Romska språket

Det romska språket består av flera olika dialekter. I Sverige talas till exempel lovari, arli, kalderasch, gurbeti, polsk romani, bugurdzi, kale och svensk romani.

Romska är ett indoeuropeiskt språk och är mycket nära besläktat med hindu och urdu.

Nationellt minoritetsspråk

Romska är sedan år 2000 ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, vilket innebär att samhället har ett ansvar att skydda och främja språket. Minoritetslagen stärkte romers rättigheter till sitt språk ytterligare. Romskan klassas som ett territoriellt obundet språk.

I skolan kan man få läsa romska som modersmål och man behöver inte kunna någon romska eller ha pratat romska hemma för att få modersmålsundervisning om man tillhör den nationella minoriteten romer. De nationella minoriteterna har också lite större rätt till modersmålsundervisning: om en elev i klassen vill ha undervisning, så ska skolan arrangera det. För övriga språken krävs att fem elever vill ha undervisning. Ett problem för några av de nationella minoritetsspråken är att det finns så få lärare som kan undervisa i dem. För romska finns inte heller några lärarutbildningar på lärosätena.

Södertörns högskola i Stockholm har ansvar för romska utbildningar i Sverige. De erbjuder grundkurser i romani chib där man får färdigheter i minst två dialekter. De erbjuder också till exempel kurser om antiziganism, romers rättigheter och om den romska minoritetens historia.

Antal talare

Det finns inga exakta uppgifter över hur många som talar romska i Sverige i dag. Det förs ingen statistik i Sverige över vilka språk som invånarna talar. Anledningen är att det inte är tillåtet att registrera människor efter etnisk tillhörighet.

Enligt Språkrådets egna undersökningar kan det finnas 120 000 romer i Sverige, varav ungefär 80 000 är romsktalare. Undersökningen bygger på samarbete mellan språkvårdarna och representanter från olika romska föreningar.

Dialekter inom romska

Det romska språket består av olika dialekter. Dialekterna har uppkommit då romer har bosatt sig i olika länder i Europa och lånat in både ord och ibland viss grammatik från landets huvudspråk. I till exempel polsk romska ingår många polska låneord, men basordförrådet, de romska ursprungsorden är desamma. Eftersom dialekterna innehåller dessa lånord kan det vara svårt för romer från olika länder att förstå varandra.

I Sverige finns det flera olika romska grupper och dialekter representerade. De vanligaste dialekterna i Sverige är lovari, arli och kalderasch, som talas i Polen, Ungern, Slovakien, forna Jugoslavien, Grekland, Bulgarien och andra länder. Men det talas också fler dialekter i Sverige, gurbeti, polsk romani och bugurdzi.

En dialekt som talats länge i Sverige är kaleromskan, som också kallas finsk romska. Den är nu starkt hotad och riskerar att dö ut om man inte lyckas överföra den till kommande generationer.

En annan grupp romer har också bott i Sverige under mycket lång tid och de kallar sig för resande, resandefolket eller resanderomer. Dialekten som de talar är starkt uppblandad med svenskan och kallas för svensk romani eller resanderomani. I dag finns mycket få talare kvar och dialekten är liksom kaleromskan starkt hotad.

Under Balkankriget på 1990-talet flydde många romer till Sverige och andra länder. De flesta talar dialekterna arli, gurbeti och bugurdzi.

Språkets ursprung

Det romska språket, kallat romska, romani chib, romani eller romanes, är ett indoeuropeiskt språk och är mycket nära besläktat med hindu och urdu. Ordet rom kan ha olika betydelser; det kan betyda man, människa eller definiera nationell tillhörighet. Många av de ursprungliga indiska orden finns kvar i språket även om romska under århundraden har lånat in ord från olika språk. Många romer kom att stanna i Öst- och Centraleuropa och språken där har också haft inflytande på romskan. Romska har alltså influerats av andra språk och har i sin tur även påverkat andra språk. Orden tjej, jycke och vischan i svenskan är lånord från romska.

Språkets struktur

I romska fanns ursprungligen åtta kasus, en slags böjningsform av substantiv och pronomen. När romerna nådde Europa byggde språkets grammatik, liksom i finskan och ryskan, på kasus. Än i dag använder sig en del äldre romer av gamla kasusböjningar i sitt tal, men efter nästan 1000 år i Europa har romskan hunnit bilda prepositioner och man använder sig i mycket mindre grad av olika kasusformer.

Skriftspråk och standardisering

Det romska alfabetet består i dag av latinska bokstäver, men i Ryssland och den tidigare Sovjetunionens länder använder man sig av kyrilliska bokstäver. Det romska alfabetet använder sig av speciella tecken för att beteckna vissa ljud, till exempel bokstäverna č, š och ž.

Romska är ett så kallat pluricentriskt språk, liksom även svenska och engelska. Det betyder att språket talas i fler länder än ett. För romskans del innebär det att man arbetar och utvecklar romska språket och ortografin enligt de språkliga konventionerna som togs fram 1971 och framåt.

År 2017 startade Språkrådet ett arbete med att skapa romska skrivregler tillsammans med ett antal europeiska språkexperter. Det är ett sätt att höja språkets status genom att skapa gemensamma referensramar och regler liksom i andra språk. Det är också en nödvändighet eftersom romer i dag lika mycket är ett skrivande folk som andra, vilket inte var fallet för 50 år sedan, då det fortfarande mest var ett talat språk.

Lyssna på romska

Rödluvan på romska

Här kan du lyssna på inledningen till sagan Rödluvan på de romska dialekterna arli och kale.

Arli:

Kale:

Översättning

Det var en gång en liten flicka, som hade fått en fin röd huva av sin snälla mormor. Därför kallades flickan Rödluvan. En dag bad mamman att flickan skulle gå till mormor, som låg sjuk i sin stuga djupt inne i skogen. Flickan fick en korg med mat och medicin att ta med. Mamma förmanade flickan att gå raka vägen till mormor och inte stanna och prata med någon på vägen.

Några fraser på romskadialekten arli

Šukar dive!
(Hej!)

Sar i tlo anav?
(Vad heter du?)

Kori bešea?
(Var bor du?)

Ko savo klasi džaja?
(Vilken klass går du i?)

Savo mobilno broj isi tut?
(Vad har du för mobilnummer?)

Tu sian ko Facebook?
(Finns du på Facebook?)