Svårt att synliggöra det begripliga i en text

Stefan Johansson, testledare i Begriplig text, berättar om metoderna som använts i projektet.

Fyra personer sitter runt ett bord. På bordet syns olika tidningar utspridda, kaffekoppar och en laptop.

Stefan Johansson leder en workshop om begriplighet. Foto: Ester Hedberg.

Vi tänker sällan på hur vi läser. Få av oss har en bild av det egna läsandet, och även om vi ofta kan säga att text A är lättare att läsa än text B så är det svårt att exakt peka ut vad det är som gör texter begripliga eller obegripliga.

I projektet Begriplig text ville vi komma bortom svepande omdömen om texter. Vi ville komma åt detaljerna och diskutera dem för att se om det är stora skillnader mellan hur olika läsare bedömer texters begriplighet. Alla deltagare har av någon anledning svårt att läsa texter.

Att diskutera en kognitiv svårighet handlar mycket om att ”få tag i den”, att göra den synlig och därmed möjlig att diskutera. Att bli medveten om att det kan finnas faktorer som underlättar och sådana som försvårar.

Intervjuer, gruppdiskussioner och filmning av ögonrörelser

Vi har använt oss av olika metoder för att medvetandegöra varandra. Vi har blandat intervjuer med gruppdiskussioner, och ju mer vi lärde känna varandra desto bättre gick det att arbeta och diskutera texter i grupp.

Som ett första steg använde vi en ögonrörelsekamera och spelade in sekvenser där deltagarna fick läsa en text. Sedan kunde vi tillsammans titta på läsmönstren. Varje ögonfixering blir som en liten ring, och ju längre man tittar desto större blir ringen. (Se exempel)

Vissa kunde för första gången få förklaringar till sitt läsande. Till exempel hoppade många över ord i texten, och vissa missade många ord. Andra fastnade länge på förkortningar, ovanliga ord eller vanliga ord med en ovanlig stavning (till exempel namnet Zara). Andra läsare tittade kanske på alla ord men i en konstig ordning.

Identifierade 19 viktiga faktorer

Genom att visualisera läsningen kunde vi sedan gå vidare och identifiera 19 faktorer som var extra viktiga. Vi insåg att både den yttre formen och de språkliga formuleringarna spelar stor roll och att de samspelar med varandra. Genom ett test på webben kunde vi bjuda in många fler personer med lässvårigheter och jämföra och rangordna de 19 faktorerna. Då kunde vi se att olika personer prioriterade lite olika, men att vi trots våra olika diagnoser var ganska eniga om vad som gör en text begriplig.

I testerna lärde vi oss också att det är lättast att identifiera det som gör en text obegriplig. Det obegripliga syns medan det begripliga liksom är osynligt.

Stefan Johansson
Tillgänglighetsexpert och forskare på Begripsam

De fem viktigaste faktorerna för begriplig text

  • Rubrik som beskriver innehållet
  • Information i punktlistor
  • Mellanrum mellan stycken
  • Sammanfattning av långa texter
  • Mellanrum mellan rader

Hela listan med 19 faktorer. Länk till annan webbplats.