Använd vårt arkivmaterial

Här hittar du information om hur du kan använda materialet i våra samlingar.

Utforska samlingarna

Större delen av våra samlingar är tillgängliga för allmänhet, studenter och forskare. Vi arbetar löpande med att digitalisera och digitalt tillgängliggöra våra samlingar. I nuläget går det inte att söka i hela vårt arkivbestånd nätet, men du kan hitta och ta del av stora mängder arkivmaterial via våra Digitala arkivtjänster.

Det är kostnadsfritt att besöka våra forskarsalar och att beställa fram arkivmaterial. Mer information om arkivens öppettider hittar du här.

Som besökare får du hjälp att hitta i våra register och kataloger. Du kan också få hjälp att göra sökningar om du kontaktar oss via, e-post, brev eller telefon.

Kopiering av arkivmaterial

I den mån en uppteckning inte är skyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller begränsas av upphovsrättsliga regler, tillhandahåller vi kopior.

Publicering​ av arkivmaterial

Publicering av vårt material kräver tillstånd från Isof. Detta gäller även publicering av vårt material på internet, med undantag för det material som tillgängliggörs under en Creative Commons-licens. Publiceringstillståndet söks hos respektive orts arkivchef eller i förekommande fall av annan upphovsrättsinnehavare.

Creative Commons-licens

Vissa delar av vårt arkivmaterial, till exempel det som finns på webbplatsen Matkult.se och matkartan, Länk till annan webbplats. tillgängliggörs under en Creative Commons-licensen BY-ND (Erkännande-IngaBearbetningar). Det innebär att du får dela, kopiera och vidaredistribuera materialet för alla ändamål, även kommersiellt. Detta gäller under förutsättning att du ger korrekt erkännande. Du får heller inte sprida materialet i bearbetad form.

Att hänvisa till material

Du har alltid rätt att, med korrekt hänvisning, citera vårt material. Det är viktigt att det vid källhänvisningarna klart framgår att de citerade samlingarna tillhör Institutet för språk och folkminnen, trots att de kan ha olika benämningar i en eventuell stämpel.

Bladen kan vara stämplade med olika förkortningar. Dessa namn härrör från namn på arkiv, som ingår i Isofs samlingar. Alla uppgifter i stämpeln ska anges och att samlingarna tillhör Isof. Material som bygger på personliga erfarenheter och individuella framförande kan omfattas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729) och även innehålla uppgifter som faller under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). För enskilda samlingar, till exempel personarkiv, kan det finnas olika förbehåll.

Om du har frågor som rör tillgängliggörande av specifika uppteckningar eller inspelningar tar du kontakt med oss. Ange så många uppgifter som möjligt i meddelandet, gärna det så kallade accessionsnumret och eventuella namn på personer och platser där uppteckningen eller inspelningen är gjord.