En waker wisa (Så kom nu herde hit)

Så kom nu herde hit och begrunda de orden Som du talat hafwer utaf fallskelig mun du hafwer mig bedragit mäd trolösa orden under tungan ligger en fögiftader grund tu månde weta och här månd mig förträta hur tu af falska wänner Så omgiwen war män sade tu mig eij Så hastit öfwer Så lätteligen tu tin trogna wän öfwergaf---

Nog mins jag tiden och nog mins jag dagen då wij både gingo uppför jerdenes grund då wij profeterade om kiärliga lagen thät eij mäd war andra alt talade om

straxt kom till os tin dägeliga Syster hålt stilla Sade hon Slo Samtalet bort straxt Så Resolwerade och wek jfrån mig tyster och fölgde Så äfter utij hänes tropp---

Män kan du tala och här till Swara wad jag utij tässa mål har brutit tig emot Så will jag allting låta fara och aldrig mer tänka uppå dässa ord män än skall jag finas en redelig herdinna så länge jag här wandra skall alt mäd min wandrings stafw lyckan -- ger mig eij bättre j minne därför önskar jag dig mången orolig dag Män menar du att herran dig eij lönar för ditt unga gärta tu dragit till dig sent om afton tider så faller jag j drömmar lika Som en jude Så står tu för mig och bitida om morgon Så tänker jag på otro som warit hos dig ormar? och förgift tin ärlighet betala för Redelighet Som tu har skrutit för mig

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 18–19

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson