Brev från andra sidan Atlanten

Karl Gösta Gilstring hade kontakt med många emigranter. Genom olika upprop i tidningen Svenska Amerikanaren Tribunen fick han kontakt med svenskar som i sin barndom eller ungdom emigrerat till USA och Kanada.

Bildcollage med porträtt av äldre par och närbild på ett brev med amerikansk poststämpel.

Carl Nelson, här fotograferad tillsammans med sin fru Hilma, var en av Karl Gösta Gilstrings brevskrivare från andra sidan Atlanten.

Över en miljon svenskar lämnade sitt hemland för att söka lyckan i Amerika under åren 1830−1930. En bit in på 1900-talet blev det aktuellt att undersöka hur deras språk och kultur hade utvecklats i det nya landet på andra sidan Atlanten.

Inspelningsresor

Från arkivet i Uppsala gjordes inspelningsresor till USA på 60-talet. Fonogramavdelningens chef, senare arkivchef, Folke Hedblom och ljudtekniker Torsten Ordéus åkte runt och spelade in svenskamerikaner. Mer än 850 inspelningar gjordes, där några av dem som utvandrat eller deras barn berättar om sina liv och minnen, ofta på dialekt, den enda talade svenska de lärt sig. Inspelningarna finns idag i Uppsala.

Hembygdsskildringar från emigranter

Även Karl Gösta Gilstring hade kontakt med flera emigranter som gav honom hembygdsskildringar. Många var också ortsmeddelare för sin barndoms hemtrakter, även om de i ung ålder flyttat därifrån. Gilstring trodde att emigranternas minnen var isolerade och konserverade. Han menade därför att det var extra tacksamt med svensk-amerikaner som meddelare, eftersom deras minnesbilder enligt honom var opåverkade. Han bortsåg från det faktum att vi hela tiden bearbetar våra minnen och att nya erfarenheter påverkar tolkningen och minnesbilden. Även Isofs undersökningar av emigranternas dialekter visar att de inte heller bevarats utan blandats med nya språkliga erfarenheter.

Alfred Pearson

Två män.

Alfred Pearson (till vänster) fotograferad år 1963.

Alfred Pearson (född 1896) var en av Gilstrings 35 meddelare i USA och Kanada. Han utvandrade från Svensköps socken i Småland till Oakland 1923 där han försörjde sig som lantbrukare och murare.

Alfred Pearson försåg Gilstring med minnen, berättelser och bilder från sin uppväxt i Svensköps socken i början av 1900-talet. Gilstring träffade även Alfred Pearson när han besökte Sverige vid ett tillfälle 1970. Samtalet spelades in på band. Här ett klipp där han berättar om bäckahästen:

De gamla sade att det var farligt att gå över en bro mellan Hulta och Kilhult, ty bäckahästen fanns i den ån, och han gick stundom upp och vältrade sig på bron, och de som då först gingo över bron blevo sjuka.

Alfred Pearson

Carl Nelson

Carl Nelson (Karl-Oskar Nilsson) var en annan meddelare i USA. Gilstring fick kontakt med honom genom tidningen Svenska Amerikanaren Tribunen där Carl Nelson även figurerade som skribent under namnet Calle i Lillaverke. Carl Nelson utvandrade 1896 från Västra Lillaverke i Oskars socken i Kalmar till Manistique, Michigan i USA, där han bland annat arbetade som guldgrävare och husbyggare.

I närmare 300 brev beskriver Carl Nelson delar av bondekulturen och de flesta av hans minnesbilder ligger nästan sjuttio år tillbaka i tiden. Innehållet i breven har samlats under rubriker som årsloppet, levnadsloppet, id och frid, sot och bot, gåtor, lekar, rim och ramsor. Under rubriken årsloppet berättar Carl Nelson bland annat om midsommarafton:

Det var vanligt att unga flickor gick ut midsommerafton för att plocka blommor och drömma om sin blivande make. Efter att solen gått ner, gick de ut. de fick ej tala högt förrän nästa morgon. De måste plocka nio olika blommor på nio olika ägares änger. Sedan gå hem och lägga blommorna under huvuddynan. Den de drömde om blev deras make.

Carl Nelson

Källor och litteratur

Arkiv

Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Arkivet i Uppsala (AFU):

  • DFU 40265: Karl Gösta Gilstrings efterlämnade brevsamling, som uppgår till drygt 8 000 brev från 700 meddelare, 1950–1986.
  • ULMA 34838: Karl Gösta Gilstrings efterlämnade folkminnessamling, som uppgår till drygt 70 000 uppteckningar från brev och inspelningar samt anteckningar, fotografier och trycksaker 1950–1986.
  • ULMA 37313: Sammanfattningar av intervjuer om Karl Gösta Gilstring gjorda efter hans död av Eva-Lott Lindqvist 1993.

Tryckta källor och litteratur

Kvällsstunden. Hemmets och familjens veckotidning. Västerås 1938 ff.

Lindqvist, Eva-Lott, 1993: Väktare mot glömskans rike. En presentation av Karl-Gösta Gilstrings folkminnesinsamling. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 116, s. 63–78.

Nylund Skog, Susanne, 2017: Brev och belägg i jakten på folkminnen. Den vetenskaplige samlaren. Kulturella perspektiv 26: 1, s. 36–46.

Nylund Skog, Susanne, 2018. From personal letters to scientific knowledge: The creation of archived records in a tradition archive. In Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Cliona O’Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott and Rita Treija (eds.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FFC 315, s. 61–80

Nylund Skog, Susanne, 2019. Från Småland till Michigan, och tillbaks igen: Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 141, s. 75-92.

Nylund Skog, Susanne, 2020. A Formidable Success and an Exceptional Storyteller: Analyzing Stories From an Interview Conducted by Barbro Klein in 1967. Western Folklore, Volume 79, Number 4: 427-451.

Nylund Skog, Susanne, 2020. “From Oskar Parish, Småland, to Manistique, Michigan: Placing People and Depicting Places”, Culture Unbound, Volume 12, issue 1, 2020: 196–216. Published by Linköping University Electronic Press.

Svenska Amerikanaren Tribunen Länk till annan webbplats.. Chicago, Illinois 1936–1985.

Vimmerby tidning Länk till annan webbplats.. Vimmerby 1984 ff.