Redovisa bidrag

En organisation som har fått revitaliseringsbidrag är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning.

Redovisningen ska lämnas in senast det datum som anges i det utskickade beslutet om beviljat bidrag.

I redovisningen ska följande delar finnas med:

  • en ekonomisk redovisning
  • information om vilka resultat som har uppnåtts
  • information om hur resultaten stämmer överens med det ändamål som bidraget beviljades för
  • kopia av årsmötesprotokoll

Obs! Om insatserna ändras avsevärt ska Isof meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Redovisningsblankett

Vilka uppgifter som krävs för redovisning av beviljat bidrag framgår av redovisningsblanketten. Obs! Det finns en särskild redovisningsblankett för redovisning av pedagogiska material.

Intyg från revisor

Organisationens eller stiftelsens revisor ska på sidan två intyga att:

  • den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig
  • räkenskaperna rättvisande
  • villkoren för bidraget och tillämpliga föreskrifter med mera har följts.

Kompletterande revisorsintyg

Om beviljat bidrag uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ska detta även separat intygas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Fem prisbasbelopp beräknas år 2023 till 262 500 kronor.