Avdelningen Språkrådet

Avdelningen ansvarar för språkvården i Sverige som rör svenska språket och arbetar med klarspråk, språkpolitik, språkteknologi, terminologi och lexikografiskt arbete.

Avdelningschef: Lena Lind Palicki

Kontakt

E-post

sprakradet@isof.se (ej språkrådgivning)

Telefon

0200-28 33 33 (växel). Växeln är öppen måndag–fredag kl. 9–15.

Postadress

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

Besöksadress

Alsnögatan 7, 7 trappor
116 41 Stockholm

Stöd och språkråd

En av våra viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för dig som ska använda eller har frågor om svenska, flerspråkighet och språkpolitik. Har du språkfrågor bör du i första hand söka svar i Frågelådan Länk till annan webbplats..

På ingången Stöd och språkråd hittar du allt det stöd vi erbjuder i form av till exempel språktjänster, vägledningar och frågor och svar.

Böcker och tidskrifter

Som ett led i arbetet att ge råd och stöd ger vi ut skrifter, bland annat ordböcker, ordlistor, regelsamlingar, handböcker och andra böcker om språk. Ett par av våra mest kända verk är Svenska skrivregler och Språkrådet rekommenderar. Vi ger också ut tidskriften Klarspråk: Bulletin från Språkrådet.

På ingången Publikationer kan du hitta böcker och tidskrifter utifrån olika ämnen.

Forskning

I vårt uppdrag ingår att forska inom våra ämnesområden och att på vetenskaplig grund sprida kunskaper om språk. Vi redovisar forskningsresultat i form av bland annat artiklar, böcker, undervisning och seminarier, och vi deltar i vetenskapliga konferenser både nationellt och internationellt. TIll flera av våra verksamheter har vi särskilda referensgrupper och vi samverkar med forskningsinstitut, universitet och högskolor.

På ingången Forskning kan du läsa mer om vår forskning och aktuella projekt.

Samarbeten

Vi har nära samarbeten med andra institutioner inom språkvårdsarbetet i Sverige, i Norden och internationellt. I Sverige innebär det samarbete med organisationer som Svenska Akademien, Mediespråksgruppen, Språkvårdsgruppen och Namnvårdsgruppen.

På nordisk nivå bedriver vi inom ämnena svenska och svenskt teckenspråk samarbete med våra systerorganisationer, språknämnderna, i alla de nordiska länderna. Internationellt deltar vi i samarbetsorganet Efnil, European Federation of National Institutes of Languages, inte minst i frågor om språkpolitik. Inom klarspråk bedrivs samarbete med de internationella klarspråksorganisationerna Clarity och Plain Language Association.

På ingången Samarbeten kan du läsa mer om våra olika samarbeten.

Flerspråkighet

I vårt uppdrag ingår att följa utvecklingen för de olika minoritetsspråk som talas i Sverige. Vi ger också råd till staten, kommuner och regioner om hur flerspråkighet kan hanteras i verksamheten, ger ut publikationer om flerspråkighet och svenska som andraspråk samt forskar och sprider kunskap om flerspråkighet och svenska som andraspråk.

På vår expertområdessida för flerspråkighet kan du läsa mer om vad vi gör inom området.

Klarspråk

Vi samordnar arbetet för ett enkelt och begripligt myndighetsspråk, så kallat klarspråk Länk till annan webbplats.. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

På vår expertområdessida för klarspråk kan du läsa mer om vad vi gör och kan hjälpa till med.

Nyord

Vi registrerar nyord i svenskan, liksom nya användningar och betydelser av befintliga uttryck. Varje årsskifte ger vi i samarbete med Språktidningen ut en särskild nyordslista.

I vår kunskapsbank Nyord kan du läsa mer om nyorden i svenskan.

Språk och it

Språkteknologi är en vetenskapsgren som sysslar med språk och teknik, till exempel maskinöversättning, språkkontroll, konstgjort tal och informationssökning. Vi arbetar med att främja språkteknologin i Sverige och följer utvecklingen på området. Vi bevakar även andra delar av området språk och it, som elektroniskt skrivande och tillgängliga webbplatser.

På vår expertområdessida för språkteknologi kan du läsa mer om vad vi gör inom området.

Språkpolitik

Språkpolitiken handlar om att säkra olika språks ställning och medborgarnas möjligheter att använda språken. Språkpolitiken regleras framför allt genom språklagen (2009:600) och minoritetslagen (2009:724). Vi uttalar oss i aktuella frågor av språkpolitisk karaktär, följer omvärldshändelser och rapporterar till regeringen hur myndigheterna efterlever de språkpolitiska lagarna.

På vår expertområdessida för språkpolitik kan du läsa mer om vad vi gör inom området.

Terminologi

Vårt terminologiuppdrag handlar framför allt om att samordna, främja och ge stöd i terminologiarbete och termutveckling i offentlig sektor. Vi ska även främja terminologisk utbildning och forskning, samordna termnätverk och initiera språkteknologiska terminologiprojekt. Dessutom ska vi driva den nationella Rikstermbanken.

På expertområdessidan för fackspråk och terminologi kan du läsa mer om vad vi gör på området.