En ynklig wisa (Jag wet utaf en härting)

Jag wet utaf en härting och en

bonde doter god mäd dän

äran och dygd de lofwade war

andra sin ära och tro Nij

winner hänne wäl båd Mäd

Rosor och Mäd lileor---

Män Kiära Nij min härting

Nij snaken eij likt mäd dän

äran och dygd ty jag är så

fatig män Nij är så Rik

Nij winner hänne wäl båd

mäd Rosor och mäd lilior---

När bagge wåra föräldrar---

dätta weta får mäd dän är:

så skilger de os åt som herden

skilger får Nij win:---

När Bägge däras forälrar dätta

weta fek mäd dän äran dygd

så skilde de däm åt som förr

har warit gett Nij win:---

De skika Roslila åt främmande

land mäd dän är: unga härtin-

gen satte de j bojor och band Nij

hänne wäl Nij win:---

Sieperna gingo the och jfrå mäd

dän: man jntet fek han weta

hur Roslila Mår Niij wijn:---

Män hörest du Skepare wad jag

dig säga må Mäd: När skall

Roslilas brölop stå Nij win:---

Hännes brölop skall stå på en

Midsomars dag Mäd dän:

När Linden hon bär sina

fägärsta blad Nij win:---

Siäpparna gingo åter och fram

Mäd dän äran: Män jntet

Kom han fram för stora wax

liuset j brude husset - bran

Nij win:---

Roslila stod j fönsträt war

smal som en Rö Mäd dän:

~Nu ser jag unga härtingen

för honom will jag dö Nij win:

De sågo på warandra mäd Kiär

leks förbund Mäd dan:

så både deras gärtan de sprak

j samma stund Nij win:---

De lade Roslila på söder Kiör

Kogård Mäd dän äran: de lade

Dän härtingän lite där jfrån

Ny win:---

Där wäxtä up en lind på

Ros lilas graf mäd dän äran och

dygd. Där siylte öfwer Härting-

gen Mäd alla sina blad Nij---

Dät wäxte up en lind

på härtinens grafw Mäd---

dän siylte öfver Roslila Mäd

alla sina blad:---

De hade lika löfw De hade

lika blad Mäd dän äran

och Dygd de stånder Nu

Där till dän stora Domme

dag Nij winer hänne wäl båd

Mäd Rosor och Mäd liljor---

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 14–15

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson