Framtidens Lexin – användarundersökning

Framtidens Lexin - Forskningsöversikt

Framtidens Lexin – användarundersökning sammanställer och analyserar statistik från olika källor tillsammans med resultaten av en användarstudie med fokus på användningen av tvåspråkiga inlärningslexikon. Rapporten är en del av den större rapporten Framtidens Lexin – målgruppsanpassning och utveckling
av flerspråkiga lexikon.

Författare: Laila Höglund och Sofia Malmgård
Utgivningsår: 2022

Syftet med användarundersökningen är att undersöka hur väl anpassad till målgruppen
Lexin (lexikon för invandrare) är i dag och ge rekommendationer om hur framtida Lexin bör utformas. Samhället har förändrats sedan det första Lexinlexikonet gavs ut i början av 1980-talet, inte minst genom den pågående digitaliseringen, en ökad invandring från utomeuropeiska länder samt högre krav på svenskkunskaper och snabb integrering i
samhället. Lexikonresurser för nybörjarundervisning i svenska behövs mer än någonsin.

Rapporten undersöker vad statistik inom områden som migration, demografi och utbildning tillsammans med användarstudier kan lära oss om hur Lexin bör anpassas och utvecklas för att möta denna breda och heterogena målgrupp med sinsemellan mycket olika förutsättningar att lära sig svenska.