Det finns ett sug efter klarspråk

Det finns ett sug efter klarspråk

Hur arbetar svenska kommuner, regioner och myndigheter med klarspråk? Vilka hinder och utmaningar möter de? Finns det behov av bättre stöd? Här presenteras resultaten från Språkrådets undersökning om klarspråk i offentlig verksamhet.

Författare: Karin Hansson
Utgivningsår: 2020

Rapporten Det finns ett sug efter klarspråk – en studie om bättre stöd till klarspråk i offentlig verksamhet presenterar resultatet av en undersökning av myndigheternas klarspråksarbete som Språkrådet genomförde 2019. Undersökningen ingår i Isofs uppdrag att följa och utvärdera klarspråksarbetet i offentlig verksamhet. Den består av två delar: en enkät till alla statliga myndigheter, regioner och kommuner samt intervjuer med klarspråksansvariga.

Det främsta syftet med undersökningen är att dels kartlägga hur klarspråksarbetet bedrivs, dels identifiera hur Språkrådets stöd till de klarspråksansvariga kan förbättras.

Resultatet av enkäten visar att de flesta som svarat uppger att de arbetar med klarspråk. De vanligaste aktiviteterna är att utbilda skribenter och utarbeta malltexter. Andra viktiga resultat är att tidsbrist är det största hindret för klarspråksarbete och att Språkrådet spelar en viktig roll som kunskapsbank och rådgivare.

Resultatet av intervjuerna visar att en medvetenhet om vikten av klarspråk i organisationen, inte minst hos ledningen, är en central främjande omständighet.