2017: ”Romska språket”

2017 års språkvårdsseminarium i romska genomfördes i samarbete med Skolverket.

Talare i mötesrum.

Dr. Marcel Courthiade, professor i romska vid Institutionen för Sydasien och Hamalaya vid Paris universitet, var en av huvudtalarna på 2017 års språkvårdsseminarium.

Seminariet öppnades av Martin Sundin, generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen. Han tog upp vikten av de politiska verktyg, till exempel språklagen och minoritetslagen, som möjliggör arbetet för det romska språket. Områden som togs upp var bland annat revitaliseringsstöd, harmoniseringsarbete, lexikaliskt arbete samt samarbete med andra myndigheter, kommuner och inte minst romska delar av det civila samhället.

Språkrådets chef Harriet Kowalski gav exempel på vad Språkrådet gjort och hur Språkrådet arbetar med det språkvårdande uppdradet. Hon tog också upp några exempel på andra projekt gällande romskan som myndigheten medvkerar i.

Skolverket informerade bland annat om myndighetens uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om de nationella minoritererna, däribland romer.

Språkvårdaren Baki Hasan talade om det unika språkvårdsarbetet som har pågått i Sverige de senaste 10 åren och om kontinuitet som förutsättning för ett kvalitativt arbete inom språkvård.

Huvudtalare från tre länder

Årets huvudtalare kom från tre länder – Frankrike, Serbien och Danmark:

Dr. Maria Aleksandrovic - professor vid Högskolan i Vrsac, Serbien, talade om två olika ämnen: dels om det romska språket inom högskoleutbildning, dels om den muntliga romska poesin - dess symboler, tillgänglighet och betydelse.

Författaren Selahetin Kreuzi talade om romska språket i Danmark, ett av de nordiska länderna där romskan inte är erkänt som nationellt minoritetsspråk, hur det påverkar hans eget och andras arbete med romskan.

Dr. Marcel Courthiade, professor i romska vid Institutionen för Sydasien och Hamalaya vid Paris universitet, talade om vikten av kodifiering och harmonisering av det romska språket.

Se hela programmet

Språkvårdsseminarium i romska 2017 Pdf, 209.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Se bilder från seminariet

Talare i föreläsningssal.

Isofs generaldirektör Martin Sundin inledde seminariet.

Talare i mötessal.

Harriet Kowalski, avdelningschef för Språkrådet..

Person presenterar med powerpoint.

Ida Apelmo, undervisningsråd på Skolverket.

Talare i mötesrum.

Dr. Maria Aleksandrovic, professor vid Högskolan i Vrsac, Serbien.

Talare med powerpoint.

Författaren Selahetin Kreuzi.