Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Sedan år 2022 driver Isof språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Organisation

Språkcentrumen arbetar för språkbärare i hela landet. Deras fysiska lokaler finns i Uppsala (språkcentrum finska), Kiruna och Övertorneå (språkcentrum meänkieli) samt Stockholm (språkcentrum jiddisch och språkcentrum romska).

Organisatoriskt tillhör språkcentrumen enheten för språkcentrum vid Isofs avdelning för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk.

Språkcentrumens uppdrag

Det övergripande uppdraget för språkcentrumen är att tillgodose den aktuella minoritetens behov och rätt att återta språket genom att aktivt främja och stimulera ökad användning av språket, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras. Det långsiktiga målet med åtgärderna är att öka användningen av språken både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av de nationella minoriteternas språk och kultur till nästa generation.

Verka nationellt med och för språkbärare i hela landet

Språkcentrum ska:

 • Arbeta utifrån minoritetens behov och situation så att enskilda får förutsättningar för att återta och bruka språket.
 • Samverka med aktörer för att nå språkbärare i hela landet.
 • Regelbundet analysera språksituationen för respektive nationell minoritet i samråd med språkvården på Isof.

Utveckla och förmedla metoder för språkrevitalisering i Sverige

Språkcentrum ska:

 • Utveckla metoder för språkrevitalisering av det nationella minoritetsspråket.
 • Samla in, dokumentera och förmedla goda exempel och erfarenheter av språkrevitalisering på nationell, lokal och internationell nivå.
 • På olika sätt stödja familjer i språköverföringen och individer i språkanvändningen.

Samverka med och stödja andra aktörer inom revitaliseringsarbetet

Språkcentrum ska:

 • Samverka med övriga språkcentrum i Sverige och internationellt samt med kommuner, regioner, utbildningsaktörer, resursbibliotek, myndigheter, föreningar och organisationer i hela landet.
 • Anordna och delta i seminarier och konferenser riktade till aktörer på olika nivåer.
 • Förmedla kunskaper om, erfarenheter av och metoder för språkrevitalisering, samt kunskaper om den nationella minoritetens kulturarv och det nationella minoritetsspråkets historiska och samtida villkor.

Arbeta utåtriktat med information om och attityder till de nationella minoritetsspråken

Språkcentrum ska:

 • Medvetandegöra att de nationella minoritetsspråken är hotade och att det går att revitalisera dem.
 • Informera om minoriteternas språkliga rättigheter.
 • Synliggöra språket i samhället.

Bakgrund

I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. En första delredovisning lämnades i februari 2019, med förslag på inrättande av språkcentrum för finska och meänkieli. I oktober samma år lämnade Isof in en slutredovisning med förslag på inrättande av språkcentrum för jiddisch och romska.

Läs delrapport Språkcentrumutredningen 2019 Länk till annan webbplats.

Läs slutrapport Språkcentrumutredningen 2019 Länk till annan webbplats.

I oktober 2021 aviserade regeringen en historisk satsning på nationella minoritetsspråk och i regleringsbrevet för 2022 fick Isof i uppdrag att inrätta språkcentrum enligt de förslag som Isof tidigare lämnat in inom ramen för språkcentrumutredningen.