Referensgrupp för revitaliseringsbidrag

Isof har en särskild referensgrupp som bereder ansökningar och tar fram förslag till fördelning av statsbidrag till projekt som stödjer de nationella minoritetsspråken.

Isof fördelar statsbidrag till språkrevitaliserande projekt och insatser som stödjer de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Vid institutet finns en särskild referensgrupp som bereder ansökningarna och ger förslag om fördelning av bidrag. Referensgruppen består av en ordförande och företrädare för de fem nationella minoritetsspråken samt en ledamot med språkvetenskaplig kompetens. Vid behov anlitas externa sakkunniga.

Beslut om bidrag fattas av Isofs generaldirektör.

Ledamöter 2020–2022

Ledamöterna i referensgruppen är utsedda från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022. Följande ledamöter ingår i institutets referensgrupp:

  • Åsa Blind, representant för de samiska språken
  • John Gradowski, representant för jiddisch
  • Kurt Kalander, representant för meänkieli
  • Harriet Kowalski, avdelningschef Språkrådet, ordförande
  • Bagir Kwiek, representant för romska
  • Sari Pesonen, representant för finska
  • Linus Salö, språkvetenskaplig expert