Projektet Folktrons väsen i går och i dag

Ett projekt för att dokumentera och sammanställa berättelser om folktrons väsen och dess betydelser i tid och rum i Sverige.

Folktrons väsen, igår och idag är ett projekt som med kulturhistoriska metoder och samtida perspektiv dokumenterar och sammanställer berättelser om folktrons väsen och dess betydelser i tid och rum i Sverige.

Insamling av nytt material

Arbetet inleds under våren 2019, som ett dokumentationsprojekt på vetenskaplig grund där nytt material samlas in och undersöks om förhållanden till väsen idag och jämförs med berättelser om väsen och deras betydelser i äldre tid.

I projektet ingår även en inventering av befintligt arkivmaterial om utvalda väsen, samt forskning och kunskapsspridning som sker genom publikationer på vår webbsida, vetenskapliga och populära artiklar i tidskrifter och bokserier och genom vetenskapliga och populärvetenskapliga föredrag.

Projektets syfte

Projektet ska belysa föreställningar kring olika typer av väsen och trosföreställningar knutna till dessa. Det tittar också på väsens plats och tillhörighet i tider som är präglade av urbanisering och stora samhällsförändringar. Vilken eller vilka betydelse har platser i förhållande till berättelser om väsen? Vilka förändringar sker i berättelser om väsen i samband urbanisering och migration? Kan vi utläsa något om människans förhållanden till miljön i berättelser om väsen? Vad betyder och vad har olika väsen betytt för människan i olika tider? Har människans förhållanden till väsen förändrats i och med populärkulturen och nya religiösa rörelser? Finns det nya väsen idag, bland annat i samband med populärkultur eller migration, och har de i så fall likheter med äldre tiders berättelser som återfinns i det befintliga arkivmaterialet?

Projektinformation

Projektansvarig
Tommy Kuusela, forskningsarkivarie folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågår
Våren 2019–hösten 2022

Kunskapsmål

  • att på vetenskaplig grund beskriva, tolka och jämföra människors berättelser om väsen i äldre tid och modern tid
  • att utvärdera och utveckla metoder för att tolka och förstå hur berättelser om väsen kan vara ett sätt att förstå människans tankevärld
  • att sprida kunskap om ett omfattande område av arkivens samlingar