Clarins kunskapscentrum för språken i Sverige (SWELANG)

Logotype.

SWELANG arbetar för att sänka trösklarna mot digital humaniora och främja ny forskning med digitala verktyg. Vi erbjuder forskare inom humaniora och samhällsvetenskap rådgivning om språk, dialekter och andra delar av det immateriella kulturarvet i Sverige. Fokus ligger på användningen av digitala språkresurser och verktyg för insamling, bearbetning och tillgängliggörande av språkdata för forskning och utveckling.

Rådgivning och expertstöd

SWELANG erbjuder rådgivning om användning av digitala språkresurser och verktyg för svenska och andra språk i Sverige samt andra delar av Sveriges immateriella kulturarv. SWELANG erbjuder även expertstöd vad gäller metod, etik, teknik och licenser och sprider kunskap genom vägledningar, workshops och samarbetsprojekt.

Våra samlingar

SWELANG samlar in och tillgängliggör resurser så att fler forskare har möjlighet att använda dem i sin forskning. SWELANG ger digital tillgång till de stora samlingar som finns på Institutet för språk och folkminnen (Isof). I dessa samlingar finns stora mängder språkliga data, till exempel ord-, namn- och termsamlingar, dialektinspelningar och folkminnesbeskrivningar.

Analysverktyg

SWELANG erbjuder högspecialiserade digitala verktyg för att identifiera namn och platser, känna igen talmönster och berika källor med annotering. Verktygen kan med expertstöd anpassas till specifika forskningsfrågor inom olika projekt, och sedan tillgängliggöras för att kunna användas av andra forskare.

SWELANG

Swelang är en del av det europeiska forskningsnätverket Clarin — Den europeiska forskningsinfrastrukturen för språkresurser och språkteknik.

SWELANG samarbetar med SWE-CLARIN, den svenska delen av Clarin, och Nationella språkbanken.

SWELANG drivs av Språkbanken Sam vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF) i Uppsala och Göteborg. Institutet har ett regeringsuppdrag att samla in, bevara, bearbeta och sprida vetenskaplig kunskap och material om svenska språket, de nationella minoritetsspråken, svenskt teckenspråk och svenska dialekter samt andra delar av det immateriella kulturarvet i Sverige.

Läs mer om Swelangs resurser Länk till annan webbplats.

Läs mer om våra digitala arkivtjänster

Läs mer om våra språktjänster

Läs mer om våra digitala arkivverktyg Länk till annan webbplats.

Läs mer om våra analysverktyg Länk till annan webbplats.

Kontakt

E-post: sb-sam@isof.se