Språkrevitalisering

Arbetet med att främja ett språk så att det kan leva vidare in i framtiden kallas språkrevitalisering. Här förklarar vi hur det kan gå till.

Arbetet med att främja ett språk så att det kan leva vidare in i framtiden kallas språkrevitalisering. Ordet revitalisering betyder återuppväckande och innebär att språk som håller på att dö ut får nytt liv. Detta sker genom att myndigheter, organisationer och privatpersoner aktivt arbetar för att fler människor ska lära sig språken och använda dem, både i hemmet och ute i samhället.

Revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken handlar om att både återta och utveckla språken genom olika typer av medvetna åtgärder. Det långsiktiga målet med åtgärderna är att öka användningen av språken både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av de nationella minoriteternas språk och kultur[1] till nästa generation.

Varför kan ett språk riskera att försvinna?

Orsaken till att ett minoritetsspråk är hotat och riskerar att försvinna är ofta en lång tid av aktiv assimilering som lett till en omfattande språkbytesprocess. Språkbytesprocessen innebär att talare av ett språk stegvis övergår till att använda ett annat språk. I en språkbytesprocess används språket i allt mindre omfattning i olika sammanhang, vilket så småningom leder till att språket inte längre överförs från föräldrar till barn.

Insatser för att bryta och vända språkbytesprocessen

En språkbytesprocess har sin grund i många olika historiska och samhälleliga faktorer och beror sällan på individers aktiva språkval. Språkrevitalisering handlar bland annat om att utveckla verktyg och metoder för att öka antalet talare, stödja språköverföringen mellan generationer och höja statusen på språket. En viktig del i revitaliseringsprocessen är vidare att stödja talare att bli trygga i att använda språket i olika sammanhang.

Utgångspunkter för revitalisering av de nationella minoritetsspråken

De nationella minoritetsspråken har olika utgångspunkter för språkrevitalisering och olika behov vad gäller insatser. En bedömning av nuläget, dvs. av var ett språk befinner sig i språkbytesprocessen och vilka faktorer som påverkar användningen av språket, bör ligga till grund för revitaliseringsinsatser och -åtgärder. Samtidigt är grundutmaningen densamma för samtliga nationella minoritetsspråk, nämligen det faktum att språkbytesprocessen gjort att språkens överlevnad i Sverige är hotad.

[1] Termen kultur i denna betydelse används ofta för typiska beteenden, traditioner och kulturarv, vägledande normer, centrala värden och ideal, och sätt som världen uppfattas, tolkas och förstås. Kulturer är historiskt formade, föränderliga och socialt situerade gemenskaper.