Ökad förståelse eller symbolvärde?

– Hur finska och svenskt teckenspråk
används på myndigheters webbplatser

Omslag till rapporten Ökad förståelse eller symbolvärde. En stiliserad dator på turkos botten. Tre pratbubblor med finska och svenska exempelmeningar finns runt datorn. Under den svenska texten finns ett par stiliserade händer som symbol för teckenspråk.

För att uppfylla kraven i språklagen och tillgänglighetsdirektivet översätter myndigheter information på sina webbplatser till flera av Sveriges minoritetsspråk. Men hur används översättningarna av minoritetsspråkstalarna? Språkrådet har undersökt detta hos talare av två av Sveriges minoritetsspråk: finska och svenskt teckenspråk.

Författare: Tarja Larsson och Tommy Lyxell
Utgivningsår: 2021

Vilken funktion har översättningarna för dessa två språkliga minoriteter – svenskt teckenspråk respektive finska? Är de översatta texterna begripliga och fyller de sitt syfte som informationsförmedlare?

Språkrådets undersökning visar att översättningarna har olika funktioner för olika individer. För en del handlar det om att bättre förstå informationen på myndigheternas webbplatser, för en del om att få ett erkännande som minoritet.

De fyra myndigheter som deltog i studien är Försäkringskassan, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Polisen. Undersökningen är ett led i Institutet för språk och folkminnens uppdrag att följa upp språklagen.