Söka bidrag

Varje år delar Isof ut bidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Men vem kan söka bidrag och hur går det till? Här beskriver vi hela processen.

Blankett för utlysning

Här kan du söka bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Ansökningar görs via en blankett som du fyller i och skickar in till Isof. Ansökan ska vara inlämnad senast den 22 januari 2024.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av föreningar, stiftelser och andra organisationer som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Det går även bra att ansöka om bidrag tillsammans med andra föreningar, organisationer, stiftelser eller kommuner. Däremot lämnas inte bidrag till enskilda personer, enskild firma, aktiebolag, föreningar utan organisationsnummer eller personalutbildning.

För vad kan man söka?

Projektpengar fördelas till:

 • projekt som syftar till att stärka den språkliga kompetensen (förmågan att läsa, skriva, tala och förstå språket)
 • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Institutet främjar särskilt projekt som:

 • har fokus på barn och ungdomar
 • riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk
 • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Exempel på projekt som kan få bidrag:

 • språkbad och språkcirklar med pedagogisk aktivitet på det språk som ska läras in
 • språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller mor- och farföräldrar.

Villkor

 • Projektet ska genomföras på det sätt som anges i ansökan.
 • Om väsentliga ändringar sker, exempelvis gällande medfinansiering, ska Institutet för språk och folkminnen meddelas så snart som möjligt. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas.
 • Fullständig redovisning av projektet och för hur stödet använts ska lämnas till Institututet för språk och folkminnen.
 • Sökanden/bidragsmottagaren ska inneha ett plus- eller bankgirokonto.
 • Sökanden/bidragsmottagaren ska meddela institutet om uppgifter om namn, organisationsnummer, adress, plus- eller bankgiro ändras.
 • Om sökanden/bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska institutet informeras och outnyttjat bidrag ska återbetalas.

Beslut om bidrag

Vid institutet finns en särskild referensgrupp som bereder ansökningarna och ger förslag om fördelning av bidrag. Referensgruppen består av en ordförande och företrädare för de fem nationella minoritetsspråken samt en ledamot med språkvetenskaplig kompetens. Vid behov anlitas externa sakkunniga.

Referensgruppen lämnar förslag till fördelning av bidrag efter:

 • genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet

Beslut om bidrag fattas av Isofs generaldirektör.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras här på www.isof.se.

Beslutet kan inte överklagas. Om jäv föreligger för någon ledamot i referensgruppen deltar vederbörande inte i beredningen av ärendet. Det framgår av referensgruppens förslag till fördelning av bidrag vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Utbetalning

Beslutet om att en förening har beviljats bidrag skickas via e-post tillsammans med en rekvisitionsblankett. Den fyller föreningen i och skickar tillbaks till institutet via e-post eller brev. När institutet mottagit den ifyllda rekvisitionsblanketten betalas pengarna ut till föreningen.

Redovisning

En organisation eller stiftelse som har mottagit bidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning. Mer information om hur du redovisar finns här.