. Vi har också en mer långsiktig förordning som bestämmer vad vi ska arbeta med.

Svenskt teckenspråk

Verksamhet på flera orter

Vi har cirka 90 anställda och har avdelningar i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Myndighetens ledning och administration finns i Uppsala.

Svenskt teckenspråk

Verksamhetsstrategi

Vår verksamhetsstrategi består av en vision om vad Isof ska bidra till i samhället och ett övergripande strategiskt mål med tillhörande strategier.

Vår vision

Vår vision lyder: Ett rikare liv i ett öppnare samhälle. Vi har en visionsbeskrivning som förtydligar visionen:

Vår vision innebär ett mångfacetterat samhälle, där olika perspektiv är levande hos var och en. Vi bidrar till det genom att ge var och en förutsättningar att förstå egna och andras språk och kultur. Vi sprider kunskap samt belyser komplexa samband och vardagsföreteelser ur olika perspektiv. Därigenom möjliggör vi kritisk reflektion men också ett lustfyllt lärande.

Vår vision innebär ett inkluderande samhälle, där människor känner gemenskap kring det som förenar och acceptans för olikheter. Vi bidrar till det genom att forska om och levandegöra Sveriges språk och kulturarv. Vi samlar in och sprider berättelser som speglar mångfalden i Sverige och bygger på så sätt en gemensam minnesbank. Vi förmedlar kunskap och verktyg som underlättar kommunikationen mellan människor.

Vår vision innebär ett demokratiskt samhälle, där alla har förutsättningar att vara delaktiga. Vi bidrar till det genom att sprida kunskap om namnskick och språkbruk, ge offentliga organisationer stöd och lyfta angelägna frågor inom språkpolitik och kulturarv. Därigenom underlättar vi för människor att ta del av samhällsinformation och att göra sin röst hörd. Vi ger alla möjlighet att ta del av och forma det immateriella kulturarvet.

Strategiskt mål och strategier

Vårt övergripande strategiska mål är att vara en ständigt aktuell och hållbar kunskapskälla som når många. För att lyckas utföra vårt uppdrag och nå det målet på bästa sätt ska vi genomgående sträva efter att vara och upplevas:

Digitala. Vi ligger långt framme och vågar prova nya lösningar för att bevara och sprida kunskap om språk och kultur via den senaste tekniken.

Aktuella. Vi ger ett brett perspektiv på aktuella frågor. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och våra forskare och experter är aktiva i samhällsdebatten och kan med utgångspunkt i våra expertområden spegla ett samhälle i förändring.

Folkbildande. Vi är en brygga mellan akademi och allmänhet. Vi förklarar komplexa sammanhang, väcker lust att lära mer och skapar förståelse för vetenskapliga perspektiv.