Mitkä ovat kielikeskusten tehtävät?

Isofin kielikeskusten perustamiseksi laatimassa ehdotuksessa todetaan, että kunkin kielikeskuksen tehtävänä on täyttää kyseisen vähemmistön tarpeet ja oikeudet saada kielensä takaisin. Se tapahtuu edistämällä ja kannustamalla aktiivisesti kielen käyttöä, vahvistamalla yksilöiden edellytyksiä käyttää ja ottaa takaisin kielensä sekä levittämällä tietoa kielestä ja kielen revitalisaatiosta.

Jokainen kielikeskus laatii omat yksityiskohtaiset toimenkuvauksensa, mutta jotkut laaja-alaiset tehtävät ovat yhteisiä kaikille kielikeskuksille. Toimenpiteiden pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä kielten käyttöä niin yksilötasolla kuin yhteiskunnassa yleensäkin sekä edistää kansallisten vähemmistöjen kielten ja kulttuurien siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Toimii kansallisesti kielenkantajien kanssa ja heidän hyväkseen koko maassa

Kielikeskus:

 • lähtee vähemmistön tarpeista ja tilanteesta tarjotakseen yksittäisille henkilöille edellytykset saada kielensä takaisin ja käyttää kieltään
 • tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa saavuttaakseen kielenkantajia koko maassa
 • analysoi säännöllisesti kunkin kansallisen vähemmistön kielitilannetta yhdessä Isofin kielenhuollon kanssa
 • analysoi säännöllisesti omaa revitalisaatiotyötään.

Kehittää ja välittää kielen revitaalisaation menetelmiä Ruotsissa

Kielikeskus:

 • kehittää menetelmiä kansallisen vähemmistökielen revitalisoimiseksi
 • kerää, dokumentoi ja levittää tietoa kielen revitalisaation hyvistä esimerkeistä ja kokemuksista kansallisella, paikallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • tukee perheitä kielen siirtämisessä ja yksilöitä kielen käytössä monin eri tavoin.

Toimii yhteistyössä muiden revitalisaatiotyötä tekevien kanssa ja tukee niitä

Kielikeskus:

 • tekee yhteistyötä muiden Ruotsissa ja muissa maissa toimivien kielikeskusten kanssa sekä kuntien, alueiden, koulutuslaitosten, resurssikirjastojen, viranomaisten, yhdistysten ja organisaatioiden kanssa koko maassa
 • järjestää seminaareja ja konferensseja eri toimijoille eri tasoilla sekä osallistuu sellaisiin
 • välittää tietoa, kokemuksia ja menetelmiä kielen revitalisaatiosta sekä tietoa kansallisen vähemmistön kulttuuriperinnöstä ja kansallisen vähemmistökielen ehdoista historiallisesti ja tällä hetkellä.

Työskentelee ulospäin suuntautuneesti tiedottaen kansallisista vähemmistökielistä ja asenteista niitä kohtaan

Kielikeskus:

 • levittää tietoa siitä, että kansalliset vähemmistökielet ovat uhattuina ja että ne on mahdollista revitalisoida
 • tiedottaa vähemmistöjen kielellisistä oikeuksista
 • edistää kielten näkyvyyttä yhteiskunnassa.