Coronaordlista

Ordlistan består av ett hundratal ord på tre romska dialekter: arli, kelderasch och lovari. Den består av ord som är vanligt förekommande i information och nyheter om pandemin.

Ordlistan är framtagen av Språkrådets språkvårdare Baki Hasan. Ordlistan är översatt till kelderasch av David Demetri och till lovari av Dragan Lärlund. De svenska uppslagsorden är genomgångna av Åsa Holmér som är språkvårdare i fackspråk och terminologi.

Ordlista corona

Svenska

Romska arli

Romska kelderasch

Romska lovari

1177 Vårdguiden

1177 Arakhibaskoro gajdi

1177 Špitako gajdo

1177 Sastimaskovezetipe

allmän smittspridning

sarikano astarkeribaskoro/zarazibaskoro buvljarkeribe

puterdo pherimos

prosto zarazakobuljharipe

allmän spridning

sarikano buvljarkeribe, opšto buvljarkeribe

puterdo vhularimos, themesko vhularimos/pherimos

prosto buljharipe

allmänfarlig sjukdom

sarikano opasno nasvalipe, sarinenge opasno nasvalipe

savorenge bedako nasvalimos

prosto-nasul nasvalipe

andningsbesvär

pehinibaskoro pharipe, vogilejbaskoro pharipe, dišibaskoro pharipe

phurdimasko pharimos

phurdimasko-čino

andningsskydd

pehinibaskoro arakhibe, vogilejbaskoro arakhibe, dišibaskoro arakhibe

phurdimasko arakhipe, phurimasko protekto

phurdimasko-šarajipe

andnöd

pehinibaskoro pharipe, vogilejbaskoro pharipe, dišibaskoro pharipe

phurdimasko ašajimos, phurdimasko pharimos

phurdimasko-tasojipe

ansiktsmask

mujeskiri maska

mujeski maska

moski-maska

ansiktsskydd

mujeskoro arakhibe

mujesko vušarimos, mujesko protekto

facako-šarajipe, mosko-šarajipe

antikropp

antibadan, antitelo

antistato

antitago, antitrupo

antikroppstest

antibadaneskoro testi, antiteloskoro testi

antistatoski proba/sumajimos

antitagotesto, antitrupo-zumajipe

coronaepidemi

koronakiri epidemija

koronaki epidemija

coronaki-epedemija

coronaisolering

koronakoro izoliribe

koronako phandajimos, koronako isolerimos

coronaki-izolacija

coronapandemi

koronakiri pandemija

koronaki pandemija

coronaki-pandemija

coronapatient

koronakoro pacienti

koronako paciento

coronako-pacijento

coronasmitta

korona astaribe, korona zaraza

koronako pherimos, koronako astarimos

coronako-pherdjaripe

coronaspridning

koronakoro buvljojbe

koronako vhulajimos, koronako pherimos

coronako-buljharipe

coronatest

korona testi

koronako proba

corona-testo, corona-zumajipe

coronatider

koronakoro vakti

koronake vriama

coronake-vrami

coronavirus

korona virus

koronavirus

Coronavirus

coronavirussmitta

korona virusastaribe, korona virus zaraza

koronavirus pherimos

coronavirusesko-pherdjaripe, /-zaraza

covid-19-smitta

kovid-19 astaribe, kovid-19 zaraza

kovid 19 pherimos

covid-19-pherdjaripe, /-zaraza

distansarbete

distanstikano butikeribe, duralo butikeribe

buči kheral, buči dural

kheral-butji, dural-butji

droppsmitta

čulibaskoro zarazibe (thavdibe taro nakh, čhijnibe, khujnibe)

kroplongo pherimos

kapjako-pherdjaripe, čungaresko-pherdjaripe

epidemi

epidemija

epidemija

epidemija

EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC

EU:akoro vlasti bašo astaribaskoro arakhibe, ECDC

Evropaki pherimaski organisatsia, ECDC

Evropake žutimaske-raj pe bare nasvalimata, ecdc

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ecdc

Evropikano centri bašo čhinavkeribe hem kontroliribe nasvalipa, ecdc

Evropako centrumo so keren kontrolope nasvalimata ecdc

Evropako centrum po tamadipe thaj kontrola pe bare nasvalimata, ecdc

exponering

eksponiribe, ovibe čhivdo

sikajimos

sikajipe, eksponacija

extraordinär smittskyddsåtgärd

ekstra zarazibaskiri merka

ekstra pherimasko ašajimos

ekstra-kerdo pherimasko-žutimasko-bajo pe zaraza

feber

jag, temperatura

tatčimos, temperatura, febri

jag, temperatura

flockimmunitet

kupakoro imuniteti

pherdo grupako imuniteto, pherdo grupako vušorimos

šordo-imuniteto, butalo-imuniteto

flockskydd

kupakoro arakhibe

grupako protekšono

šordo-šarajipe, butalo-šarajipe

folkhälsa

manušengoro sastipe, narodoskoro sastipe

narodosko sastimos

manušengo-sastipe

Folkhälsomyndigheten

Vlasti bašo manušengoro sastipe

Narodosko sastimaski organisatsia

Manušengo-sastimaske-raj

fältsjukhus

avrutno nasvalengoro kher

pirimaski špita, dromeski špita

cerhaki-bolnica, avrutni-špita

förbud

zabrana, namukhibe

Ašajimos

ašajipe, naj-slobodo

halsont

krleskiri dukh

dukh ande khox, khoxeski dukh

Korakidukh

handsprit

vastengiri dezinfekcija

vastengi rečia, vastengo desinfekcijona

vastengi-račija, vastengo-alkoholo

hemkarantän

kherutni karantina

Kheresko karanteno

khereski-izolacija, kherutni-karantena

hosta

khujnibe

xas

xasajipe

huvudvärk

šereskiri dukh

šereski dukh

šereskidukh

hälso- och sjukvård

sastipaskoro hem nasvalipaskoro arakhibe

sastimasko ai špitako ažutimos

sastimasko- thaj nasvalimaski-sama

illamående

peribe muka

ačarimos čores, salimos

zalime, šanglimasko

immunitet

imuniteti

Imuniteto

imuniteto

inkubationstid

inkubaciakoro vreme, inkubaciajakoro vakti

vrjama maškar o pherimos ai nasvalimos, inkubaki vrjama

inkubijaciaki-vrama, žikaj-nasvalipe

inreseförbud

andrekhujbaskiri zabrana, andrekhujbaskoro namukhibe

andre themesko dradimasko ašajimos, themesko ašajimos/stop

ande-tradimasko-ašajipe, andeavimaskoašajipe

intensivvård

intenzivikano arakhibe,

intensivosko sastarimos

intensivno-sama, baro-sastimasko-žutipe

intensivvårdsavdelning, iva

intenzivikano odelenje, intenzivikano kotoripe

intensivosko platso/than

intensivno-sastmasko-than, iva

intubering

intubiribe, intubacija

ntubacija

intubacija, pa-cavija

isolering

izoliribe

Phandajimos

Izolacija

karantän

karantina

Karanteno

karanten, izolacija,

karantäntider

karantinakoro vreme, karantinakoro vakti

Karantenoski vriama

karantenake-vrami

katastrofmedicin

katastrofakiri medicina

katastrofake draba

katastrofakimedicina

kirurgiskt munskydd

hirurgikano mujeskoro arakhibe

čirurgoske mujesko protektoro, čirurgoske mujeski maska

kirurgosko mosko-šarajipe

kontaktspårning

kontaktengoro rodibe

kontaktosko rodimos

resimasko-rodipe

krisberedskap

krizakiri priprema, krizakoro anglalkerakeribe

problemosko preparimos, čorimasko preparimos

krizako-getope

krishantering

keribe buti krizaja

problemoski buči

krizako-inkeripe

krisinformation.se

krisinformation.se, krizakiri informacija

krisinformation.se, problemoski-čorimaski informatsia

krisinformation.se krizakinformacija.se

ledvärk

zglobengiri dukh

kokalengi dukh

kokalengi-dukh, /-inkerimaskidukh

luftvägsinfektion

infekcija ko dišibasoro organi, infekcija ko pehinibaskoro organi, infekcija ko vogilejbaskoro organi

bukhengi infekcijona, phurdimaski infekcijona

kolinesko-phurdimaski-infekcija

läkemedelsverket

iljačengoro vlasti, sastarinengoro vlasti


drabenge-bareraj

munskydd

mujeskoro arakhiba

mujesko protekto

mujesko-šarajipe

muskelvärk

muskuleskiri dukh

kokalengi dukh

muskulengi-dukh, zorakidukh

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb

O vlasti bašo sarinipaskoro arakhibe hem pripremibe

Organisatsia pe savorengi, sama ai preperaimos

Samalinemaske bare-raj kaj žutin thaj geton le manušen ando them, msb

nysning

čhijnibe

čik

čix

närkontakt

paše kontakti

paše kontakto

paše-kontakto

pandemi

pandemija

pandemija

pandemija, peintregophuv

personlig skyddsutrustning

Lično (plisutni) arakhibaskiri oprema

korkoreske gada protekcijonake

korkoresko šarajimaske-bajura

receptbelagt läkemedel

receptaja iljači, receptaja sastarin

reseptake draba

receptoske draba

receptfritt läkemedel

bireceptaja iljači, bireceptaja sastarin

bi reseptake draba

bireceptoske draba

rekommendation

preporučibe

rekomendacija, referansa

avridel, rekomendacija

reserestriktion

drumodžajbaskere restrikcije, drumodžajbaskere ograničiba

dromenge phandajimata, dromenge ašajimata

tradimaski-restrekcija, tradimaski-granica

respirator

respiratori

respiratoro

respirator, phurdipe

restriktion

restrikcija, ograničibe

granicimos, ašajimos, phandajimos

restrikcija, granica

riskgrupp

rizikani grupa

riskaki grupa

rizikaki-grupa, daraki-grupa

samhällsfarlig sjukdom

opasno društvoskoro nasvalipa, opasno sarinipaskoro nambomoripa

bedako nasvalimos savorenge

themeskonasul nasvalipe

samhällsspridning

buvljojbe ko društvo, buvljojbe ko sarinipa

vhularimos savorenge

themesko-pherdjaripe

samhällsviktig verksamhet

važno društvoskiri buti, važno sarinipaskiri buti

savorenge vašno buči

themsko-kuč inkeripe

sjukdomsförlopp

nasvalipaskiri istorija

nasvalimaski historia

nasvalimasko-drom

sjukfrånvaro

naovibe ko than nasvalipastar

nai pe o than nasvalimastar

nasvalimastar-bi-pothan

sjukskrivning

bolovanje, ačhojbe khere nasvalo

nasvalimasko lil

iskirime-nasvalo

skyddsglasögon

jakhengere arakhibaskere naočarija (jakharija)

jakhenge vojagenge protektora

šarajimaske-okula, šarajimaske-jački

skyddshandske

vastengere arakhina

protektonge manuši, arakhimaske manuši

šarajimaske-kesčuvi

skyddsmask

arakhibaskiri maska

protektoski maska

šarajimaski-maska

skyddsutrustning

arakhibaskiri oprema

protektoske gada

šarajimaske-butja

skyddsvisir

arakhibaskoro viziri

protektoski visiro, protektoski felastra

šarajimasko-visiro, šarajimasko-kusurivo

smitta

pheribe, astaribe, zarazibe

pherimos

Pherdjaripe

smittbärare

manuš so ingarela i zaraza

pherimasko ingerimos

pherdjari, pherdjarimasko-zeno

smittorisk

zarazibaskoro riziko, pheribaskoro riziko, astaribaskoro riziko

pherimasko risko

pherdjarimasko-riziko

smittsam sjukdom

zarazno nasvalipe

pherimasko nasvalimos

pherdjarimasko nasvalipe

smittskyddslag

zarazakoro arakhibaskoro zakoni

pherimasko protektosko zakono

pherdjarimaskožutimasko-zakono

smittspridare

zarazakoro buvljarari

pherimasko pheritori

nasvalimasko-pherdjari

smittspridning

zarazakoro buvljaribe

pherimasko pherimos

nasvalimasko-pherdjaripe

smittspårning

zarazakoro rodibe

pherimasko rodimos

nasvalimasko-vurmako-rodipe

snuva

nakheskoro thavdipe

trozna, troznimos

Trozna

social distans

socialikano duripe

socialno durimos

socijalno duripe, manušikano duripe/-biresipe

social distansering

socialikano durterdžojbe

socialne durimata

socijalno duraripe, manušikano biresipe

Socialstyrelsen

Vlasti bašo socialno ingaribe

Socialno konsiljo, Socialstyrelsen

Raj pa Socijalnovezera

statsepidemiolog

phuvjakoro epidemiologo, phuvjakoro epidemiologi

themesko epidimiologo

themeskoepidemiologo

symtom

simptomi

simptomo

simptomo, sikajipe

symtomfri

bizo simptomi

bi simptomosko

bisimtomo, bisikajipe

torrhosta

šuko khujnibe

šuki xas

šukoxas

trötthet

čhindibe, umoribe

činimos

činipe, lindra

underliggande sjukdom

javera nasvalipa

kaver nasvalimos

kaver nasvalimata

utplaning av kurva

ispravibe i linija

vortomaski linja

teleperado bandjaripe, televortardo bandjaripe

vårdcentral, hälsocentral

ambolanta, sastipaskiri centrala,

špita, sastatimaski centrala/špita

sastimaskicentrala

Världshälsoorganisationen, who

Svetsko sastipaskiri organizacija

Lumiaki sastarimaski organisacia

Ljumakisastimaskiorganizacija

äldreboende

phurengoro bešibe

phurengo kher

phurengokher

äldreomsorg

phurengoro arakhibe

phurengi sama

phurengoinkeripe, phurengisama

sjukvårdsupplysning

nasvalipaskoro arakhibaskoro informiribe

nasvalimasko informatsia

nasvalimatengo-pušipe