Om vår forskning

I Isofs uppdrag ingår att bedriva forskning och på vetenskaplig grund sprida kunskaper om våra ämnen.

Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.

Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor.

Citat från förordningen för Institutet för språk och folkminnen (2007:1181)

Forskning för vetenskaplig grund

Den övergripande målsättningen med institutets forskningsverksamhet är att fördjupa kunskapen inom våra ämnesområden. Forskningen är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas på vetenskaplig grund. I många fall verkar institutet inom områden där den forskning vi behöver för vår verksamhet inte alls, eller endast i mycket begränsad omfattning, bedrivs av andra. Att grundforskning inom våra ämnesområden bedrivs av institutets medarbetare är på så vis en förutsättning för att institutets övergripande uppdrag ska kunna genomföras.

Isof har omfattande samlingar med skriftligt och ljudande material från hela Sverige och en särskild position inom språkvården. Det ger oss unika möjligheter att bedriva högkvalitativ, originell och samhällsrelevant forskning.

I forskningen ska myndigheten ha ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Den vetenskapliga redovisningen av forskningsresultaten sker i tidskrifter, samlingsvolymer av olika slag samt monografier. För allmänheten redovisas forskningen också i form av föredrag, undervisning, medverkan i medier och webbpublicering.

Forskningsgruppen

Isof har en myndighetsgemensam forskningsgrupp som är ett forum för forskningsstrategiska frågor. Gruppen fungerar också som intern referensgrupp och rådgivande organ till generaldirektören.