Karta över Forsmarks bruk 1752

En karta från 1752 beskriver grundligt hur bruket tog sig ut och vem som bodde var.

Hela kartan och en närbild av listan kan du ladda ner som pdf:

Källa: Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Forsmarks bruks arkiv, vol. J I:259. Klicka på kartan för att se den i större format (öppnas som pdf).

Kartans titel är:

Geometrisk Grund Ritning utaf Forssmarcks Bruks-Wärks med hela then ther till lydande Betieningens Åbyggnad Utsicht och Belägenhet, Affattad åhr 1750 af Nils Adolph Pontelius Men ånyo förfärdigad 1752 af Magn: Kiellström.

Längst ned till höger finns en omfattande förklaring till de siffror som är utsatta på kartan. Kartritarens höga ambitioner framgår av inledningen:

Forssmarcks Bruk är till Utsicht och Belägenhet som närstående Figur utwisar; hwaraf ey allenast Grund Ritningen af sielfwa Wärket, utan ock alla öfriga Byggnader: Smedernes, Torpare och Dagwärcksfolckens Hus, efter följande upteckning, kunna igenkännas: Neml[igen]

Efter det följer själva listan med siffror och förklaring:

Handskriven lista.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas som pdf).

Kiänne Teknens Uttydning
1. Herre Gården med thes Man- och Ladugårds Byggnader, jämte någre andre Uthus.
2. Bokhållarens Gård med thess Hus.
3. Opp Hammaren med thess Kohlhus och Labby
4. Neder Hammaren med thess Kohlhus och Labby
5. Ståhlhammaren tillika med Kohlhuset
6. Järn Boden
7. Twenne quarnar
8. Wärckstäderne
9. Kiörar stallen
10. Präste Gården
11. Kyrckan
12. Klåck stapelen
13. Wärds Huset med thess tilhörige Byggnader
14. Bygg Mästaren Mårten Boewies Gård med thess hus.
15. Ståhlsmältaren Anders Blanks
16. Mäster Smältarens U[nge] Frantz Blanks
17. Skrifwaren Petter Lövmans
18. Mäster Swen Gottfried Mellanders
19. Klåckare Gården
20. Nattwachten Claes Östmans
21. Mäster Smältaren gl. [gamle] Frantz Blanks Gård med thess hus
22. Victualie och Spannemåhls Boden
23. Klen smeden Mathias Hierpmans
24. Mäster Swen Olof Olofssons
25. Gujaren [koldrängen] Jean Södermans
26. gl. [gamle] Mästerswen Jacob Tillmans
27. Räckar Drängen Anders Gierss
28. Mäster Räckarens Frantz Goffings
29. Smältare Drängen Matts Gierss
30. Räckar drängen Jacob Bowengs
31. Hiuhlmakaren Petter Linds
32. Räckaren Olof Larssons
33. Smältar drängen Anders Jonssons
34. Räckar drängen Matts Gierts
35. Räckaren Pierre Sporrons
36. Eldwachtaren Daniel Baÿs
37. Klensmeds drängen Jan Wattmans och Gl. [gamle] Smältar drängen Lovi Baÿs
38. Wärchstads Karlen Jean Pohlacs
39. Daga Karlens Eric Olofssons änkas
40. Byggmästar drängen Petter Åbergs
41. Klen Smeden Hans Isbergs
42. Kiöraren Matts Erssons
43. Räckaren Johan Erssons
44. Stallmästaren Anders Erssons
45. Smältar drängen Petter Witts
46. Smältaren Hindrich Blanks änkas
47. Dagswärcks Karlens Jean Öhmans
48. Smältar Drängen Bönne Boiwies
49. Stowacktaren Eric Bergs
50. Ståhl Räckaren Luther Frantz
51. Oxwachtaren Henerich Bergs
52. Hielpkarlen Jean Witts och Stall mästaren Erik Tunbergs änkas
53. Kiöraren Pehr Erssons
54. Dito Matts Mattssons änkas
55. Trägårs Mästaren Philip Leclous Gård
56. Räckar drängen Eric Gierss
57. Dagakarlen Pierre Sporrons
58. Dito Matts Krus
59. Gujaren [koldrängen] Jacob Bomans med thess faders
60. Kiöraren Eric Janssons
61. Dagakarlen Anders Jönssons
62. dito Johan Pehrssons och thess föräldrars
63. dito Olof Kiöpswens
64. Skogswachtaren Pehr Krus
65. Dagakarlen Olof Skytts och thess föräldrars
66. Kiöraren Eric Buss
67. Kyrkowachtaren Olof Gietings
68. Fiskaren Eric Skytts och Kiöraren Johan Pehrssons
69. Räckar drängen Lovis Sporrons
70. Smältardrängen Frantz Sporrons
71. Ståhl-Räckardrängen Jean Gierss
72. Dagakarlen Jean Ströms
73. Smältar drängen Eric Gierts
74. Torparen Matts Hanssons
75. Dagakarlen Anders Janssons
76. Skräddaren Lars Wallanders
77. Dagakarlen Petter Poulins
78. Dito Swen Pehrssons
79. Kiöraren Pehr Hanssons
80. Torparen Pehr Pehrssons i Bolunda
81. Sädes Lador
82. Kalck och Redskaps Bodar
83. Twenne gl. [gamla] ... [Pigors?] hus
84. Badstugor

Ett labbi, som nämns under 3 och 4, är en enkel stuga där smederna kunde vila mellan skiften. Det anses sannolikt att vallonerna hade ordet med sig till Sverige och att det går tillbaka på det franska l’abri, som betyder ’skjulet, skyddet’.