Förkortningslista ortnamnssamlingarna

Texten på korten i ortnamnssamlingarna innehåller många förkortningar. Här hittar du en sammanställning över de vanligaste.

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYÅÄÖ

Siffror

A

a.a. = anfört arbete

Ald = Avsnittet "Alderängarna" i Moraplan 1964 (kartor i olika avsnitt). Förkortning gäller för Mora socken.

Almquist, Lokalförvaltn. = Almquist, J. A., Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. 1–4. Stockholm 1917–1923.

ANF = Arkiv för nordisk filologi. Lund 1888–.

ANH = Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. Härnösand 1918–.

A. Noreen. Spr. studier = Noreen, Adolf, Spridda studier. Populära uppsatser. 1–4. Stockholm 1895–1925.

Arboga st. tänk. = Arboga stads tänkebok. Utgiven av Erik Noreen och Torsten Wennström. Uppsala 1935–1950. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1: 173, 175–177, 180, 182–185, 195, 203.)

Arwidsson Finl. häfd. = Handlingar till upplysning af Finlands häfder. Utg. af Adolf Iwar Arwidsson. Stockholm 1846–1858.

Aschaneus, Beskr. om Sigtuna = Martini Aschanei Beskrifning om Sigtuna tryckt i Upplands fornminnesförenings tidskrift band 10:40 bilaga.

a t. = a tergo (på ryggen, det vill säga baksidan).

avs. = avsöndring.

avskr. = avskrift.

avtr. = avtryck.

B

B = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA) för Uppsala län.

B16 = Lars Eriksson Sparres kopiebok i Riksarkivet, 1635–1643.

bek = Beskrivning till ekonomiska kartan.

Bergsh perg. = Bergshammarssamlingens pergamentsbrev (t. o. m. 1544). Riksarkivet. (Fotokopior i NAU, Isof.)

Bergslp = pergamentsbrev i Stora Kopparbergs Bergslags AB, Centralarkivet, Falun.

C Fr. Bergman Vadsbo Härad = Oeconomisk Beskrifning öfver Wadsbo härad uti Westergöthland och Skaraborgs höfdingedöme, af Carl Fridrik Bergman (Praes Anders Berch). Uppsala /1759/. diss.

Bergström Arb. Krön = Bergström, Gustaf, Arboga krönika. Efter samtida källor. 1–2. Örebro 1892–1895.

bglk = Beskrivningen till geologiska kartan.

Bidr. t. Hällesjö sns hist., 2 = Bidrag till Hällesjö sockens historia. En hembygdsbok. 2 Ortnamn, skogsarbete m.m. Av Edvin Backman. Hällesjö 1981.

Bidr. t. Söd. ä. kult. = Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 3. Strengnäs 1882.

Boëthius, Grycksbo = Boethius, Bertil: Grycksbo 1382–1940. Minnesskrift. Falun 1942.

Borkp or = pergamentsbrev i Linköpings stifts bibliotek från Borkhults gårdsarkiv.

Brocman Dipl. = Brocmans diplomatarium 1–4. Avskrifter av miscellanea-brev. Vitterhetsakademiens deposition i Riksarkivet.

Broman Glysisv(allur) = Broman, Olof Johansson, Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland. Uppsala 1911–1949.

bs = backstuga.

Bsk = bågaskattelängd (Västerbotten).

Bull. Dan. = Bullarium Danicum. Pavelige aktstykker vedrørende Danmark 1198–1316. Udg. af Alfred Krarup. København 1932.

Bureus Sumlen = Sumlen ... af Johannes Thomae Bureus. Stockholm 1886. I: Svenska Landsmålen, Bih. 1:2.

C

C = Handskriven jordebok i Riksarkivet. Siffran anger jordebokens nummer.

C 4 = Register över konung Karl Knutssons och drottning Katarinas jordebrev (fotokopia). Riksarkivet.

C 5 = Register över Abraham Broderssons (och Ebbe Piiks) jordebrev (fragment) (fotokopia). Riksarkivet.

C 6 = Landgilles-, foder-, läne- och fä-bok för Västergötland, möjligen från konung Karl Knutssons arkiv (fotokopia). Riksarkivet.

C 7 = Jordebok för Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, 1450-talet (1457), (Karl Knutssons?) (fotokopia). Riksarkivet.

C 8 = Jordeboksanteckningar rörande arvet efter konung Karl Knutsson (1473), Ivar Axelsson och Magdalena Karlsdotter (fotokopia). Riksarkivet.

C 10 = Uppbörds- och utgiftsbok för Färingön m.m. 1480–1481, Ivar Axelssons och Magdalena Karlsdotters (fotokopia). Riksarkivet.

C 11 = Jordebok över landbor och skattebönder i Färingö tingslag, (Ivar Axelssons?) (fotokopia). Riksarkivet.

C 12 = Jordebok över fru Kristina Karlsdotters gods (Gyllenstierna-Tott), (fotokopia). Riksarkivet.

C 13 = Jordeboksanteckningar och räkenskaper för Stora Bjurum m.m. (Åke Hansson Totts?), (fotokopia). Riksarkivet.

C 14 = Laurens Axelssons (Tott) jordebok 1476 (fotokopia). Riksarkivet.

C 15 = Jordebok på Fågelviks landbor m.m. 1473–1476 (Erik Eriksson Bonde), (fotokopia). Riksarkivet.

C 20 = Förteckning på Johan Beses gods i Värmland m.m. (fotokopia). Riksarkivet.

C 21 = Förteckning på Gunnhild Johansdotter Beses och Erik Turesson Bielkes arvegods (fotokopia). Riksarkivet.

C 23 = Jordebok över gods i Östergötland, Småland, Västergötland 1482. Ivar Axelsson Totts gods. (fotokopia). Riksarkivet.

C 24 = Jordebok och räkenskaper m.m. från 1488-90, tillh. Ivar Axelssons (Tott) änka Margareta Karlsdotter (fotokopia). Riksarkivet.

C 27 = Uppbördslängder o räkenskaper för gods i Södermanland m.m., 1490-talet (Svarte Åke Jönssons). Riksarkivet.

C 28 = Herr Gustaf Lekssons uppbörd av Åkerbo härad m. fl. räkenskaper (omkr. 1400). Riksarkivet.

C 29 = Gårdsräkenskaper för Tyresö 1, 1460–1470-talen. Riksarkivet.

C 36 = Jöns Ulfssons (Roos) jordebok från 1498 (fotokopia). Riksarkivet.

C 37 = Arvid Trolles jordebok 1498 (fotokopia). Riksarkivet.

C 40 =Jordebok på gods i Södermanland m.m. Riksarkivet.

Carl Nilssons i Slätthults räkenskapsbok 1818–42 = Urmakaren Carl Nilssons i Slätthult, Villstads socken, Västbo härad, Jönköpings län, räkenskapsbok för tiden 1818–1849. Original i enskild ägo, fil. kand. Åke Werdenfels, 1964 bosatt i Lund, en ättling till urmakaren Carl Nilsson. Se vidare om Carl Nilsson i brev från arkivarien Ingemar Ingers 12/3 1964 (SOA:s Brevkapsel). Paginering saknas, men excerpisten har på sina kort satt ut en konstruerad sidsiffra, som återfinnes i Isofs Xero-kopia av originalet. I förekommande fall anges på kortet även Carl Nilssons reparationsnummer (varigenom man lätt hittar raden på sidan).

Centr = Huvudkartan "Centralorten i Mora" i Moraplan 1964 (kartor i olika avsnitt). Förkortning gäller för Mora socken.

CHRL = Konung Christoffers landslag (citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter. Volym 12, Codex iuris communis Sueciae Christophorianus = Konung Christoffers landslag. Utgifven af C.J. Schlyter. Lund 1869).

Codex Esromensis = Esroms klosters brevbog utgivet af Oluf Nielsen af Selskabet for Udgivelse af Kilder till dansk Historie. København 1880–81.

Collijn Processus Katerine = Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de Vadstenis. Utg. av Isak Collijn i Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Serie 2 Latinska skrifter. Band 3. Uppsala 1942–46.

Collmar, Sörml. hdb = Sörmländska härads domböcker från 1500-talet. Utgivna av Magnus Collmar. Eskilstuna 1953. (Sörmländska handlingar 16.)

Crælius Tunal. = Crælius, M. G., Försök till Ett Landskaps Beskrifning uti en Berättelse om Tuna Läns, Sefwedes och Aspelands Häraders Fögderie ... [Calmar] 1774.

D

D = signum i Riksarkivet för medeltida kyrko- och klosterjordeböcker. D 1–15 finns i fotokopior i NAU. Se förteckning där.

D 3 = Förteckning på gods under själagårdsprebenden i Skara. Riksarkivet.

D 11 = Vadstena klosters jordbok 1447 (fotokopia). Riksarkivet.

D 12 = Vadstena klosters jordebok 1502 (fotokopia). Riksarkivet.

D 16 = Uppsala domkyrkas räkenskapsbok 1417 och 1480, 1497–99. Riksarkivet

D 17 = Uppsala domkyrkas räkenskapsbok 1502–08 (D 16 = vol 1–2, D 17 = vol 3 av fotokopior i NAU). Riksarkivet

D. Chr. I = Diplomatarium Christierni primi. Samling af aktstykker, diplomer og breve, henhörende till kong Christiern den förstes historie. Udgivet af Caspar Frederik Wegener. Kjöbenhavn 1858.

Dalarnas hbf. tidskr. = Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921–1930 och Dalarnas Hembygdsbok 1931.

Da. M. = Danske Magazin indeholdende Bidrag til den Danske Sprogs Oplysning. Udg. af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Række 1–6. København1745–.

DaR. = (Diplom i) Danska Rigsarkivet, Köpenhamn.

DaRAPapp = Pappershandlingar i Danska Rigsarkivet. Excerpering ur Brev, svenska i danska arkiv. (Kopia finns i SMP:s samlingar.)

db = dombok.

DD = Diplomatarium danicum [använt i några enstaka fall av docent Assar Janzén]. Jämför DDan.

DDal = Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande Landskapet Dalarne samlade och utgifne af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. 1. Stockholm 1842; 2. Falun 1844; 3. Falun 1846; Supplement. Stockholm 1853.

DDan = Diplomatarium danicum. København 1938–.

DelaGard. Arch. = DelaGardiska archivet eller handlingar ur Grefl. DelaGardiska bibliotheket på Löberöd. 1–20. Stockholm och Lund 1831–1843.

DGKL = Danmarks gamle købstadlovgivning. Udgivet af Erik Kroman, for de plattyske teksters vedkommende sammen med Peter Jørgensen. 1–5. København 1951–1961.

Dhb. = Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921–1930 och Dalarnas Hembygdsbok 1931.

Dhft. = Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921–1930 och Dalarnas Hembygdsbok 1931.

Diarium Gyll. = Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenil Dagbok 1622–1667. Utg. ... genom Reinhold Hausen. Helsingfors 1882.

Dipl. norv. = Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Christiania 1849–2011. /äldre förkortning/

DK = Danske Kancelliregistranter 1535-1550, utg. av Erslev & Mollerup.

DN = Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Christiania 1849–2011.

DNO = Linden, Bror, Dalska namn- och ordstudier gällande särskilt Mora tingslag och Österdalsområdet. Uppsala. 1:1 (1947), 1:2 (1950), 1:3 (1954).

doms. = domsaga.

D. Rosvall = D. Rosvall, Anteckningar om dialekt och ortnamn. Handskrift hos författaren, folkskolläraren D. Rosvall, Klintehamn (numera hos Riksarkivet, Visby).

Dybeck Runa = Dybeck, Richard, Runa. En skrift för fäderneslandets fornvenner. Stockholm 1842–49.

E

E = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA) för Jönköpings län.

E. Göyes jb = Fru Eline Gøyes jordebog med tilhörende brevuddrag. Udg. .. af Anders Thiset. Kjøbenhavn 1892.

Edling, Vendels db = Vendels sockens dombok 1615–1645, med bidrag av statsmedel utg. genom Nils Edling. Uppsala 1925.

Ehrenmalm, Resa = Arwid Ehrenmalms Resa Igenom Wäster-Norrland til Åsehle lappmark, anstäld uti julii månad 1741. Stockholm 1743.

ek = ekonomiska kartan.

Ekman, Wrm i sitt ämne = Ekman, Emanuel S., Wärmeland i sitt ämne och i sin upodling. 1. Upsala 1765.

Elias Fries Försök... = Elias Fries, Försök till en tidning uti naturalhistorien 1810–11. Handskrift ägd av doc. Magnus Fries, Uppsala.

v. Engeströms pb = Förteckning öfver en samling af permbref uti hans excellence, stats-ministern, .. grefve Lars von Engeströms bibliothek uppsatt af Joh. G. Liljegren, Stockholm 1819. (Original i Uppsala universitetsbibliotek, NAU har fotokopia.)

Enköp. tb = Enköpings tänkeböcker 1540–95 utgivna av Sven Ljung. Stockholm 1960, 1962, 1966.(Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, häfte 226, 233 och 237, Band 65:1-3.)

Eriksberg perg. = pergamentsbrev i Eriksbergsarkivet i Riksarkivet. (Fotokopia i NAU.)

Eriksbergsark. = pergamentsbrev i Eriksbergsarkivet i Riksarkivet. (Fotokopia i NAU.)

Eriksbergssaml. = pergamentsbrev i Eriksbergsarkivet i Riksarkivet. (Fotokopia i NAU.)

Erikskr. = Erikskrönikan. Enligt Cod. Holm D2. Utgiven av Rolf Pipping. Uppsala 1921 (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1:47 (häfte 158)).

Ett fornsv. Legend. = Ett fornsvenskt legendarium 1–3. Innehållande medeltids kloster-sagor om helgon, påfvar och kejsare ifrån det 1:sta till det 13:de århundradet. Efter gamla handskrifter af George Stephens. Stockholm 1847–74. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 7:1–3.)

Ewald. Ordlista = Kyrkoherde Victor Ewalds ordlista från Östra Karups sn, Hallands län. (maskinskriven), förvarad i Länsmuseet Varberg. Riksarkivet.

F

Fataburen = Fataburen. Kulturhistorisk tidskrift, 1906–.

FB = Fastighetsboken (för Mariestad).

Fernow Beskr öfv. Vrm = Fernow, Erik, Bekrifning öfwer Wärmeland. Göteborg 1773.

Fischer 1776 = Charta öfver Skiellwiks sochenz Skjärgård med någon del af Gryt Afmätt till en del år 1774 och Copierad år 1776 af Abr. Fischer. I Herrborums gårdsarkiv, Riksarkivet.

Fischerström, Mälaren = Fischerström, Johan, Utkast til beskrifning om Mälaren. Stockholm 1785.

FMU = Finlands medeltidsurkunder samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinhold Hausen. Helsingfors 1910–35.

Fogdö (Vårfruberga klosters jb.) = Ossiannilsson, Folke, Fogdö (Vårfruberga) klosters jordebok. En obeaktad källa från tidig medeltid. (utgiven med kommentarer.) I: Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1945.

Fornstig = Oskar Lundberg, Fornstig, väg och bygd. Särtryck ur En vägbok för Uppsala län. Uppsala 1937.

Fornsv. Legend. = Ett fornsvenskt legendarium 1–3. Innehållande medeltids kloster-sagor om helgon, påfvar och kejsare ifrån det 1:sta till det 13:de århundradet. Efter gamla handskrifter af George Stephens. Stockholm 1847–74. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 7:1–3.)

Fornvännen = Fornvännen. Meddelanden från Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien, 1906–.

Forssl. MD = Forsslund, Karl-Erik, Med Dalälven från källorna till havet 1–. Stockholm 1918–1939.

Fr = fiskeriregister (Västerbotten).

fr = frälse(gods).

Fr. el. frs = Codex Frisianus. En samling af norske konge-sagaer udgiven ... ved C. R. Unger. Christiania 1871.

FrDReg. = Kong Frederik den Førstes danske Registranter. Udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1–2. Kjøbenhavn 1879.

Fries, Elias = Elias Fries, Försök till en tidning uti naturalhistorien 1810–11. Handskrift ägd av doc. Magnus Fries, Uppsala. (Fotokopia i Uppsla universitetsbibliotek, signum D 110 c:1-2.)

FSS = Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet.

G

G = Generalstabkartan.

G 247 (131 n v), en beteckning som förekommer på vissa excerptkort i samlingarna för Hallands län, avser geologiska kartblad (ser. C nr 131 resp. NV, NO, SV, SO) med inlagda lokaliseringssiffror (= röda siffran efter "G".); dessa siffror hänför sig till naturnamn, excerperade (trol. på 1920-talet före 1928, av en lantmätare) ur äldre akter i LSA; dessa kartblad ligger bland Specialkartor, Beteckningen V (på samma kort) är äldre signum för akter i LSA rörande Hallands län (ex V:11:35).

Gbft = Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift.

ghj = gärder och hjälper. Hjälpskattelängd 1535. Kammararkivet.

ghs = gatuhus (sydsvensk benämning ungefär motsvarande backstuga).

GHT = Göteborgs handels- och sjöfartstidning.

GL = Gotlandslagen. (Citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter. Volym 7. Codex iuris Gotlandici = Gotlands-lagen / utgifven af C. J. Schlyter. Lund 1852.)

G.L. 1932 = G. Lindgren, som gjort ortnamnsuppteckningar i Hallands län tillsammans med P. N. Peterson i Vallda.

GldDipl. = Gammeldanske Diplomer, Gruppe A. Den middelalderlige overlevering. København 1959–1969.

glk = Geologiska kartan.

Glys. = Broman, Olof Johansson, Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland. Uppsala 1911–1949.

Gotl. hbf = Gotlands hembygdsförbund.

Gr. lista = Kartverkets granskningslista.

Grandinson, K. G. = Närkes medeltida urkunder, 1. Riseberga kloster, utg. av K. G. Grandinson. Stockholm 1935.

Grsns1 = Ericstam, Agaton, Grytnäs socken 1. Sala 1941.

Gruddbo = Gruddbo på Sollerön. En byundersökning tillägnad Sigurd Erixon 1938. Stockholm 1938. (Nordiska museets handlingar 9.)

Grönblad, Finl med hist. = Grönblad, Edward, Nya källor till Finlands medeltidshistoria. Köpenhamn 1857.

Gustaf I:s reg. = Konung Gustaf den förstes registratur 1521–1560. Stockholm 1861–1916.

Gyllenius Dagbok = Diarium Gyllenianum eller Petri Magni Gyllenii Dagbok 1622–1667. Helsingfors 1882.

Göiyes jb = Fru Eline Gøyes jordebog med tilhörende brevuddrag. Udg. .. af Anders Thiset. Kjøbenhavn 1892.

H

H. Johannis ant. -bok = Herr Hans Johannis i Skå anteckningsbok 1502–1535, fotokopia. Handskrift (i Kungliga biblioteket). Excerperat från original; Utgiven i Upplands fornminnesförenings tidskrift 463.

Hadorph, Bj. R. = Hadorph, Johan, Biärköa Rätten. Stockholm 1687.

Hadhorp. Rimkrönika = Hadorph, Johan, Två gambla swenske rijm-krönikor, then förre kort, och innehåller sextijo twå Swea och Götha konungar. Förste gång vplagd åhr 1615. Then andra widlyftigh, och beskrifwer tiugu twå konungars lefwerne och bedriffter, til en deel tryckt åhr 1616. Bägge aff Joh. Messenio. Nu på nytt vplagde medh andre delen aff then widlyfftige rijmkrönikan. Ther hoos variæ lectiones aff andre codicibus ... Item en stoor deel aff the gamble konungars, förstars och herrars förlijkningar, ... til swenske historien hörande, vthgångne aff Johanne Hadorphio. Stockholm 1674.

Halland: rörande beteckning G 247 som förekommer på vissa excerptkort i samlingarna för Hallands län, avser geologiska kartblad (ser. C nr 131 resp. NV, NO, SV, SO) med inlagda lokaliseringssiffror (= röda siffran efter "G".); dessa siffror hänför sig till naturnamn, excerperade (trol. på 1920-talet före 1928, av en lantmätare) ur äldre akter i LSA; dessa kartblad ligger bland Specialkartor, Beteckningen V (på samma kort) är äldre signum för akter i LSA rörande Hallands län. (ex V:11:35).

Hausen Bidr. t Finl hist. = Hausen, Reinhold, Bidrag till Finlands historia 1–5. Helsingfors 1881–1917.

hd = härad.

HH = Historiska Handlingar, till trycket befordrade af Kungliga samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. Stockholm 1861–1979.

HHLG = Handlingar rörande helga lekamens gille i Stockholm, utgivna av Isak Collijn. Stockholm 1921–1930.

Hist. handl. = Historiska Handlingar, till trycket befordrade af Kungliga samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. Stockholm 1861–1979. /äldre förkortn./

Hjl = hjälpuppbördslängd.

HL = Hälsingelagen. (Citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter. Volym 6, Codex iuris Helsingici = Helsinge-lagen; Codicis iuris Smalandici pars de re ecclesiastica = Kristnu-balken af Smålands-lagen et, Juris urbici codex antiquior = och, Bjärköa-rätten / utgifne af C. J. Schlyter. Lund1844.)

hmd = hemmansdel.

HSkH = Handlingar rörande Skandinaviens historia 1–40, Stockholm 1816–1865.

HT = Historisk tidskrift.

Hund, E. XIV:s krön. = Konung Erik XIV:s krönika, på rim eller uti en visa författad af Daniel Hansson Hund till Romelberg. Efter äldre handskrifter utgifven af Fredrik August Dahlgren. Stockholm 1847. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1:10.)

(1757) Hülphers dagbok = Hülphers, Abr. Abrah:son, Dagbok öfver en resa igenom de under Stora Kopparbergs Höfdeingedöme lydande Län och Dalarne år 1757. Västerås 1763.

Hylt. Cav. Årsbok = Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård. Årsbok. Växjö.

I

I.A. = Islandske Annaler indtil 1578. Christiania 1888. (Det norske historiske kildeskriftfonds skrifter 21.)

ib., ibid. = ibidem (på samma ställe).

INSSU = Institutionen för nordiska språk vid Stockholms univiversitet. (Som tidigare hade samlingen av Stockholms ortnamn. Numera finns samlingen i Stockholms stadsarkiv, se Stockholms gatunamn, 4:e upplagan, s. 12–13.)

Isl. Ann. = Islandske Annaler indtil 1578. Udg. .. ved G. Storm. Christiania 1888. (Det norske historiske kildeskriftfonds skrifter 21.)

J

J. Rydén, upps. OAU 1984 = Rydén, Josef, Natur- och marknamn i Kulltorps sn, Västbo hd, Jönköpings l. Proseminarieuppsats i Isofs bibliotek, acc.-nr A 1984 u.å.

jb = jordebok.

JHD = Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, utg. av Jämtlands biblioteks diplomatariekommitté. 1:1–3, Uppsala 1943–56.

JLFT = Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 1–7. 1889–1921.

Johan Månson = Een Siö-book som innehåller om siöfarten i Östersiön aff Johan Månsson. Stockholm 1644. Utg. av Herman Richter. Lund 1925–28.

Johansson Vederlag = Johansson, Johan, Något om vederlaget för tackjernstionden. Nora 1872. [Saknas i Isofs bibliotek.]

jr = jordregistret.

J. Rydén, upps OAU 1984 = Rydén, Josef, Natur- och marknamn i Kulltorps socken, Västbo härad, Jönköpings län. Proseminariumuppsats. Finns i Isofs bibliotek, acc.-nr A 1984. Utan år.

Jsk = jordaskatt.

jt = jordtorp.

Jönk. tb = Jönköpings stads tänkebok utgifven af Axel Ramm och Carl M. Kjellberg. (Bilaga till Meddelande från Norra Smålands fornminnesförening, Häfte 1–5 (i band).)

Jöns Tideman, Rödöns tingslag = Kort beskrifning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland ... under Anders Berchs ... inseende den 12 juli 1758 ... framstäld af Jöns Tideman. Stockholm [1758].

K

ka = kyrkoarkiv.

KA = Kammararkivet.

KA Dalarna 1539:4 = Signum i Kammararkivet för 1539 års jordebok för Dalarna och Västmanland. Jämför KA Västm. handl. 1539:4.

KA Dalarna 1540:4 (1) = Signum i Kammararkivet för 1540 jordebok för Dalarna. Årliga räntan 1540. Riksarkivet.

Kadegodsen = Handlingar angående Kadegodsen. I: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1:10 (1899), s. 30 ff.

kal. = kalender.

Kalm. Bohuslänsk resa = Pehr Kalms Wästgötha och bohusländska resa förrättad år 1742. Stockholm 1746.

Karlskr. = Svenska medeltidens rimkrönikor 2. Nya eller Karlskrönikan, utgifven av G. B. Klemming. Stockholm 1866. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1:17 (2)).

KA Västm. handl. 1539:4 = Äldre signum i Kammararkivet för 1539 års jordebok för Västmanland = KA Dalarna 1539:4, nytt signum efter excerpering av jordebok 1539 i NAU.

kb = kyrkboken. (I Geijers excerperade belägg finns även förkortningen Kb A och KRk. KRk = Kyrkoräkenskaper, Kb A = Kyrkoböcker, födelse- och dopböcker signum C:1 i Riksarkivet.)

KB = Kancelliets Brevbøger. Kungliga biblioteket, Stockholm.

KB A. 6 f. 105:V = sida av handskrift i Kungl. Biblioteket i Stockholm med signum A. 6. Sidan upptar ett inventarium 1422 från Husby-Långhundra socken, Stockholms län. Xerokopia finns i NAU.

KB A 134 = handskrift i Kungliga biblioteket i Stockholm med signum A 134.

KB B 127 a = Tiondelängd från Vedbo härad (1380-t.?). Kungliga biblioteket, signum B 127 a.

kG = konceptblad till generalstabens karta över Sverige, södra delen, skala 1:50 000.

K. G. Ljunggren Medellågtyska drag i gamla nordiska ortnamn = K. G. Ljunggren, Undersökningar över nordiska ortnamns behandling i medellågtyskan och medellågtyska drag i gamla nordiska ortnamn (1937). (Även förkortat: Mlty. drag i nord. ortnamn.)

kGn = konceptblad till generalstabens karta över Sverige, norra delen, skala 150 000, resp. 100 000.

KL = Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medeltid.

Klingspor o Schlegel Bil. = Bilaga till C.A. Klingspor och B. Schlegel, Svenska slott, Engsö. Stockholm 1877.

kr = krono(gods).

KrA = Krigsarkivet.

Krapperupark. = Fotokopior av handskrifter i Krapperuparkivet 1352–1540. Original i Lunds universitetsbibliotek.

Kr. Saml. = Kröningssvärd, C. G., Samling af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne utgifne af C. G. Kröningssvärd. Falun 1844.

KrSk = Kronens skøder .. udg. af Rigsarkivet, første bind 1535–1648 ved L. Laursen. København 1892.

Kt = kyrkotiende.

kv. = Kvarter.

ky = kyrko(gods).

L

L:1:1 = Alseda och Schede Sochnars Rekenskapzbook, handskrift i Vadstena landsarkiv. Se utförligare SOFI D II 4, acc. nr 1024.

LAL = (uppteckning i) Landsmålsarkivet i Lund (senare Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund = DAL).

lb = Lunds stifts Landebok (fotokopia). (Vid excerpering av Hallands län).

LDLR = Liber Daticus Lundensis Recentior, Lunde Domkapitels Gavebøger udg. ved C. Weeke. København 1884–89.

LDLV = Liber Daticus Lundensis Vetustior. (Libri memoriales capituli Lundenses, Lunde Domkapitels Gavebøger udg. ved C. Weeke). København 1884–89.

lh = lantmäterihandling (karta eller beskrivning).

Lh ber. Sb. 1. = Landshöfdinge-embetes i Skaraborgs län riksdagsrelation afgifven i Mars 1760 (ingår i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1:6, s 75–111).

lht = lägenhet.

Lignell, Beskr. öfv. Dal = Lignell, Anders, Beskrifning öfver Grefskapet Dal. Stockholm 1851–52.

Liljegren, L. v. Engeströms pb = Förteckning öfver en samling af permbref uti hans excellence, stats-ministern, .. grefve Lars von Engeströms bibliothek uppsatt af Joh. G. Liljegren. Stockholm 1819. (Original i Uppsala universitetsbibliotek, NAU har fotokopia.)

Liljegren, Fört. öfv. permbref = närmast ovanstående. [äldre förkortning.]

Lindgrens gränsk. = Charta öfver Förenade Riksgräntzen emillan Swerige och Norige uti Provincien Wermeland, Som tillika utwisar begge Rikens Praetentions Lineer huru de wid gräntzemätningen åhr 1739 äro uptagne, Samt Project Lineerne uti hwarje Twist; men nu Sedermera wid. Gräntzemötet uti Strömstad Anno 1749 afgiorde, och af underteknad förfärdigad Laurent Lindgren. Original i NAU.

Lindqvist, Bjärka-Säby = Lindqvist, Natan, Bjärka-Säby ortnamn 1. Stockholm 1926.

Lindroth, Öl. Fml = Lindroth, Hjalmar, Ölands folkmål. Göteborg 1926.

Lindström, GM = Lindström, Gustaf, Anteckningar om Gotlands medeltid 1. Stockholm 1892. 1:a avdelningen.

Lindström, GM 2 = Lindström, Gustaf, Anteckningar om Gotlands medeltid 1. Stockholm 1892. 2:a avdelningen.

Linkp = Linköpings stiftsbiblioteks pergamentsbrev (= LSBp).

Link. Bibl. Handl. = Linköpings biblioteks handlingar. Ny serie 1–4. Linköping 1920–1949.

Linné, Skånska Resa = Carl Linnaei skånska resa. Utg. av Jöran Sahlgren. Stockholm 1920.

Linné, Vestgötaresa = Carl Linnaei Wästgöta-resa. Stockholm 1747.

Lj(n). = Ljunggren, Gustaf, Atlas öfver Sveriges städer. (Upprättad 1853–1861).

LMV = (akter i) Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Gävle (numera digitalt tillgängligt via Lantmäteriets webbtjänst Historiska kartor, de fysiska kartorna finns i Riksarkivet). Bokstav och siffra anger aktens signum.

Lorins nya kopiebok = Lorins nya kopiebok. De la Gardieska arkivet: Släktarkiven: Sture, vol. 2. (I Lunds universitetsbibliotek)

Lreg, Almquist, Lokalförvaltn. = Länsregistret i Almquist, Johan Axel, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. 3. Stockholm 1917–1923. Sida 146–249.

ls = laga skifte(shandling). (I vissa uppteckningar i framför allt Västerbotten.)

LSA = (akter i) Lantmäteristyrelsens arkiv, numera Lantmäteriet. Kartorna förvaras i Riksarkivet. Bokstav och siffra anger aktens signum (ex. E12). (Varje län har en bokstavsbeteckning, sålunda betecknas Södermanlands län med E).

LSB = Linköpings stifts bibliotek.

lskk = lagaskifteskarta.

LSLB I = Lunds stifts landebok 1. Utg. av K.-G. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1950.

LSLB II = Lunds stifts landebok 2. Utg. av K.-G. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1952.

ltakt = Nordlander, J., Ångermanlands landstingsakter 1628–44 (= Nordlander, Norrländska samlingar 10).

Lundberg, O., Fornstig = Oskar Lundberg, Fornstig, väg och bygd. Särtryck ur En vägbok för Uppsala län. Uppsala 1937.

Långhundra hdsdb = Långhundra härads dombok 1545–1570 ... utg. genom Nils Edling och Olof Svenonius (= Uppländska domböcker 7). Uppsala 1946.

LÄUB = Diplomatarium diocesis Lundensis. Lunds ärkestifts urkundsbok. Utg. af Lauritz Weibull. Lund 1900–1939.

Lönborg, Adam af Bremen = Lönborg, Sven, Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk. Uppsala 1897.

M

M = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA) för Hallands län.

M = Plankarta över Mariestad (jämte årtal).

M. A. Sahlstedt, St. Tuna = Sahlstedt, Magnus Abr., Stora Tuna i Dahlom och Bergom minnes-döme ... Stockholm 1743.

MASO = Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.

m:e = municipalsamhälle.

Medd. fr. Nord. Mus. = Meddelanden från Nordiska museet. Stockholm 1965–1990.

Medd. fr. Östergötl. fornm. = Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening. Linköping (t.o.m. 1947).

Medd. fr. Östergötl. mus = Östergötlands och Linköpings stads museum. Meddelanden. (Fr.o.m. 1948).

MEL = Konung Magnus Erikssons landslag. (Citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter. Volym 10. Codex iuris communis Sueciae Magnæanus = Konung Magnus Erikssons landslag utgifven af C. J. Schlyter. Stockholm 1862.)

MESL = Konung Magnus Erikssons stadslag. (Citerad Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter. Volym 11. Codex iuris urbici Magnæanus = Konung Magnus Erikssons stadslag utgifven af C. J. Schlyter. Stockholm 1865.)

ml = mantalslängd.

Monum. Upl. = Rhezelius, I. H, Monumenta Uplandica. Reseanteckningar från åren 1635, 1636, 1638. Utgiven af C. N. Stenbock. (Tryckt i bilaga till Upplands fornminnesförenings tidskrift 7.)

MSU = Malmö stads urkundsbok. Utgifven af Lauritz Weibull. Malmö 1901–1917.

mtl = mantal.

S. Mågs rb = räkenskapsbok tillhörig S. Måg, Holn, Insjön. 26 s 8:0. Lånad till ULMA i oktober 1958 genom prof. B. Boethius, Stockholm.

Månsson Johan = Een Siö-book som innehåller om siöfarten i Östersiön aff Johan Månsson. Stockholm 1644. Utg. av Herman Richter. Lund 1925–28.

MÄU = Hellbom, A., Medelpads äldre urkunder. Utgivna av Medelpads fornminnesförening (1972).

N

Namnspalten = Ortnamnssällskapet i Uppsala. Namnspalten i UNT.

nb 1930 = De nya beteckningarna å bebodda fastigheter i Mariestads stad (Mariestad 1930).

NG = Norske Gaardnavne.

NGL = Norges gamle Love indtil 1387. Kristiania 1846–1395.

Nilsson, Carl = Urmakaren Carl Nilssons i Slätthult, Villstads socken, Västbo härad, Jönköpings län, räkenskapsbok för tiden 1818–1849. Original i enskild ägo, fil. kand. Åke Werdenfels, 1964 bosatt i Lund, en ättling till urmakaren Carl Nilsson. Se vidare om Carl Nilsson i brev från arkivarien Ingemar Ingers 12/3 1964 (SOA:s Brevkapsel). Paginering saknas, men excerpisten har på sina kort satt ut en konstruerad sidsiffra, som återfinnes i Isofs Xero-kopia av originalet. I förekommande fall anges på kortet även Carl Nilssons reparationsnummer (varigenom man lätt hittar raden på sidan).

NL = Necrologium Lundense. Lunds domkyrkas nekrologium utg. av Lauritz Weibull. Lund 1923. (Monumenta Scaniae Historica.)

NMU = Närkes medeltida urkunder 1. Riseberga kloster, utg. av K. G. Grandinson. Stockholm 1935.

NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 1913–

Nordiska bidrag = von Friesen, Otto, Till den nordiska språkhistorien. Bidrag. (Skrifter utgivna af Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 7:2, 1901).

Nordlander = Nordlander, Johan, Norrländska samlingar 1–6. Stockholm 1892–1947.

NordMp = Nordiska Muséets pergamentsbrev.

A. Noreen. Spr. studier = Noreen, Adolf, Spridda studier. Populära uppsatser. 1–4. Stockholm 1895–1925.

Norges gml. Love = Norges gamle Love indtil 1387. Kristiania 1846–1395. (el. NGL i SOVn.)

Norrk. Medelt. = Norrköpings Medeltid. Ett Diplomatarium Norcopense... utg. av Arthur Nordén. Stockholm 1918.

N. Smål. Fornm. för. = Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening.

NTU = Nordiska texter och undersökningar. Utg. i Uppsala av Bengt Hesselman.

Nysv. studier = Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. Uppsala 1921.

O

OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala (nytt namn fr.o. m. 1 juli 1970 på Svenska ortnamnsarkivet). Numera inom Isof.

odat. = odaterad handling.

OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola.

O. H. = Olof Holm.

Ol. Petri, Sv. Krön = Olaus Petri Svenska Krönika. Utg. av G. E. Klemming. Stockholm 1860.

or. = original.

orig. = original.

Orsa II = Ståhl, Harry, Gamla handlingar rörande Orsa socken. Särtryck ur: Orsa. En sockenbeskrivning. Under red. av J. Boethius och O. Veirulf. Del 2. Stockholm 1953.

OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.

P

P = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA) för Skaraborgs län.

Palteboken = Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utgen av Vetenskaps-societeten i Lund. 7. Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut, utgivna av Gösta Johannesson (Palteboken och 1522 års uppbördojordebok).

Peder Swarts krönika (Edéns utg.) = Peder Swart, Konung Gustaf I:s krönika med inledning och ordförklaringar utgiven af Nils Eden. Stockholm 1912.

Per Larssons db = Lagläsaren Per Larssons dombok 1638 ... utgiven genom Nils Edling. (= Uppländska domböcker 4).

Peringskiöld Mon. Ull. = Peringskiöld, Johan, Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia nova illustrata, eller: Ulleråkers häradz minnings-merken med nya Upsala. Stockholm 1719.

Pers, Mora sn (1) = Pers, Anders, Gamla papper angående Mora socken. Dess äldsta skattelängder. Västerås 1927.

Pers, Mora sn 2 = Pers, Anders, Gamla papper angående Mora socken. 2: Arvid Siggessons brevväxling. Med kommentar av Lars Sjödin. Västerås 1937.

Petrus Benedicii's visit.-bok = Linköpingsbiskopen Petrus Benedicti's visitationsbok, utgiven av K. H. Johansson.

PHT = Personhistorisk tidskrift. 1–. Stockholm 1900–.

Pipping, Komm. t. Erikskr. = Pipping, Rolf, Kommentar till Erikskrönikan (= Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 187), Helsingfors 1926.

P.N.P. = Patrik N. Peterson i Vallda.

Priv. f. Sv. städer = Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer, utg. av Stadshistoriska institutet, 1–4. Stockholm 1927, 1932, 1939, 1946.

Proc. Kat. = Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de Vadstenis utg. av Isak Collijn i Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 2, Latinska skrifter 3. Uppsala 1942–46.

Prästrel. = Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och 1690. Med inledning, noter och register utgivna av John Tuneld. Lund 1960. (= Skrifter utgivna av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 59.)

Prästrelationerna = Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624. Utgivna av John Tuneld. Lund 1934. (Skrifter utgivna av Kungliga humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 18.)

R

r = rad; recto (högersidan, framsidan).

RA = Riksarkivet.

RA:Skog = Deposition från Skogs kyrkoarkiv i Riksarkivet.

Ranns. om antikv. 1667–1690 Wilstadius = Prästerskapets rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter 1667–1690 (i: Småländska Hembygdsböcker 7–9).

RAp = Pergamentsbrev i Riksarkivet.

RApp = Pappersbrev i Riksarkivet.

RAp och RAPp (med rött bläck) = Pappersbrev i Riksarkivet. (Äldre förkortningar, förekommande på Sam Janssons (och Sam Owen Janssons) excerptkort.)

RAP (med rött bläck) = Pergamentsbrev i Riksarkivet. (Äldre förkortningar, förekommande på Sam Janssons (och Sam Owen Janssons) excerptkort.)

RAp odat = Odaterade pergamentsbrev i Riksarkivet (särskild nummerserie) i fotostat (särskilt band i Isofs arkivsal).

Rb [Mora sn] = Excerperade revböcker för Mora socken, av Bror Lindén 1947. Förvaras i Mora kommunalarkiv. Förkortningar:

 • Rb Br = Refbok för Bergkarlås. 1843?
 • Rb Bon = Refbok för Bonäs. 1847?
 • Rb Div st = Refbok för diverse ställen.
 • Rb Fä = Refbok för Färnäs nr 1 och 2. 1843?
 • Rb Ga = Refbok för Garsås. 1842–43?
 • Rb Go = Refbok för Gopshus. Sammanbunden med Refbok för Oxberg. 1845–47?
 • Rb He = Refbok för Hemus. Sammanbunden med Refbok för Selja och Refbok för Långlet.
 • Rb Krå = Refbok för Kråkberg.
 • Rb Li-Mork = Refbok för Lisselby-Morkarlby. 1845?
 • Rb Lå = Refbok för Långlet. Sammanbunden med Refbok för Selja och Refbok för Hemus.
 • Rb No = Refbok för Noret, hemman nr 1–65. 1843?
 • Rb Nu nr 1 o. 2 = Refbok för Nusnäs, hemman nr 1–50 respektive 51–88. 1843.
 • Rb Ox = Refbok för Oxberg. Sammanbunden med Gopshus. 1845–47.
 • Rb Ri = Refbok för Risa.
 • Rb Se = Refbok för Selja, hemman 1–47. Sammanbunden med Refbok för Hemus och Refbok för Långlet.
 • Rb Ut = Refbok för Utmeland. 1847?
 • Rb Va = Refbok för Valtnäs. 1843?
 • Rb Vi nr 1 o. nr 2 = Refbok för Wika, hemman nr 1–50 respektive 51–103. 1845?
 • Rb Vin = Refbok för Winäs, hemman nr 1–78. 1846?
 • Rb Ös = Refbok för Östnor. 

Rb Gotl. 1653 = Revisionsbok för Gotland 1653 (1–3).

Ref. = referat.

reg. = regest (sammandrag).

Reg. Eccl. Ab. = Registrum Ecclesiae Aboensis eller Åbo domkyrkas svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Abonensis utg. av Reinh. Hausen.

Reg. Eccl. Link. = Registra ecclesie Lincopensis, av Ernst Nygren. Särtryck ur Linköpings biblioteks handlingar. Ny serie. Band 3.

Rep = Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. U betyder "Udaterade" brev, som finns i slutet av samtliga delar i särskild serie.

Rep II = Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. 2. Række.

Rg = Rosenberg, C. M., Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. 1882–1883.

Rhezelius Fc 13 = Handskrift inneålllande anteckningar i koncept angående antikvarien J.H. Rezelius resa i Kalmar län år 1634. Handskriften förvaras i Kungliga biblioteket (Avskrift i utdrag i SOA (Isof).

Rhezelius, Monum. Upl. = Rhezelius, I. H, Monumenta Uplandica. Reseanteckningar från åren 1635, 1636, 1638. Utgiven af C. N. Stenbock. Tryckt i bilaga till Upplands fornminnesförenings tidskrift, band 7.

Rig = Rig. Tidskrift utgen av Föreningen för svensk kulturhistoria. Stockholm 1918–.

Rjb = reduktionsjordebok.

RL = Rasmus Ludvigssons Register och Memoriall (om sjöar och strömmar) till 1560. Strödda kamerala handlingar 61. Kammararkivet.

Rogberg-Ruda, Småland = Historisk beskrifning om Småland i gemen... Författad af Samuel Rogberg ... widare utförd af Eric Ruda. Carlscrona 1770.

D. Rosvall = D. Rosvall, Anteckningar om dialekt och ortnamn. Handskrift hos författaren, folkskolläraren D. Rosvall, Klintehamn (numera hos Riksarkivet, Visby).

Rydberg, Sv. Trakt. =Sverges traktater med främmande magter. Jemte andra dit hörande handlingar. Utgifne af O. S. Rydberg. 1–15.

J. Rydén, upps OAU 1984 = Rydén, Josef, Natur- och marknamn i Kulltorps socken, Västbo härad, Jönköpings län. Proseminariumuppsats. Finns i Isofs bibliotek, acc.-nr A 1984. Utan år.

Rääf, Ydre hd = Räff, Leonhard Fredrik, Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland, 1–5, Linköping 1856, Örebro 1859–1865, 1875.

Rørdam: Mon. Hist. Dan. (Rantzovs dagbok) = Monumenta Historiae Danicae. Historiske Kildeskrifter ved Holger Rørdam, 2:1, s. 129–262. (Dagbok over Daniel Rantzovs Vinterfelttog i Sverig ... 1567–68; Svenske Breve og Aktstykker.)

S

M. A. Sahlstedt, St. Tuna = Sahlstedt, Magnus Abr., Stora Tuna i Dahlom och Bergom minnes-döme ... Stockholm 1743.

Samuel Åsander = Samuel Åsanders efterlämnade samlingar från Härjedalen, Förteckning över .. Donerade till undersökningen av Svenska folkmål. ULMA acc. 755:1-68. Xerokopia i NAU, Isof.

Samzelius, Kumla kyrkas rb = Samzelius, Jonas L:son, Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421–1590. Med inledande studier. Akademisk avhandling. Uppsala 1946.

SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 1898–.

SaoS = Saga och sed. 1–. 1932–.

Schlyter, Sw. gml. L. = Samling af Sweriges gamla lagar ... utgifven af d. H. S. Collin och d. C. J. Schlyter. Stockholm 1827–1877.

Schnitlers prot. = Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745. Bd 1 utg. ved Kristian Nissen og Ingolf Kvamen. Oslo 1962. Bd. 2 utg. ved J. Qvigstad og K. B. Wiklund. Oslo 1929.

Script. rer. Svec. = Scriptores rerum Svecicacarum medii aevi. Uppsala 1818–1871.

SD = Svenskt diplomatarium.

SDa = Svenskt diplomatarium, appendix.

SDns = Svenskt diplomatarium, nya serien. Från och med år 1401.

SFmT = Svenska fornminnesföreningens tidskrift. Stockholm 1871–1905.

Sidenbladh, Sv. hds-o snnamn = Sidenbladh, Karl, Sveriges härads- och sockennamn. Stockholm 1873.

Siljeström, Siljan = Exercitium academicum de lacu Siljan ... sub praesidio ... Mag. Andreae Grönvall ... Anni MDCCXXX (1730) ... Publice ad. examen modeste defert Olof Siljeström Larsson, Dalecarlus. Upsaliae, Literis Wernerianis.

SlOD = Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola 1–5.

Sj = sjökort.

SjA = Sjökarteverkets arkiv. (Tidigare förkortning SvA).

Sjöh. = Sjöholmssamlingen i Riksarkivet.

sk = skatte(gods).

1523 skb G = Indtægts-Regnskab for Gullands Len fra Paaske 1523 til Paaske 1524. Reg. 108 A Danska Rigsarkivet. Forskellige stykker lensregnskaber eller jordebøger fra Christiern II's og Frederik I's tid (1517–1539). (Excerpterna i ortnamnsregistret hämtade ur original).

Skb, Nordlander = Skatteboken aff Ångermanne land pro anno 1550. (Norrländska samlingar 6). Utgifven af Johan Nordlander. Stockholm 1899.

Sk. dompr. g. = Skara domprosteris gods, tryckt i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1:4–5, s. 61 ff.

Skara domk:s räkensk. = Skara domkyrkas räkenskaper, tryckt i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1: 4–5, s. 79 f. (Original i Kammarkollegii arkiv).

skg = skeppslag.

Skjb = Skara stifts kyrkliga jordebok (i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift bihang till band 2).

SKL = Skånelagen. (Citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter . Volym 9. Codex iuris Scanici : iuris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis F. archiepiscopo Lundensi ... = Skåne-lagen : med ärkebiskopen i Lund Andreas Sunessons latinska bearbetning, skånska kyrkrätten och stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Utgifven af C. J. Schlyter. Lund 1859.)

Skoglund, Eckles. bost. = Skoglund, Harald, Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 5. Värmlands län. Stockholm 1922. Jämför Thulin, Gabriel, Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 1. Gäfleborgs län. 2. Västernorrlands län. 3. Jämtlands län.

Skoklostersaml. = pergamentsbrev i Skoklostersamlingen i Riksarkivet.

Skå, Herr Hans Johannis i... = Herr Hans Johannis i Skå anteckningsbok 1502–1535, fotokopia. Handskrift (i Kungliga biblioteket). Excerperat från original. Utgiven i Upplands fornminnesförenings tidskrift 463.

SL = Svenska landsmålen/landsmål och svenskt folkliv.

SL B = Svenska landsmål, bihangsserien.

SL I:11 = Djurklou, G., Om svenska ortnamn, ställda i samband med historiska och kamerala forskningen. Tryckt i Svenska landsmålen 1:11.

S. Larsson, Subst. i Vb = Larsson, Seth, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål jämte en exkurs till ljudläran. Akademisk avhandling. Uppsala 1929.

SMR = Svenska medeltidsregester 1434–1441. Utgivna av Sven Tunberg genom Bo Enander, Kjell Kumlien och Ragnar Svanström. Stockholm 1937.

S. Mågs rb = räkenskapsbok tillhörig S. Måg, Holn, Insjön. 26 s 8:0. Lånad till ULMA i oktober 1958 genom prof. B. Boethius, Stockholm.

SNF = Studier i nordisk filologi. 1910–.

SOA = Svenska Ortnamnsarkivet (senare OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala, nu del av Isof).

SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län.

SoS = Språk och stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning 1901–1920.

SOS = Sydsvenska ortnamnssällskapets samlingar.

SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs län.

SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Värmlands län.

SOVn = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västernorrlands län.

SOÅ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift.

SOÄ = Ortnamnen i Älvsborgs län.

Spr. studier = Noreen, Adolf, Spridda studier. Populära uppsatser. 1–4. Stockholm 1895–1925.

SR papp. handl. = Svenska Riksarkivets pappershandlingar, otryckta.

SRP = Svenska Riks-Archivets Pergamentsbref 1–3. Stockholm 1866, 1868, 1872.

SRPp = Svenska Riksarkivets pappershandlingar 1351–1400 (i Meddelanden från Svenska Riksarkivet utg. av C. G. Malmström och C. T. Odhner. 3. Stockholm 1891).

SRS = Scriptores rerum svecicacarum medii aevi. Uppsala 1818–1876.

St. Tiondereg. = Westergötlands kyrkliga indelning vid Reformationstiden, tryckt i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1:2, s. 7 ff.

Stenberg = Alphabetisk förtekning uppå Ume Sockens Nationella Ord och talesätt, uprättad af Pehr Stenberg 1804. Original i Vitterhetsakademien.

Stenberg B = Alphabetisk förtekning uppå Ume Sockens Nationella Ord och talesätt, uprättad af Pehr Stenberg 1804. Renskrift i SAOB:s bibliotek av Stenbergs egen hand.

Stenklyft-Delin ggk (1688) 1782 = Tabula Geographica Helsingiae, Exhibens Omnes Parochias, singulatim cum suis Limitibus panter ex Vicis, Pagis Lacubus, Amnibus et qvae alia notatu digna annotari potuere Anno 1688; Concepta a Christophero Stenklyft renovta Anno MDCCLXXXII ab Erico Delin Helsing: h:t: Geodeta Halland. Handritad karta som äges av Gästrike-Hälsinge nation, Uppsala.

STF 1922 = Svenska Turistföreningens resehandbok över Västergötland. 2 upplagan. Stockholm 1922.

Sthms jordeb. = Stockholms stads jordebok 1420–1498. Stockholm 1876, 1889.

Sthms skotteb. = Stockholms stads skottebok 1516–1525 samt strödda räkenskaper. Stockholm 1935.

Sthms tänkeb. = Stockholms stads tänkeböcker 1474–.

Stiernman = Stiernman, And. Anton, Alla riksdagars och mötens beslut 1. Stockholm 1728.

Str. Äbl. = Strömbom, Älvsborgs läns Kalender? [Oklar förkortning, frågetecknet signalerar en tidigare gissning som inte kan vara korrekt.]

Strängnäsperg. = pergamentsbrev i Roggebiblioteket, Strängnäs.

Strängnäsperg. or. = Fotokopia av Strängnäs stifts- och läroverks biblioteks pergamentsbrev.

Strängnäs tb = Strängnäs stads tänkebok för 1590-talet. Utg. av Isak Fehr. Strängnäs 1903.

Stu = Styffe, C. G., Skandinavien under unionstiden, 3. uppl. Stockholm 1911.

Styffe. Bidrag = Styffe, C. G., Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver 1–5. Stockholm 1859-1884.

Styffe Skand. = Styffe, C. G., Skandinavien under unionstiden, 3. uppl. Stockholm 1911.

Styffe, Sku.u.(3) = Styffe, C. G., Skandinavien under unionstiden, 3. uppl. Stockholm 1911.

SvA = Sjökarteverkets arkiv (äldre förkortning).

Swab, Anton 1797 = Swab, Anton, Annotationer om Svärdsjö socken i Kopparbergs län samt Alfta, Ovanåker och Järla socknar i Hälsingland. Fotokopia i Isofs arkiv. Original i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv Ä.a. E VIII a:1.

Sv. Beb. = Sveriges bebyggelse. Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden.

Sv. Med. Rimkr. = Svenska medeltidens rimkrönikor 1–3.

Sv. medelt. rimkr = Svenska medeltidens rimkrönikor 1–3. Stockholm 1865–1868. (i Svenska fornskriftsällskapets utgåvor, Serie 1: 17.)

Sv. R . Ark. papp. handl. = Svenska Riksarkivets pappershandlingar (tryckta); jfr SRPp.

Sv. Trakt. = Rydberg, Olof Simon, Sveriges traktater med främmande makter. Jemte andra dit hörande handlingar. 1–15. Stockholm 1877–1934.

Sv. uppsl. = Svensk uppslagsbok. 1947–1955 års upplaga.

Swart. G. I:s Krön. = Swart, Peder, Gustaf I:s Krönika. Se även Peder Swarts krönika. (Edéns utg.)

Sverige = Sverige. Geografisk, topografisk, statistisk beskrifning under medverkan af flera författare utg. af Arvid Kempe, B. Apelqvist och Otto Sjögren, V. Stockholm 1908–1924.

Synodalstatuter = Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan utgivna av Jaakko Gummerus. Uppsala 1902. [Bunden i samma band som Ärkebiskop Abrahams räfst.]

SÄB = Stadsägebok för Mariestad, upplagd 1922.

Särna-Idre = Särna-Idre 300 år. En hembygdsbok. Särna 1945.

Säve Ortnamn = P. A. Säve, Gotländska samlingar (handskrift i Uppsala univeristetsbibliotek, Signum 623:2).

Sävstah. = Säfstaholmssamlingen, i Riksarkivet, 1 och 2 (fotokopior i Isofs arkiv).

Sävstaholmssaml. = pergamentsbrev i Säfstaholmssamlingen i Riksarkivet. Fotokopia i Isofs arkiv.

SÖL = Södermannalagen (citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter. Volym 4. Codex iuris Sudermannici = Södermanna-lagen. Utgifven af C. J. Schlyter. Lund 1838).

T

T = Signum i Lantmäteriverket (tidigare Lantmäteristyrelsens arkiv) för Västmanlands län.

tb = tänkebok eller tingbok.

Test = Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450 udg. af Kristian Erslev. København 1901.

tg = tingslag.

Thulin, Eckles. bost. = Thulin, Gabriel, Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 1. Gäfleborgs län. 2. Västernorrlands län. 3. Jämtlands län. Stockholm 1904, 1906, 1909. Jämför Skoglund, Harald, Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 5. Värmlands län. Stockholm 1922.

Jöns Tideman, Rödöns tingslag = Kort beskrifning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland ... under Anders Berchs ... inseende den 12 juli 1758 ... framstäld af Jöns Tideman. Stockholm [1758].

Tiselius Beskr. öfv. Wättern = Tiselius, Daniel, Uthförlig beskrifning öfwer den stora Swea och Giötha siön, Wätter, til des belägenhet, storlek och märkwärdiga egenskaper... Upsala 1723.

T – JI. Beteckningar av denna typ, som förekommer på några uppteckningskort i bl a Åsele och Vilhelmina socknar, betyder T = Torvsjö (uppteckningsorten), JI = Jonas Isacsson (meddelaren). Asterisk framför typen betyder att uppteckningen ifråga är direktavlyssnad (dvs ej avlyssnad via band). I ULMA:s ordsamlingar för resp. socknar finns förteckningar över meddelare och dessas signa.

tk = Topografiska kartan över Sverige i skalan 1:50 000. 1954 f. (Motsvarar senare Terrängkartan).

tl = tiondelängd.

tl 1546 = Västergötlands kyrkliga indelning vid Reformationstiden (efter prostarnes Register öffver Kronotionden för år 1546, i Kammar-Collegii Arkiv). Tryckt i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1:2, s. 7 ff.

Tor. = Toringh, Gabriel, Geographische Landt Cartor aff Dhe Härader och Sochnar uthi Nerikhe sampt underliggiande Bergs Lagor belägne finnas. Anno 1688. Fotografisk kopia finns i Isofs arkiv i Uppsala.

TOS = Trakten omkring Stockholm i 9 blad. Utgifven af Topografiska corpsen. Stockholm 1861.

Tr = förteckning över träsk (Västerbotten). [oklar källhänvisning]

Trolles jb = Arvid Trolles jordebok 1498. Jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utgiven genom Joh. Ax. Almquist. Stockholm 1938. (Historiska handlingar 31.)

t å = torp å.

Tävl.-bidrag 1949 .. Gotl. hbf. = Tävlingsbidrag 1949 till Gotlands hembygdsförbunds i Visby tävling om uppteckning av ortnamn och ägonamn. Originalen finnas hos Hembygdsförbundet i Visby. Excerperat i Isof(SOA) 1961–62. Se vidare försättskort i topografiska samlingen från Gotland (efter ledkortet Gotlands län).

U

U = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA, numera Lantmäteriet) för Kopparbergs län.

u. d. = utan datumangivelse.

UDR = Uppsala domkyrkas räkenskapsbok.

Ufmt = Upplands fornminnesförenings tidskrift.

UL = Upplandslagen (citerad efter Schlyters upplaga i Samling af Sweriges gamla lagar 3. Stockholm 1834.).

ULMA = Uppsala landsmålsarkiv, fr.o.m 1 juli 1970 Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (=DFU).

UNTJ = Upsala Nya Tidnings Julnummer.

u. o. = utan ortsangivelse.

1522 uppbördsjb = Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut, utgivna av Gösta Johannesson. Lund 1953. Skånsk senmedeltid och renässans 7. Skriftserie utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. (Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok).

Uppl. hdsdb = Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet. Jämte inledning, ort- och personregister. Utgivna genom Nils EIdling. Uppsala 1941. (= Uppländska domböcker 5.)

Uppl. Konungsdomar = Uppländska Konungsdomar från Vasatiden intill Svea hovrätts inrättande. Utgivna genom Nils Edling. Uppsala 1933. (= Uppländska domböcker 3.)

Uppl. Lagmansdb = Upplands lagmansdombok 1490–1494. Efter en handskrift utgifven av Karl Henrik Karlsson. Stockholm 1907. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1:132.)

Uppl. Lagmansdb = Upplands lagmansdombok 1578–79 utgiven genom Nils Edling (= Uppländska domböcker 2).

Upps. dipl. orig. = Otryckta diplom i original i Uppsala universitetsbibliotek.

Upps. papp = Otryckta pappershandlingar i original i Uppsala universitetsbibliotek.

UU = Uppsala universitetsbibliotek.

UUB = Uppsala universitetsbibliotek.

U.U. C 32 = Vadstena klosters uppbördsbok 1465–66, i Uppsala universitetsbibliotek.

U.U.C 48 = samlingsband på pergament ur Vadstenabiblioteket (Sermone varii de sanctis), i Uppsala universitetsbibliotek.

U.U. papp = Otryckta pappersbrev i Uppsala universitetsbibliotek.

u. å. = utan årtalsangivelse.

V W

V = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA) för Gävleborgs län.

v. = verso (på vänstersidan, på baksidan).

v. = vers (t. ex. i Erikskrönikan).

V:11:35, en beteckningstyp, som förekommer på vissa excerptkort i samlingarna för Hallands län, avser geologiska kartblad (ser. C nr 131 resp. NV, NO, SV, SO) med inlagda lokaliseringssiffror (= röda siffran efter "G".); dessa siffror hänför sig till naturnamn, excerperade (trol. på 1920-talet före 1928, av en lantmätare) ur äldre akter i LSA; dessa kartblad finns i Isofs arkiv i Uppsala bland Specialkartor, Beteckningen V (på samma kort) är äldre signum för akter i LSA rörande Hallands län. (ex V:11:35).

Vadstena ä. tbr = Vadstena stads äldsta tänkeböcker ("Domboken") 1577–1610. Utgivna av Georg J. V. Ericsson, Uppsala 1945–52.

VAH = Vetenskaps-akademiens handlingar.

VAM = Kungliga Vitterhets-, historie-, och antiqvitetsakademiens månadsblad.

Warberg, Wenern = Hydrografisk beskrifning öfwer Wenern, till de sjöfarandes tjenst, författad af P. J. Warberg... 1–3. Karlstad 1805, 1815, 1816.

Vatt-Risa-Bergk = "Vattnäs-Risa-Bergkarlås" i Moraplan 1964 (kartor i olika avsnitt). Förkortning gäller för Mora socken.

Vbj = Liber census Daniæ. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Udg. .. af O. Nielsen. København 1873. Jämför Vjb.

VB. L. MUS. = Brev i Västerbottens läns museum.

Vendels db = Vendels sockens dombok 1615–1645, med bidrag av statsmedel utgiven genom Nils Edling. Uppsala 1925. (Uppländska domböcker 1.)

v. Engeströms pb = Förteckning öfver en samling af permbref uti hans excellence, stats-ministern, .. grefve Lars von Engeströms bibliothek uppsatt af Joh. G. Liljegren, Stockholm 1819. (Original i Uppsala universitetsbibliotek, NAU har fotokopia.)

Wessén, Urkunder r. St. Kopparberg = Medeltida urkunder rörande Stora Kopparberget. Utgivna av Elias Wessén. Stockholm 1947. (Finns i Isofs arkiv i Uppsala.)

Westman Kungsådreinst = Aktsamling till kungsådreinstitutets historia. Utgiven av K. G. Westman. (Ingår i Regalrättsutredningen.) Uppsala 1920.

Wexionius Epitome = Wexionius: Epitome Descriptionis Sueciæ, Gothiæ, Fenningiæ et subjectarum provinciarum. Åbo 1650.

Vft = Västergötlands fornminnesförenings tidskrift.

VgFMT = Västergötlands fornminnesförenings tidskrift (äldre förkortning).

VGL = Västgötalagen (citerad efter Collin-Schlyters upplaga i Samling af Sweriges gamla lagar 1. Stockholm 1827. De romerska siffrorna betecknar de olika redaktionerna: I = Äldre Västgötalagen osv.).

VHAA = Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.

VHAAM = Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad.

Vidh. pr = Vidhemsprästens anteckningar i äldre västgötalagen 1325. I: Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar 1. Westgöta-lagen. Utgifven af d. H. S. Collin och d. C. J. Schlyter. Stockholm 1827.

vid(im). = vidimation.

Widmark, Helsingland = Widmark, Per Henrik, Beskrifning öfwer provinsen Helsingland hörande till Gefleborgs län. Gävle 1849–1860.

Wies. = Wieselgren, Peter, Ny Smålands beskrifning inskränkt till Wexiö stift. Wexiö 1844–46.

Vikp = Pergamentsbrev i Viksamlingen i Riksarkivet Marieberg, Stockholm.

Vikpp = Pappersbrev i Viksamlingen i Riksarkivet Marieberg, Stockholm.

Viksaml. = Pergamentsbrev i Viksamlingen i Riksarkivet Marieberg, Stockholm.

Wilstadius = Småländska hembygdsböcker 7–9. Den första minnesinventeringen i Småland. Prästerskapets rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter 1667–1690. Med inledning och kommentar av Paul Wilstadius. Del 7 Kronobergs län. Växjö 1940. Del 8 Kalmar län. Lund 1941. Del 9 Jönköpings län. Jönköping 1942. (Småländska hembygdsböcker 7–9.)

Vinsarp-jb Upps. papp. or. = Fru Annas av Vinstorp jordebok ur Pappersbrev 1490–1521 i Uppsala universitetsbibliotek. Fotostatkopia i Isofs arkiv i Uppsala.

Vjb = Kong Valdemars Jordebog. Udg. af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur ved Svend Aakjær... København 1926–1945. (Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur 50.) Jämför Vbj.

Vkjb = Vadstena klosters jordebok 1500. Jemte tillägg ur Klostrets äldre jordeböcker. Utgifven genom Carl Silfverstolpe. Stockholm 1898. (Historiska handlingar 16:1.)

Vkjb KA = Vadstena klosters jordebok 1480. Osignerad handskrift i Kammarkollegiet ämnessamlingar. Riksarkivet.

VML I = Västmannalagen /den äldre codex af Westmannalagen/ (Citerad efter Schlyters uppl. av Samling af Sweriges gamla lagar 5. Lund 1841.).

VML II = Västmannalagen /den yngre codex af Westmannalagen/ (citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. H.S. Collin och d. C.J. Schlyter. Volym 5 Codex iuris Vestmannici = Westmanna-lagen. Utgifven af C. J. Schlyter. Lund 1841.).

W-n = Wieselgren, Ny Smålands beskrifning. Under fleres medverkan utgifven af Josef Roengren... Vexiö 1914–1920.

Wrangel, Ryttern = Wrangel, Fredrik Ulrik, Anteckningar om Rytterns socken. Stockholm 1886.

VStL = Visby stadslag och sjörätt (citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C. J. Schlyter Vol. 8 Codices iuris Visbyensis urbici et maritimi = Wisby stadslag och sjörätt / utgifne af C.J. Schlyter. Lund 1853).

Våmh = "Centralorten i Våmhus" i Moraplan 1964 (kartor i olika avsnitt). Förkortning gäller för Mora socken.

Våmh-kompl = Dublett till "Centralorten i Våmhus" i Moraplan 1964 (kartor i olika avsnitt). Med tillägg av diverse ortnamn (merendels med dialektform eller ibland halvdialektal). Förkortning gäller för Mora socken.

Wärnschiöldh, Hallandsbeskr. 1645 = En Hallandsbeskrivning av år 1645 av Magnus Fahl. I: Studier tillägnade Curt Weibull den 19 augusti 1946. Göteborg 1946. S. 156–166.

Västm. fm. årsskr. = Västmanlands fornminnesförenings årsskrift.

Västmp = Västmanlands fornminnesförenings pergamentsbrev. (Original i Västmanlands läns museum i Västerås).

X

X = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA) för Västernorrlands län.

Y

y = uttalsform bara använd av yngre personer.

Y = Signum i Lantmäteriverket (tidigare LSA) för Jämtlands län.

Ymer = Ymer. Tidskrift utgifven af Svenska sällskapet för antropologi och geografi. 1881–

Å

ÅH 1 = Ålands urkundssamling 2:1. Åländska handlingar 1530–1634. Jordeböcker 1557–1605. Redigerade av Kaj Mikander. Helsingfors 1959.

Åke Ax:s jb = Welander, Sven, 1957, Herr Aage Axelssøns (Thott) "jordebok". I: Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1957. S. 45–74.

ÅR eller År = årliga räntan.

Samuel Åsander = Samuel Åsanders efterlämnade samlingar från Härjedalen, Förteckning över .. Donerade till undersökningen av Svenska folkmål. ULMA acc. 755:1-68. Xerokopia i NAU, Isof.

ått. = åtting.

Ä

ä = uttalsform bara använd av äldre personer.

AE DA = De ældste danske archivregistraturer. Udg. efter beslutning af det Kongelige Danske selskab for fædrelandets historie og sprog efter originaler i Geheimearchivet ved T. A. Becker. Kjøbenhavn 1854–1910.

ÄL = längder för Älvsborgs lösen 1571. Riksarkivet.

Ärkebiskop Abrahams räfst = Ärkebiskop Abrahams räfst efter originalakterna. Utgifven af Otto Holmström. Uppsala 1901.(Skrifter utg. af Kyrkohistoriska föreningen 4:1).

Ö

ÖBT = Östgötabygdens tidning. Skänninge 1930–1956.

ÖFT = Östergötlands fornminnesförenings tidskrift 1. Stockholm 1875.

ÖGL = Östgötalagen. (Citerad efter Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. H. S. Collin och d. C. J. Schlyter. Volym 2, Codex iuris Ostrogotici = Östgöta-lagen. Stockholm 1830.)

Öh = ödehemman (Västerbotten).

ÖLA = Landsarkivet i Östersund. (Numera Riksarkivet i Östersund.)

ÖLAp = pergamentsbrev i Landsarkivet i Östersund (numera Riksarkivet i Östersund).

ÖLMp = Pergamentsbrev i Östergötlands och Linköpings stads museum (numera Östergötlands museum).

ÖNO = Övre Norrlands ortnamn.

ÖNON = Övre Norrlands ortnamn, Norrbottens län.

ÖNOV = Övre Norrlands ortnamn, Västerbottens län.

Örnhielms dipl. = Örnhielms diplomatarium. 1–12. Avskriftssamling från 1600-talet. Vitterhetsakademiens deposition i Riksarkivet.

Örp = Örebro Läroverksbiblioteks (numera Örebro universitetsbibliotek) pergamentsbrev. (I samlingen ingår även ett fåtal pappersbrev.)

Siffror

1540 jb = Landskapshandlingar Dalarna 1540:4 (1) i Kammararkivet (Riksarkivet). Årliga räntan 1540.
1542 räk = Landskapshandlingar Dalarna 1540:4:2 i Kammararkivet (Riksarkivet). Niels Larssons räkenskap för all uppbörd och utgift 1540, redovisad för Hans Thomessen på Stockholms slott den 11 augusti 1542.