Klarspråkskristallen 2017 för begripliga domar

Södertörns tingsrätt belönades för sitt arbete med att skriva begripliga domar.

Fyra finklädda personer står och poserar framför en vepa som det står Språkrådet på. En person håller i en statyett, en håller i ett diplom och en håller i en blomsterbukett.

Anna Ekström delade ut Klarspråkskristallen till Petra Lundh, Marcus Isgren och Britt Björneke från Södertörns tingsrätt.

Förtroendet för domstolarna bygger bland annat på att de som kommer i kontakt med oss känner att de blir väl mottagna och lyssnade till och att de förstår varför domstolen dömer som den gör. En viktig del i detta är att domar är begripliga för parterna och allmänheten. Målet är att de som läser en dom ska hitta i texten, förstå språket och hur domstolen har resonerat.

Ett ständigt pågående arbete

Södertörns tingsrätts klarspråksarbete började 2010 med en textanalys av domar och möten med advokater och åklagare. De synpunkter som kom fram medförde att vi antog riktlinjer för domskrivning. Vi arbetade också fram autotexter och mallar med ett modernt språk.

Många av de som är aktuella i mål på vår domstol har låg utbildningsnivå, och många har ett annat modersmål än svenska. För att få veta i vilken mån parterna har svårigheter att begripa våra domar i brottmål bestämde vi oss för att fråga dem om det. Vi fick då exempel på ord och uttryck som behövde bytas ut eller förklaras. Detta medförde att vi reviderade våra riktlinjer och autotexter.

När vi några år senare gjorde om undersökningen kunde vi konstatera att mottagarna av domarna hade betydligt lättare att förstå dem. Samtidigt kom det fram andra synpunkter, som medförde nya insatser. På det sättet har vi ett ständigt pågående klarspråksarbete.

Klarspråk är en del av kvalitetsarbetet

Vi har kommit fram till att grunden för ett lyckat klarspråksarbete är att medarbetarna förstår hur viktigt klarspråk är för förtroendet för domstolen och därför är beredda att bryta gamla skrivvanor. Genom att medarbetarna involveras i brukarundersökningar och i arbetet med att ta fram mallar med ett modernt språk ökar medvetenheten. Varje år ordnar vi också domskrivningsseminarier med en språkexpert där skribenterna får möjlighet till enskild återkoppling. Vidare har vi för vana att lämna synpunkter på varandras domar genom så kallad kollegial granskning.

En framgångsfaktor när det gäller att skapa en modern skrivkultur på domstolen är att klarspråksarbetet är en del av det övriga kvalitetsarbetet med konkreta verksamhetsmål. Genom att använda oss av olika metoder för att undersöka hur vi uppfyller våra mål och söka nya lösningar håller vi intresset uppe bland medarbetarna – och kan även inspirera andra.

Petra Lundh
lagman vid Södertörns tingsrätt