Socialord, juridiska ord – Social thaj juridicka vorbi

Romska lovari – lovaricka

Socialord och juridiska ord

Social thaj juridicka vorbi

adoptivbarn

adoptivno šavora

advokatbyrå

fiškároši

aktivitetsersättning

aktivitetoskodijo

akutvård

akuto

allmän försäkring

kazgodesko biztošitáši

allmän åklagare

mujálo

anhålla

téle te xutjilen

anhörig

nipo

arv

hadjatéko

barnavårdscentral

šavorengocentrálo

barnbidrag

šavorengelove

barnomsorg

šavorengo-iškola

barnpension

šavorengopenzia

basbelopp

grundoskelove

bedrägeri

xoxajipe

beslutsunderlag

grundosko-határozato

besöksförbud

náštig žan

betänketid

gindimaski-vráma

bevis

gáta butjij

bostadsbidrag

khereskelove

bouppteckning

hatjatékosko rodimo

civilmål

civilno-krisi

civilstånd

civilno statusi

dagcenter

djéseskocentro

delgivning

andovastdinomo

domstol

krisi

dödsbo

hatjatéko

efterlevandeförmån

mulesko mukimo

ensamstående

korkori

enskild egendom

korkoresko barvalimo

erkännande

ándepinžárimo

familjehem

familjakokher

familjerådgivning

familjako-žutori

familjerätt

familjako-čačimo

fast egendom

lengo barvalimo

folkbokföring

nationalno-registracia

folkpension

manušengipenzia

folktandvård

dandengodoktori

frihetsberövande

phanglo

frikort

sabadnokártja

fritidshem

sabadnokher

färdtjänst

dromesko-solgálato

förhör

ávri-šunimo

förmyndare

djámo

försvarare

ferisárel

försäkringskassa

biztošitáši

förundersökning

ángle-rodimo

föräldraförsäkring

dejango/dadengo biztošitáši

gemensam vårdnad

khetánutno-gindimo

gripande

xutjilimo

habilitering

rehabiliteringo

handikappad

bénavo

havandeskapspenning

khamnenge-love

hemförsäkring

kherekobiztošitáši

häkta

phanglimo

inbrott

ándephagimo

inkomstprövning

rodimaskoprova

insatslägenhet

kindokher

jourtid

žuro

karensdag

žukárimasko-djés

klient

kliento

kontaktdag

kontaktosko-djés

kärande

panasoši

lagakraftvunnen dom

zákonesko-iéleto

laglott

zákonesko kotor (musáj te avel ánde)

lagrum

zákoneskothan

lagstadgad

zákonošoj

landsting

tartomáňosko-svato

lös egendom

sabadno tartomáňi

medborgarskap

citizeno

mened

xoxavno colaxárimo

minderårig

cigno, ceraberšengo

misshandel

márimo

mord

mundárimo

myndig

bároj, pherdoberšengo

målsman

djámo

mödravårdscentral

khamnengo-centrálo

närståendepenning

pašutnenge - love

offentlig handling

phuterdo - kerdimo

olaga hot

bi zákonosko - feňegetiši

omhändertagande

ande láše vastesi

receptbelagd medicin

pi recepta so si o drab

rehabilitering

rehabiliteringo

remiss

zákonosko - javašlato

reseförbud

naj slobodo ánde te žal

rullstol

nasválengo-askamin

rån

rabláši

rättshjälp

zákonesko-žutori

sambo

kon khetáne bešen

sannolika skäl

šaj patjando oko

sekretessbelagd

titkošo

sjukersättning

nasválenge love

sjukförsäkring

nasválengo - biztošitáši

sjukpenning

nasválenge - love

sjukskrivning

nasvalimasko-ávri iskirimo

skatteverket

Skato

snatteri

čorimo

socialbidrag

socialesko-žutimo

studiebidrag

sitjimasko- žutimo

stöld

žutori

svarande

kon phenel

tillgreppsbrott

páše šuto čorimo

tilläggspension

páše šuti-penzia

tingsrätt

krisi

tystnadsplikt

náštig phenel ávri

umgängesrätt

maladjimasko-čačimo

underhållsskyldig

site inkrimo

underhållsstöd

inkrimasko-žutori

utfyllnadsbidrag

páše-šuto-žutorimo

utsökning

gátakerdimo

våld

zor

vårdcentral

gindimasko-centralo

vårdnadsutredning

kas si čačimo pa inkrimo