Organisation

Isof är en enrådsmyndighet med generaldirektören som ytterst ansvarig för verksamheten. Vi har fem avdelningar som gemensamt arbetar för att uppfylla myndighetens uppdrag och verksamhetens mål.

Medarbetare

Generaldirektör

Martin Sundin är Isofs generaldirektör och myndighetschef. Generaldirektören ansvarar för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och har det övergripande ansvaret för verksamheten samt för planering och uppföljning.

Avdelningar

Fyra avdelningar arbetar med våra uppdrag kring språkvård och namnvård, forskning, insamling, arkivverksamhet och kunskapsspridning:

En avdelning arbetar strategiskt och stödjande i hela verksamheten:

Ledning

Ledningsgruppen är ett rådgivande stöd till generaldirektören. Medlemmarna i ledningsgruppen biträder generaldirektören i övergripande och gemensamma frågor. Gruppens uppdrag är att strategiskt utveckla och styra verksamheten genom att tillföra olika perspektiv, erfarenheter, kunskaper och kompetens samt att förankra fattade beslut i organisationen och verka för att de genomförs.

Isofs ledningsgrupp består av följande personer: