Terminologi på arbetsplatsen

Vägledning för hur du kan arbeta med termer och begrepp i din organisation.

Ett terminologiarbete påbörjas ofta för att det inom en organisation finns behov av att klargöra vilka termer som används och hur de används. Därigenom kan både den interna och externa kommunikationen bli tydligare och effektivare.

Terminologiarbetet kan se olika ut, bland annat beroende på organisationens målgrupper och vilken typ av arbete som bedrivs. Här bör du som arbetar med dessa frågor utgå från de behov din organisation har.

Den här vägledningen ger grundläggande råd till dig som vill komma igång med terminologiarbete i din organisation.

Myndigheter har ett särskilt ansvar

Varje myndighet har enligt språklagen ansvar för terminologi inom sitt ämnesområde. Det innebär att myndigheter ska arbeta med sina ämnesspecifika termer och begrepp så att svensk terminologi finns tillgänglig, utvecklas och används.

Ytterst ska väl beskriven terminologi, liksom klarspråk, öka allas delaktighet i samhällslivet. När det tydligt framgår vad en verksamhet avser med sina termer ökar helt enkelt chansen att texterna blir begripliga, både för fackpersoner och i kontakten ut mot allmänheten.

Terminologiparagrafen 12 i språklagen hör alltså samman med Klarspråksparagrafen 11.

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklagen § 11

Myndigheter har ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

Språklagen § 12

Terminologiparagrafen har också bäring på andra paragrafer i språklagen. En genomarbetad svensk terminologi bäddar för att korrekta översättningar görs till de minoritetsspråk som finns i Sverige.

1. Börja där ni står

Först behöver du få en överblick över hur ni jobbar med språk, och i vilka sammanhang och verksamheter som frågor om termer och begrepp dryftas. Hur ser era klarspråksstrategier ut? Översätter ni mycket texter? Har ni kanske en ordlista? Utgå från det arbete ni redan har på gång.

Ta hjälp av följande frågor för att komma igång med terminologiarbetet:

 • Vilka termer använder vi på min arbetsplats?
 • Hur använder vi dem i vår interna och externa kommunikation?
 • Menar vi alltid samma sak med en viss term?
 • Använder vi flera termer för samma begrepp?
 • Hur använder andra som arbetar inom vårt ämnesområde dessa termer?

 • Använder vi termer i vår externa kommunikation som kan vara obegripliga för personer som inte har kunskap om vårt ämnesområde?

2. Samordna terminologiarbetet

Det är vanligt att termer används på olika sätt inom en och samma organisation och att terminologiarbete bedrivs på flera håll och av olika yrkesgrupper. Om det ser ut så i din organisation är det extra viktigt att samordna terminologiarbetet. Det bäddar för förståelse för olika behov inom verksamheten och för att termer och begrepp i din organisation används enhetligt.

Tips för en god terminologisamordning:

 • Utse en terminologisamordnare.
 • Ta reda på vilka som arbetar med termer och begrepp, inte bara bland språkarbetare utan även bland exempelvis verksamhetsarkitekter, statistiker och jurister.
 • Etablera rutiner för när representanter för olika yrkesgrupper regelbundet kan träffas och utarbeta gemensamma lösningar.
 • Se till att innehållet i de termlistor som eventuellt redan finns överensstämmer.
 • Uppmuntra till återanvändning av tidigare terminologiarbeten.
 • Samverka med andra organisationer och myndigheter som hanterar likartad terminologi.

3. Skapa en termlista

En termlista är till hjälp både när man inom en organisation behöver förstå och kommunicera om verksamheten. Samla därför ämnesspecifika begrepp i en termlista. Det kan vara lagom greppbart att börja med de tio mest centrala begreppen inom verksamheten.

Varje begrepp i termlistan ska beskrivas i en termpost som bör innehålla:

 • term
 • eventuell synonym
 • eventuell motsvarighet på andra språk
 • definition.

I en anmärkning kan du lägga till annan information, exempelvis vilket ämnesområde som termen ingår i och exempel på hur den används i olika sammanhang.

Genom att publicera termlistan på intranätet eller på den externa webbplatsen kan fler ta del av innehållet.

Kom ihåg att termlistan alltid kan uppdateras och utvecklas!

Ta hjälp i terminologiarbetet

Du bör inte arbeta på egen hand med organisationens terminologi, utan samarbeta alltid med sakkunniga kollegor och med facköversättare om det är relevant. Du kan också söka efter information om termerna i etablerade ordböcker inom området, framför allt i Rikstermbanken. En viktig del av terminologiarbete handlar också om att återanvända det som andra redan har utarbetat.

Du kan behöva ta hjälp av en terminolog, alltså en expert på fackspråkligt terminologiarbete, som är särskilt inriktad på att leda terminologiprojekt.

Terminologikonsulter

Den som behöver stöd i översättningsrelaterade terminologifrågor kan vända sig till Sveriges facköversättarförening (SFÖ) Länk till annan webbplats.. På föreningens webbplats kan man söka efter facköversättare.

Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska Länk till annan webbplats. har en lista på sin webbplats där man kan söka efter språkkonsulter som har fackspråk och terminologi som sin specialitet.

Föreningen Terminologifrämjandet Länk till annan webbplats. ska enligt stadgarna ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”. På föreningens webbplats finns information om vad en terminologikonsult kan hjälpa till med och hur man beställer terminologitjänster.

Termlistor och termbanker

Här på Isof hittar du Rikstermbanken som är Sveriges nationella termbank med termer från en stor mängd ämnesområden samlade. Nedan finns några exempel på termbanker som du kan använda i ditt eget terminologiarbete: