Språkliga landskap i Göteborg

I vilka delar av staden och i vilka sammanhang används olika språk? Det kan man få svar på genom att titta på Göteborgs språkliga landskap.

Bildblock med skyltar på svenska och arabiska.

Vi möts ständigt av olika typer av skriftliga budskap med olika avsändare och olika tänkta mottagare. Det kan handla om alltifrån trafikskyltar och reklamtexter till handskrivna lappar och klotter. Genom att studera språkliga landskap kan man se hur platser och människor är sammankopplade och interagerar. Oftast studerar forskare inom det här fältet flerspråkiga miljöer. En grundläggande tanke är att ett språks synlighet säger något om dess talares maktposition i samhället. Vem får synas och vem får inte? I vilka delar av staden och i vilka sammanhang används olika språk?

Språken i Göteborg

Finskan var länge det största minoritetsspråket i Göteborg, men det har liten synlighet och hade länge relativt låg status. Somaliskan som är ett nyare minoritetsspråk i Göteborg tillskrivs låg social status men präglas av en större medial och visuell synlighet. Utifrån intervjuer och fotodokumentation i fyra områden i Göteborg undersöks vilka språk som är mest synliga i de olika områdena, hur enskilda språk används med skilda funktioner vid olika tillfällen och hur förställningar om olika språks värde påverkar människors agerande och rörelsemönster.

Läs mer om språkliga landskap i Göteborg

Från Ebbes hörna till Alsalam moské. En studie av det språkliga landskapet i en del av Göteborg Pdf, 3 MB. (Maria Löfdahl & Lena Wenner 2017)