Räckardrängen Per Lovisson Sporrong – ett liv i arkiven

Per Lovisson Sporrong föddes på Forsmarks bruk år 1747 och dog på samma plats 67 år senare. Genom brukets bevarade arkiv kan vi följa hans liv från vaggan till graven.

Texten är skriven av Anders Nordebring och Kristina Nyberg från Riksarkivet i Uppsala.

En av de personer av vallonsläkt som arbetade på Forsmarks bruk var Per Lovisson Sporrong. Hans namn skrivs på olika sätt ‒ Per, Petter eller Pierre, Lovisson, Lovis eller Louie, Sporron eller Sporrong ‒ i olika källor, men här kallar vi honom Per Lovisson Sporrong. Med hjälp av Forsmarks bruks arkiv och kyrkoarkivet, alltså Forsmarks församlings arkiv, kan vi få veta mer om hans liv trots att han dog för mer än två hundra år sedan.

Per föddes 3 november 1747 på bruket och döptes som det var vanligt på den tiden redan dagen därpå. Hans föräldrar var Lovis Sporrong, född 1718, och dennes hustru Catharina, född 1719.

Fadern var smed, närmare bestämt räckardräng. Att räcka järnet betydde att smida ut det till stångjärn, kortare eller längre och grövre eller tunnare järnstänger. Räckardrängen var andre man i arbetslaget efter räckarmästaren.

Svartvitt fotografi med man som arbetar vid en stor hammarliknande maskin. På väggen hänger verktyg.

Järnet räcktes ut till stångjärn under en räckhammare, och smeden kallades därför också hammarsmed. På bilden en räckhammare vid Österby bruk fotograferad år 1915. Foto: Tekniska museet.

Har lungsot och är mäst sängliggande (mantalslängd 1771)

Lovis led dock av dålig hälsa, och i en mantalslängd från 1771, när han var 53 år gammal och inte längre arbetade i smedjan, står det att han »har lungsot och är mäst sängl[iggande] jemte stark hufwudwärk». Arbetet var hårt och ansträngande, och att vara utsliten i femtioårsåldern var knappast någon ovanlighet.

Gulnade papper med handskriven text.

Mantalslängden för Forsmarks bruk år 1771: förstasidan och uppslaget med Lovis Sporrong och hans familj. Klicka på bilden för att se uppslaget i större format. Foto: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I a:7.

En mantalslängd är en förteckning över skattskyldiga men fungerar också som en lista över vilka personer som ingår i de olika hushållen. På uppslaget i denna mantalslängd (bilden ovan) ser vi Lovis Sporrong och hans familj som det fjärde hushållet uppifrån:

Afskedade Räck:[aren] Lovie Sporron 57

Son Pehr 23

Hustru Caisa 52

Son frans 16

dotter greta 18.

Siffrorna anger ålder, och här kan man se att skrivaren faktiskt räknat fel på familjefadern, som i själva verket var fyra år yngre. Längst till höger står noteringen om Lovis Sporrongs vacklande hälsa.

Alldeles slutade Lovis dock inte arbeta. Det kan man se i brukets avräkningsböcker, där det bokförs hur mycket bruksarbetarna tjänat och även hur mycket de blivit skyldiga bruket för exempelvis mat och kläder. Visserligen slutade Lovis som räckardräng 1765, men sedan smider han litet i smedjan i Johannisfors ett stycke sydost om Forsmark, och ibland ersätter han tillfälligt andra smeder när de till exempel är sjuka.

Smedernes, Torpare och Dagwärcksfolckens Hus (karta 1752)

Faktiskt vet vi var Per och hans föräldrar och syskon bodde ‒ iallafall några år tidigare, 1752, när Per var fem år gammal. Deras bostad intill Stordammen (som i dag kallas Bruksdammen) kan vi se på en vacker karta över bruket från detta år.

Handritat karta i färg.

Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. J I:259.

I listan över de olika bostadshusen kan vi läsa att huset nummer 69 är »Räckardrängen Lovis Sporrons». Om man letar reda på rätt ställe på kartan (markerat med rött i vänstra hörnet på utsnittet av kartan nedan) ser man ett bostadshus och några uthus, där familjen säkert hade en ko eller en gris.

Alltsamman är beläget ganska långt från bruket och smedjorna, som på kartan har nummer 3‒5. I dag ligger torpet Tyskland där familjen Sporrong bodde. Det var en lång daglig promenad till och från arbetet! Kanske togs vägen över sjön ‒ vi vet från bouppteckningen efter Per att det fanns två gamla ökstockar, alltså ekor (mer om bouppteckningen nedan). Per kom att få sin arbetsplats i övre hammaren, den som betecknas med nummer 3 och kallas Opphammaren (markerat med rött i mitten av kartan).

Utsnitt av karta från Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. J I:259.

På kartan syns också ett markstycke betecknat med samma nummer som Lovis Sporrongs hus. Om sådana står under listan med förklaringar avslutningsvis:

Hwad för öfrigt the många Instängslor angår, uti hwilka ofwannämde Smeders samt Torpare och Dagswärks folcks hus finnas wara belägne, så äro the til Landmohnen dels jämna och släta, them Innehafwarne till Kryddegårdar uptagit, dels ock höga skarpa och Bergachtiga, som till Kalf Hagar nyttjas.

På en något yngre karta, ritad 1836, kallas ett gärde i anslutning till torpet Sporrons Gärdet.

Lärling i Öfra Hammaren uti 174 Dygn (avräkningsbok 1773)

När faderns arbetsliv går mot sitt slut är det emellertid Pers tur att börja i smedjan. I avräkningsboken för 1773 kan man se att han arbetat som hjälpkarl i stångjärnssmidet och att han fått lön för 174 dagar som lärling i övre hammaren, en av brukets smedjor. Per har inget eget konto i avräkningsboken och hans arbetsförtjänst räknas in bland faderns inkomster.

I Lovis Sporrongs avräkningskonto för 1773 finns den då tjugosexårige Pers inkomster noterade, så att vi kan förstå vad han arbetade med:

Handskrivet pappersark.

Avräkningsbok för Forsmarks bruk år 1773. Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. G II a:9. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sonens Hjelpkarls lön af Bruket för 92 Skl℔ : 13 ½ l℔ : Stångjärn

Dito Dito af gl. Mats Gierss för 92 Skl℔ : 13 ½ l℔ : Stångjärn

Sonens arbetslön under den tid har arbetat såsom Lärling i Öfra Hammaren uti 174 Dygn.

1 skeppund, Skl℔, motsvarar här 150 kilo och delas i 20 lispund, l℔. Läs mer om detta längre ned!

Några år senare, 1779, ändrar det sig då Lovis, Pers far, dör och Per får eget konto i avräkningsboken. Samma år gifter Per sig med Stina Andersdotter, som var född 1750. Bröllopet stod 31 oktober. Året därpå får de nygifta makarna sitt första barn, sonen Lovis, som dör redan 1791. På grund av att några böcker i kyrkoarkivet förkommit under årens lopp är det obekant varför gossen går bort i så ung ålder.

Barnen kommer emellertid ganska tätt under de följande åren: Anders 1783, Cajsa Lisa 1785 och Stina Maja 1788.

Som vi sett uppträder Per med eget avräkningsbokskonto 1779 och tituleras då ‒ liksom tidigare fadern ‒ räckardräng. Hans arbetsliv och hans ekonomiska ställning kan vi följa i bruksarkivets långa obrutna följd av avräkningsböcker. Exempelvis kan nämnas att hans inkomster 1780, då Lovis föds, med knapp marginal överstiger utgifterna.

Lagat gl. hus och Sågat wirke (dagverksbok 1779–1780)

Inkomsterna kom inte bara från smidet utan också från diverse andra arbeten av mer tillfällig art, till exempel husreparationer. Det kan man läsa om i brukets dagsverksböcker. Brukets dagsverksbok för tiden från november 1779 till oktober 1780 berättar om vilka sysslor Per haft vid sidan av arbetet i smedjan:

Uppslag äldre skrivbok med handskriven text.

Dagsverksbok för Forsmarks bruk 1779–1780. Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. D III a:1. Klicka på bilden för att se den i större format.

Lagat gl. hus

På stenh: fylningen

[På] Bk: wägen

Sågat wirke

På Planeringen

Slipat stän

Lagat sine hus

På Meland:[ers] Fähus

[På] H. Bergs hus

Lagat gl. hus

Slipat stän.

Per har alltså bland annat reparerat såväl sina egna som grannars hus. Att riktigt förstå alla de andra posterna skulle kräva ett fördjupat studium i bruksarkivet, men här kan vi anta att stenh: fylningen har att göra med den vid tiden nyuppförda herrgården ‒ stenhuset ‒ och att Bk: wägen avser arbete på vägen till Berkinge.

1 l℔ Sill, 3 Rul. Tobak, 1 mark Humla (avräkningsbok 1795)

Ett närmare studium av en av avräkningsböckerna, 1795 års bok, avslöjar i detaljer vad familjen fått ut från brukshandeln och att Per detta år smitt ut 1 645 skeppund och 6 ¼ lispund stångjärn men trots detta vid räkenskapsårets slut hamnat i skuld till bruket.

Uppslag från äldre skrivbok med handskriven text.

1795 års avräkningsbok för Forsmarks bruk. Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. G II a:31. Klicka på bilden för att se den i större format.

Pers konto i avräkningsboken är uppdelad på en debetsida (till vänster) och en kreditsida (till höger). Boken omfattar inte kalenderåret 1795 utan istället det så kallade bruksåret, ett räkenskapsår som fram till 1800-talets slut oftast löpte från 1 november till 31 oktober.

På debetsidan tas alla utgifter upp. Det rör sig mest om matvaror som familjen skaffade i brukshandeln men också kontanta uttag, skatter (som inkrävdes genom bruket) och en del andra utgifter. På debetsidan blir summan 61 riksdaler, 7 skillingar och 3 runstycken. (Vid denna tid var 1 riksdaler = 48 skillingar och 1 skilling = 12 runstycken.)

Det är lätt att få ett intryck av att maten varit rätt ensidig, men man får tänka sig att kosthållet också omfattade vad familjen odlade och de djur som de med säkerhet höll. Eftersom Per fått ut både malt och humle från brukshandeln har de säkert också läskat sig med hembryggt öl!

På kreditsidan nämns Pers arbetsinkomst, och det är här man kan få reda på vad han har arbetat med och hur mycket stångjärn han har tillverkat. Först berättar kreditsidan emellertid att Per hade pengar över från 1794. Detta kallas en balans. Summan var om 6 riksdaler, 3 skilling och 11 runstycken. Mycket vanligare är att bruksarbetarna ständigt är skyldiga bruket pengar, men det har alltså inte gått så dåligt för Per under 1794.

Det finns också en post som berättar att Per var en skicklig smed. Vi kan se att han fått ersättning för nästan 689 läster överkol. Det var bestämt hur mycket träkol och tackjärn som skulle användas för att smida ut en viss mängd stångjärn, men om smeden var duktig kunde han hushålla med kolet, och det kol som han inte behövde använda kallades överkol. 1 läst är 19,8 hektoliter eller 1 980 liter.

När kreditsidan summeras visar det sig att inkomsterna detta år är lägre än utgifterna på debetsidan. För att inkomster och utgifter skall motsvara varandra krävs att en utjämnande post, Balance til år 1796, förs in sist på kreditsidan. Denna summa ‒ 1 riksdaler, 43 skillingar och 8 runstycken ‒ utgör alltså en skuld som nästa år kommer att föras in på debetsidan i avräkningsboken. Trots ett säkerligen hårt arbetsår lyckades det alltså inte Per att faktiskt tjäna något. Man skall emellertid tänka på att det kan ha funnits förmåner som inte syns i avräkningsbokföringen, exempelvis fri vedbrand.

Mer om Pers konto i avräkningsboken

Detta är Pers debetsida:

1794 Nov 1 4 ½ f. Råg, 5 f. Korn

1 l℔ Salt, ½ l℔ Strömming, ½ l℔ Sill

2 Rul. Tobak

Dec. 1 Contant

5 f. Råg, 5 f. Korn

3 l℔ Sill

2 Rul. Tobak

1795 Jan 1 Contant

4 ½ f. Råg, 5 f. Korn

2 Rul. Tobak, 3 al. Walmar

Febr. 1 4 ½ f. Råg, 5 f. Korn

¼ l℔ Strömming

2 Rul. Tobak, 1 mark Humla

1794 års Krono Utlagor

Martii 1 5 f. Råg, 5 f. Korn

3 l℔ Sill

2 Rul. Tobak, 1 mark Humla

Apr. 1 4 ½ f. Råg, 5 f. Korn

¼ l℔ Strömming

2 Rul. Tobak, 1 mark Humla

Maij 1 5 f. Råg, 5 f. Korn

½ l℔ Salt, ½ l℔ Strömming

3 Rul. Tobak, 1 mark Humla

Juni 1 4 ½ f. Råg, 5 f. Korn

1 l℔ Sill

2 Rul. Tobak, 1 mark Humla

2 l℔ Stångjärn

1 ½ l℔ Do

Olof Wahlström Smidt 38 Skl℔

Pehr Söderman Do

1794 års Pastoralier

Juli 1 4 ½ f. Råg, 5 f. Korn

1 l℔ Sill, 3 Rul. Tobak, 1 mark Humla

Aug. 1 Contant

6 f. Råg, 1 f. Korn, 6 f. Malt

1 l℔ Salt, 3 l℔ Sill

2 Rul. Tobak, 1 mark Humla

Sept. 1 4 f. Råg, 5 f. Korn

1 l℔ Sill, 2 Rul. Tobak, 1 mark Humla

Oct. 1 Contant

4 f. Råg, 5 f. Korn

½ l℔ Salt, 1 l℔ Sill, 2 Rul. Tobak

¾ l℔ Stångjern

Olof Wahlström Smidt 83 Skl℔

2 ¾ l℔ Fisk

De märkliga måtten kan vara svåra att förstå. Innan Sverige 1889 slutligt införde det nuvarande lättbegripliga metersystemet för mått och vikt fanns en rik flora av olika måttenheter. I 4 ½ f. Råg är f. förkortning för fjärding, som i vårt moderna system motsvarar 18,3 liter. Den snirkliga symbol som står framför exempelvis salt är tecknet för lispund. Tecknet innehåller ett l framför symbolen för skålpund, som brukar transkriberas och i sin tur är utvecklat ur de båda bokstäverna l och b, en förkortning för latinets libra, benämningen på det antika skålpundet. Det tecken för lispund som ses i avräkningsboken består alltså egentligen av bokstäverna llb. I fråga om salt och andra livsmedel motsvarar 1 lispund 8 ½ kilo, men när det gäller stångjärn ‒ på sommaren har Per skaffat sammanlagt 3 ½ lispund för eget bruk ‒ är det tal om lispund bergsvikt, som motsvarar 7 ½ kilo. När Olof Wahlström har smitt för Pers räkning är det också fråga om bergsvikt, men denna gång skeppund, Skl℔, som motsvarar 150 kilo. 1 skeppund bergsvikt delas alltså i 20 lispund. Per har också i början av året skaffat sig 3 alnar vadmal. 1 aln är 59,38 centimeter. Räkna gärna om måtten till de moderna motsvarigheterna!

Kronoutlagor och pastoralier är skatter.

Detta är Pers kreditsida:

1794 Nov. 1 Balance ifrån år 1794

1795 Junii 30 Smideslön ifrån d. 1 Nov. för 1103 Skl℔ 5 ¾ l℔ Jern i Öfra Hammaren

Winpenningar

Byggningspenningar

Smideslön ifrån d. 1 Juli för 542 Skl℔ ½ l℔ Stångjern i Öfra Hammaren

Winpenningar

Byggningspenningar

688 5/6 Läster Öfver Kohl

Dagsverken

Oct. 31 Balance til år 1796

Posten winpenningar är en egenhet för vallonbruken. Vallonernas lön skulle till en del utgå i vin, men med tiden ersattes detta vin med en kontant ersättning. Byggningspenningar torde å andra sidan utgöra ersättning för reparationer som gjorts vid härden.

Af detta svåra Väder förorsakades det grufveliga Skogsfälle (dokument 1795)

Samma år, 1795, fick familjen Sporrong liksom alla andra i Forsmark dock annat att tänka på. Detta år drabbades folket i Forsmark nämligen av ett märkligt vinterväder när våren redan borde ha brutit fram. Det gjorde sådant intryck på bergsfogden Anders Wachtmeister att han skrev ned en berättelse, och därför vet vi än i dag att det 7‒9 maj under en stark storm föll stora mängder snö, så att alla vägar utan skottning blev alldeles ofarbara, och att det blev så kallt att snön låg kvar i mer än åtta dagar och de mindre sjöarna fryste till. Allvarligare var ändå att nästan alla träd på Forsmarks och flera kringliggande bruks skogar blåste omkull. Detta kunde hota brukens träkolsförsörjning, men man räknade med att tills vidare förvara veden skyddat i skogen och kola den efterhand.

I väggmålningen Skogsfallet från Länsmuseet Gävleborgs samlingar kan man få en bild av ovädret. På målningen står i text: ”Detta skogsfall skedde År. 1795. Natten emellan den 8. och 9. Majus då en faselig myckenhet skog föll för starkt nordanwäder med blöt sniö, och mycket folck och djur woro i lifsfara: Lång tid behöftes sedan at uprödja wägar för folck och boskap. Detta fall begyntes wid hille sockens nordlig hed, och räkte 16 mil i söder; och 10 mil bredt. Detta hafwe nuwarande Husbonde Lars Ersson i Lilla Bärgilsnäs låtit afmåla til åminnelse”. Foto: Tomas Jakobsson/Länsmuseet Gävleborg (CC BY-SA).

Bergsfogden Anders Wachtmeisterns berättelse finns bevarad i bruksarkivet och inleds så här:

Ovanlig händelse vid Forsmarks Bruk

Att år 1795 den 7:de, 8:de och 9:de Maji, föll i denna orten, under en grufwelig storm som började ifrån N:O: och slutade med N:W: så mycken våt snö, att alla wägar woro alldeles ofarbara, serdeles gator och grindar, hvarest den war sammanblåst till emellan 3. à 4. alnars högd, och, å hvilcket starcka Snöfall, så sträng köld fölgde, att snön blef quarliggande öfver åtta dagar, och de mindre Sjöarne ånyo med Is belades i flere dygn.

Af detta svåra Väder, som i synnerhet Natten till den 9:de så tilltog, att det just väckte fasa och frugtan för Allmän förödelse, förorsakades det grufveliga Skogsfälle, som hela denna Landsort, och Dannemora Bergslag i synnerhet öfvergek, hvilcket, såsom något besynnerligit, här anmärckes Efter-Verlden till underrättelse.

Uppslag från bergsfogden Anders Wachtmeisters berättelse. Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I b:7.

Läs hela Anders Wachtmeisters berättelse

Här hittar du hela bergsfogden Anders Wachtmeisters berättelse. Om du klickar på bilderna kan du se dem i större format.

Längre ner hittar du också en översättning som bygger på en sentida avskrift (som inte följer originalet i riktigt alla detaljer).

Handskrivet pappersark.

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I b:7

Uppslag från äldre skrivbok med handskriven text.

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I b:7

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I b:7

Avskrift och översättning

Gulnat pappersark med maskinskriven text.

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I b:12.

Gulnat pappersark med maskinskriven text.

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I b:12.

Ovanlig händelse vid Forsmarks Bruk

Att år 1795 den 7:de, 8:de och 9:de Maji, föll i denna orten, under en grufwelig storm som började ifrån N:O: och slutade med N:W: så mycken våt snö, att alla wägar woro alldeles ofarbara, serdeles gator och grindar, hvarest den war sammanblåst till emellan 3. à 4. alnars högd, och, å hvilcket starcka Snöfall, så sträng köld fölgde, att snön blef quarliggande öfver åtta dagar, och de mindre Sjöarne ånyo med Is belades i flere dygn.

Af detta svåra Väder, som i synnerhet Natten till den 9:de så tilltog, att det just väckte fasa och frugtan för Allmän förödelse, förorsakades det grufveliga Skogsfälle, som hela denna Landsort, och Dannemora Bergslag i synnerhet öfvergek, hvilcket, såsom något besynnerligit, här anmärckes Efter-Verlden till underrättelse.

Beskrifningen däröfver, lärer väl dock i en framtid låta föga trovärdig, då här säges att all den grofvare Skogen både af Tall och gran, på en gång med sådan häftighet upprycktes och öfverända kastades, att föga något Träd på sin Rot blef quarstående, åtminstone icke utan att wara aftoppat och skadat för framtida växt; hvarjemte den ungare Skogen till största delen äfven tvärt afblåste, men det är likväl en värckelig saning att så tillgådt och att, utom på Gräsö Recognitions Allmänning och Gräsö Gårdsmarck, som nästan blef oskadd, alla Forsmarcks Enskilte Skogar, så väl som dess tillhörande Kohl-districter i Börstelle och Wahlö Socknar, på detta sätt gådt förlorade.

Leufsta och Strömsbergs Värckens, Elfkarleöns, Harnäs, Söderforss, Wattholma och Österby Bruks samt Dannemora Grufve Allmänningars Skogar undergeck på lika sätt samma olycka; Men Gimo och Harg fick mindre känning af denna grufveliga händelse, Schebo ganska ringa, och Rånäs aldeles intet.

Af de Bruk som mäst blefvo lidande och nästan totalt förlorade alla sina Skogar, woro i synnerhet Leufsta och Forsmarcks Värcken, samt Elfkarleön, och till någon del Söderforss; hvarföre desse Bruk genast måste företaga upphuggningar av Stor-Trän, Bjelckar och Timmer i synnerhet, för att under Tak sammanföra och förvara till framtida förnödenheter; hvarom äfvenväl på Grufvo-Allmänningarne föranstaltades, så att nödigt Byggnads Vircke för Grufvans behof ej måtte i en framtid brista. Efter Högl: kongl: Bergs-Collegii tillstånd, Skulle ock Grufvo Intressenterne få begagna sig af den öfrige på Grufvo Allmänningarne kullblåste Skogar till Kohl och Stafrum för Grufvans förnödenhet.

På Bruksskogarne, skulle väl, så fort möijeligen medhinnas kunde, den öfrige kullblåste Skogen upphuggas till kohlwed, men ej mera deraf kohlas årligen, än hvad för fulla Smiden och något mera forcerande Tackjerns blåsningar kunde behöfvas; utan Skulle den öfverblifvande Kohlveden, på vissa Platser i Skogen sammanföras, och till Conserverande ifrån förruttnelse, med något slags Täckning förses, sedan den likväl först fått väl torcka, för att sedermera efter behofverne uppkohlas.

Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. F I b:12.

Åren därpå drabbas familjen av fler sorger än den som tidigare bestått i sonens död. Stina Maja blir inte ens lika gammal som sin bror utan dör 1796, och ett år senare dör också Pers mor, Catharina, som bott hos familjen. Hemma hos Per och Stina bor nu bara barnen Anders och Cajsa Lisa, men 1808 flyttar Cajsa Lisa till Gräsö med sin make kolaren Jacob Andersson. På nyårsdagen 1809 gifter sig Anders, som också blivit smed, med Anna Greta Skytt, och 12 december samma år föds deras första barn, flickebarnet Stina Maja. Kanske fick hon namnet till minne av sin fars lillasyster.

Engsvakt Sporron (dagverksbok 1810)

Pers sista smidesår som räckardräng är 1801. Som sin far blev han aldrig räckarmästare, men medan fadern slutade som räckardräng vid 48 års ålder höll Per ut till han var 54 år gammal. Hans arbetsliv slutade förstås inte vid denna tidpunkt. Förändringen speglas emellertid tydligt i kyrkoarkivets husförhörsböcker, där han under sina kraftdagar varit uppförd som hammarsmed men nu istället tituleras ängsvaktare. Det återspeglas också i brukets dagsverksbok för 1810:

Gulnat papper med handskriven text.

En del av Pers dagsverken under 1810. På sommaren var han flera gånger ängsvaktare och såg till så att betesdjur inte tog sig in på marker där gräset skulle sparas. Andra poster visar att han bland annat arbetat på åkern och i salpeterladan samt bärgat hö både i Labbo och på bruket. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. D III a:28.

Avräkningsboken för 1810 är den sista där Per har eget konto. I 1811 års bok har hans saldo förts över till sonen Anders konto.

Pers hustru Stina hade en tid varit sjuklig ‒ i kyrkböckerna från det tidiga 1800-talet står det att hon var mjältsjuk och tidtals sängliggande. Hon dör 4 november 1813 i lungsot. Inte ens två månader senare, 2 januari, dör Per i bröstfeber och begravs en vecka senare. Han blev 66 år, 2 månader och 4 dagar gammal.

Den Lösa Egendom, som befants Efter framledne Hammarsmeden (bouppteckning 1814)

Eftersom Per och Stina avlidit med så kort mellanrum upprättades en gemensam bouppteckning efter dem. Det var sonen Anders som uppgav boet och bland annat redogjorde för att föräldrarna bara haft en enda silversak, nämligen en matsked, några få koppar- och tennföremål men desto fler föremål tillverkade av järn eller bleck (plåt): två grytor, två stekpannor »som går att wända omkring», en pannkaksspade, en ullsax, en gammal dragkälke, en såg, en hammare och andra ting. Det berättas också vilka möbler som fanns i hemmet, och vi ser att Per och Stina bland annat hade ett väggur, ett brunmålat bord, en kista, en soffa och fyra karmstolar, två bättre och två sämre. Under en annan rubrik står alla deras kläder uppräknade, och på slutet nämns de djur som fanns i hushållet: tre får, två kalvar och en ko som hette Svartsida.

Här nedan kan du se bouppteckningens fyra sidor (Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Frösåkers tingslags häradsrätt, vol. F 2:13). Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Gulnat papper med handskriven text
Gulnat pappersark med handskriven text.
Gulnat papper med handskriven text
Gulnat pappersark med handskriven text.

Avskrift: hela bouppteckningen för Per och Stina

Boupteckning uprättadt d. 10 januari 1814. på Den Lösa Egendom, som befants Efter framledne Hammarsmeden, Pehr Lovison Sporrong, och äfven äfter Dess aflidne hustru Christina Anders Dotter i forsmark. Hustrun dog den 4 Nov. 1813 ock mannen d. 1 Januari 1814. Dess arfvingar äro ofvannämdes Son Anders, ock Dottren Cajsa Lisa, och uppgafs Nedanstående Wahror i följande ordning. af Sonen Anders Nemligen:

Silfver

1 st. matsked

Koppar

1 st. kittel om 4 ℔ [skålpund] Wigt [1 skålpund = 425 gram]

1 st. Söndrig panna om 1 ℔ Wigt

Tehn

3 st. Fat om 9 ℔ Wigt Tilsammans

1 st. gl. Stop och En Liusstake

Järn och Bläcksaker

1 st. gl. gryta Den större

1 st. Dito mindre med Lock

1 st. gl. panna felagtig

1 st. stekpanna Som går att wända omkring

1 st. Dito Dito

1 st. Halster

1 st. Bläkpanna

1 st. Hackknifv

1 st. Refvjärn

1 st. pankakspade En gl. Bläckskål ock en Eldtång

1 st. panna

1 st. Långpanna

1 st. Ullsax

1 st. Järnspett

1 st. Eldjärn

4 st. gl. Liar

1 st. Liten Slipsten med järnwefv

1 st. gl. Dragkjälke

2 st. gl. Huggyxor och En högaffel

1 st. gl. Såg och 2 st. gl. Nafvrar

1 st. Ham[m]are ock Hofvtong

1 st. Bränvinskalk af Mässing

Husgerådssaker

1 st. gl. Wäggur af Järn

1 st. gl. Brunmåladt Bord

1 st. gl. Kista

1 st. gl. Soffa

2 st. karmstolar dem Betre

2 st. Dito Dem Sämre

1 st. Söndrig Glaslyckta

1 st. gl. Grädkanna

1 st. gl. Grädflaska

1 st. gl. Kista, utan Lås

1 st. gl. Skrin, utan Lås

1 par gl. Wäfvstolar

2 st. gl. Wefvskedar

2 st. gl. Korgar

1 st. gl. Sängstelle med gult omhenge

1 st. gl. kahr

1 st. Bryggtina och En Så [oläsligt]

1 st. Kjött tunna ock En Tina

2 st. gl. Skräptunnor

1 st. gl. Spinråck

1 st. gl. Dreks Tunna

1 st. Dito Sämre

1 st. Bak Tråg

4 st. mindre Dito

2 st. gl. Byttor

1 st. gl. Hum[m]elsil och En Teentratt

1 st. gl. Herfvel och Nystfot

2 st. Härfvar

4 par gl. Refvsor

2 st. gl. Ökståckar [ekstockar = ekor]

1 st. gl. Såll och Ett Ressel [rissel]

1 par kafveldon

1 st. kryddlåda

Porselains- ock Stenkjärl

18 st. Talreckar af porselain

3 st. gl. porselainsfat

1 st. stenkrus

2 st. ½ stopsputeljer

4 st. gl. stenfat

1 st. gl. Dito

1 st. Rak knifv med Trädskaft

1 st. Kjäpp af Träd

qvins och mans Gångkläder

1 st. gl. Råck West ock Buxer Svart

1 st. Betre Svart Råck

1 st. gl. Blå Råck West och Buxer

1 st. gl. grön jacka och West

2 par gl. Handskar

1 st. gl. Cartuns West [kattunsväst]

1 st. gl. Svart mössa af maskerster [manchester]

1 st. gl. Svart Hatt

1 st. Skin Lifstycke

1 st. gl. Mössa

1 par gl. Hanskar ock Wantar

1 st. gl. Bomuls Näsduk med mörkblå Botten

1 st. utnött Sidenhalsduk

1 par stöflor

1 par ullstrumpor

1 st. gl. Grå Råck

3 st. gl. skjortor

1 st. gl. pels grön

1 st. gl. klädning af Camlott [kamlott]

1 st. gl. Bomuls kjol

1 st. Camlots koft Randig

1 st. gl. Cartuns koft

1 st. Rödt ock Witt förkläde

1 st. Cartuns halsduk

1 st. gl. Muff

1 par gl. Skor

Sängkläder

1 st. gl. Lappat Bolster med Renshår uti

1 st. gl. Kudde med Dito hår

2 st. gl. Kuddar med Halm uti

1 st. gl Täcke utan foder

1 st. gl. groft Lakan

Kreatur

1 st. Koh kallas Svartsida

3 st. fåhr

2 st. kalfvar

Böcker

1 st. gl. Bibel

1 st. gl. postilla adami kalladt [predikosamling av Johann Samuel Adami]

1 st. gl. psalmbok

Summa Banko 56, 1, 8 [Myntenheterna är riksdaler, skilling och runstycken. Banko ‒ oftare banco eller bco ‒ avser en viss mynt- och sedelserie utgiven av Riksbanken, Riksens ständers bank. Riksbanken utgav också silvermynt, riksdaler specie, och dessutom fanns valuta utgiven av Riksgäldskontoret, riksdaler riksgälds. 1 riksdaler specie motsvarade 2 ⅔ riksdaler banko, som motsvarade 4 riksdaler riksgälds.]

Skuld wid Huset, uti Banko

Tilkallade Män wid uprättandet Häraf

Pehr Pettersson Per Lindh

Trädgårdsmästare

De Fattiges andel 4 skr 1 rst Bco quitteras.

Forsmark d. 26 Februar: 1814

Nils Holm

kyrkoherde

Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Frösåkers tingslags häradsrätt, vol. F 2:13.

Mer om dödsorsaker i Forsmark år 1814

Död- och begravningsbok

Ni har fått följa smeden Pehr Lovis Sporrong (1747‒1814) genom livet i Forsmarks bruk. Han avled den andra februari 1814 i bröstfeber eller lunginflammation, som vi säger i dag. Vid dödsfallet var han 66 år, 2 månader och 4 dagar gammal. I död- och begravningsboken [Forsmarks kyrkoarkiv C:4] står han som nummer 2.

I listan med information ur död-och begravningsboken för Forsmark år 1814 Pdf, 120.7 kB. kan ni se vilka andra sjukdomar med dödlig utgång som drabbade befolkningen. Här framgår även namn, titel och ålder vid dödsfallet. Det var 31 personer i åldrarna 1 vecka till 77 år som dog under året. Ungefär hälften av dem avled i någon lungsjukdom.

De digitala kopiorna av död- och begravningsboken för Forsmarks församling år 1814 visar även uppgifter rörande bostadsort samt dödsdag och begravningsdag. Många av de avlidna arbetade och bodde vid Forsmarks bruk. Tre av dem har vallonnamn (nr 2 Sporronn/Sporrong, nr 23 Gjerss och nr 31 Hybinette). I Riksarkivets digitala läsesal kan du läsa död- och begravningsboken för Forsmark år 1814 Länk till annan webbplats..

Statistisk tabell

Från och med år 1749 skulle prästerna varje år fylla i formulär med statistikuppgifter om befolkningen i sina församlingar. Detta var föregångaren till Statistiska centralbyrån, som startade år 1858. Här kan ni läsa en renskrift av den statistiska tabellen från år 1814 för Forsmarks församling Länk till annan webbplats. [Forsmarks kyrkoarkiv G:5].

Forska vidare i arkiven

För att få mer information rörande de bruksarkiv som förvaras på Riksarkivet i Uppsala går det att gratis ladda ner en vägledning till bruksarkiven i Riksarkivets webbutik:

Den 20 maj 2022 hölls vid Riksarkivet i Uppsala ett digitalt lunchföredrag med rubriken Bruksarkiv ‒ vad innehåller de och hur kan de användas?. Det inspelade föredraget hittar du på Riksarkivets Youtubekanal: