Arbetet med samlingen

Karl Gösta Gilstrings stora samling används och undersöks i flera olika projekt på Isof.

Digitalisering och tillgängliggörande av breven

Hösten 2015 inleddes arbetet med att tillgängliggöra och accedera breven i Karl Gösta Gilstrings efterlämnade samling och göra dessa tillgängliga för forskning. I nuläget är cirka två tredjedelar av den omfattande brevsamlingen på över 8000 brev digitaliserade.

Nya perspektiv på gamla minnen

I forskningsprojektet Nya perspektiv på gamla minnen: att återanvända folkminnessamlingarna undersöktes äldre material i folkminnessamlingarna.

I projektet undersöktes under åren 2013–2016 folkminnesmaterial som sammanställts under mitten av nittonhundratalet. Syftet var att visa på rikedomen och variationen i arkivens samlingar, adressera frågor om materialets tillkomstsammanhang samt diskutera teorier och metoder för att återanvända och analysera materialet.

Projektgruppen bestod av Charlotte Hyltén-Cavallius, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott, vilka genomförde projektet i var sin delstudie, där olika delar av Institutets folkminnessamlingar undersöktes. Projektet avrapporterades i föredrag, blogginlägg, artiklar och böcker.

Minoritetskategori i arkiven

Charlotte Hyltén-Cavallius utgick från Västsvenska folkminnesarkivets samlingar och undersökte hur en minoritetskategori formades och fick effekter inom folklivssfären och användes i sin samtid.

Arkiven som politisk plattform

Fredrik Skott studerade två kvinnliga upptecknares verksamhet för att belysa hur folkminnesarkiven kunde utgöra plattformar för samtidspolitiska projekt.

Från personlig berättelse till arkivmaterial

Susanne Nylund Skog undersökte Karl Gösta Gilstrings efterlämnade samling och analyserades principerna för kategorisering och klassificering, samt omvandlingsprocessen från inspelad eller nertecknad utsaga till skriven uppteckning.

Tilltal

Projektet Tillgängligt kulturarv för forskning i tal (Tilltal) undersökte 2017–2020 hur talteknologiska metoder kan göra historiska talinspelningar mer tillgängliga för forskare.

Underutnyttjat material

I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns stora mängder inspelat tal som innehåller information av stort intresse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I nuläget utnyttjas sällan dessa källor eftersom det saknas metoder för att hantera arkivens ljudande material. Projektet Tilltal utgår från talinspelningar i Isofs arkiv och undersöker hur talteknologiska metoder och verktyg kan anpassas och utvecklas för att bearbeta stora mängder historiska talinspelningar.

Projektet startade 2017 och är ett samarbete mellan institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Riksarkivet med koppling till forskningsinfrastrukturprojektet SWE-Clarin. Från Isof deltar både språkteknologer och forskare i dialekter och folkminnen.

Delstudier inom olika forskningsområden

Projektet rymmer tre delstudier och en användarstudie. I delstudierna undersöks hur talteknologin kan användas för att undersöka frågeställningarna inom olika ämnesområden (etnologi, språkvetenskap och samtalsforskning). I användarstudien anläggs ett verksamhetsteoretiskt perspektiv för att undersöka hur arkivmaterialen används för forskning. Med hänsyn till forskarnas behov föreslås språkteknologiska lösningar och bedöms deras användbarhet i praktiken med hjälp av användningsfall.

Från erfarenhetsberättelser till kulturarv

Delstudien är en undersökning av Karl Gösta Gilstrings samling vid arkivet i Uppsala. Språkteknologiska metoder prövas för att hantera det stora och varierande materialet. Förhoppningen är att olika materialkategorier kan sammanföras så att det till exempel går att från en intervjusituation länka vidare till när samma ämne eller berättelse omtalas i brev eller annat skrivet material.

Källor och litteratur

Arkiv

Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Arkivet i Uppsala (AFU):

  • DFU 40265: Karl Gösta Gilstrings efterlämnade brevsamling, som uppgår till drygt 8 000 brev från 700 meddelare, 1950–1986.
  • ULMA 34838: Karl Gösta Gilstrings efterlämnade folkminnessamling, som uppgår till drygt 70 000 uppteckningar från brev och inspelningar samt anteckningar, fotografier och trycksaker 1950–1986.
  • ULMA 37313: Sammanfattningar av intervjuer om Karl Gösta Gilstring gjorda efter hans död av Eva-Lott Lindqvist 1993.

Tryckta källor och litteratur

Kvällsstunden. Hemmets och familjens veckotidning. Västerås 1938 ff.

Lindqvist, Eva-Lott, 1993: Väktare mot glömskans rike. En presentation av Karl-Gösta Gilstrings folkminnesinsamling. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 116, s. 63–78.

Nylund Skog, Susanne, 2017: Brev och belägg i jakten på folkminnen. Den vetenskaplige samlaren. Kulturella perspektiv 26: 1, s. 36–46.

Nylund Skog, Susanne, 2018. From personal letters to scientific knowledge: The creation of archived records in a tradition archive. In Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Cliona O’Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott and Rita Treija (eds.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FFC 315, s. 61–80

Nylund Skog, Susanne, 2019. Från Småland till Michigan, och tillbaks igen: Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 141, s. 75-92.

Nylund Skog, Susanne, 2020. A Formidable Success and an Exceptional Storyteller: Analyzing Stories From an Interview Conducted by Barbro Klein in 1967. Western Folklore, Volume 79, Number 4: 427-451.

Nylund Skog, Susanne, 2020. “From Oskar Parish, Småland, to Manistique, Michigan: Placing People and Depicting Places”, Culture Unbound, Volume 12, issue 1, 2020: 196–216. Published by Linköping University Electronic Press.

Svenska Amerikanaren Tribunen Länk till annan webbplats.. Chicago, Illinois 1936–1985.

Vimmerby tidning Länk till annan webbplats.. Vimmerby 1984 ff.