Förkortningsordlista dialekt- och folkminnessamlingarna

Vårt arkivmaterial innehåller ofta olika stämplar och förkortningar. Här hittar du en ordlista med de vanligaste.

Arn (Arnborgssamlingen, Göteborg),

DAG (Dialekt–, namn– och folkminnesarkivet i Göteborg, Avd. för arkiv och forskning i Göteborg),

DAGF (Dialekt–, namn– och folkminnesarkivet i Göteborg, Folkminnen, musik och språk.

DAGM (Dialekt–, namn– och folkminnesarkivet i Göteborg, musiksamlingar),

DAGS (Dialekt–, namn– och folkminnesarkivet i Göteborg, språkliga samlingar),

DAL (Dialekt– och ortnamnsarkivet i Lund),

DAL (Visor och låtar från Dalsland, Göteborg),

DAUM (Dialekt–, ortnamns– och folkminnesarkivet i Umeå),

DFU (Dialekt– och folkminnesarkivet i Uppsala),

EI (Etnologiska institutionen, Göteborg),

FS (Folkmusikarkivet i Skara, Västergötlands museum, Göteborg)

GOBIV (Göteborg och Bohuslän i visan, Musik i Väst, Göteborg),

IFGH (Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola),

IOD (Institutet för ortnamns– och dialektforskning vid Göteborgs högskola),

ISOF (Institutet för språk och folkminnen),

LAL (Landsmålsarkivet i Lund),

Landsm. Upps. (Landsmålsarkivet Uppsala),

Liu (Liungmanssamlingen, Göteborg),

NAU (Namnarkivet i Uppsala),

OAU (Ortnamnsarkivet i Uppsala),

OSD (Ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala),

SMP (Sveriges medeltida personnamn, Uppsala),

SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet),

ULMA (Uppsala landsmålsarkiv),

VFA (Västergötlands folkmusikarkiv, Västergötlands museum, Göteborg),

VFA (Västsvenska folkminnesarkivet, Göteborg)

VFF (Västsvenska folkminnesföreningen, Göteborg),

VIS (Visan i Skaraborg, Västergötlands museum, Göteborg).

Om frågelistornas beteckningar

DAG är en förkortning av arkivet i Göteborgs dåvarande namn Dialekt–, ortnamns– och folkminnesarkivet i Göteborg, senare Dialekt– , namn– och folkminnesarkivet i Göteborg (1996–2020),

DAUM är en förkortning av arkivet i Umeås dåvarande namn Dialekt–, ortnamns– och folkminnesarkivet i Umeå (1963–2015),

DAL är en förkortning av arkivet i Lunds dåvarande namn Dialekt– och ortnamnsarkivet i Lund (1930 till 2015),

DFU är en förkortning av arkivet i Uppsalas dåvarande namn Dialekt– och folkminnesarkivet i Uppsala (2012–2020),

Est respektive EstF betecknar Estlandssvenska frågelistor respektive Estlandssvenska frågor från ULMA, dåvarande arkivet i Uppsala (1944-1964),

Frk står för frågekort från ULMA, dåvarande arkivet i Uppsala (1932),

Isof står för frågelistor från Isof,

K står för kartfrågelistor från ULMA, dåvarande arkivet i Uppsala (1938-1943),

LUF är en frågelista från Folklivsarkivet i Lund,

M står för maskinskrivna frågelistor från ULMA, dåvarande arkivet i Uppsala (1931-2012),

NM är en frågelista från Nordiska museet,

S står för specialfrågelistor från ULMA, dåvarande arkivet i Uppsala (1928-1984),

T gäller tryckta frågelistor från ULMA, dåvarande arkivet i Uppsala (1926-1947),

Ö står för övriga frågor från ULMA, dåvarande arkivet i Uppsala (1917-1956).