Språklagen i praktiken – en vägledning från Språkrådet

Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen

Vilka skyldigheter har myndigheter och kommuner att använda ett enkelt språk? Vad kan kommuner göra för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket? Språklagen i praktiken är en vägledning för att tolka och tillämpa språklagen.

Utgivningsår: 2023 (andra upplagan). Första upplagan gavs ut 2011.

Språklagen syftar till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige, liksom den enskildes tillgång till språk. Den preciserar vilka skyldigheter myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga organ har när det gäller språk och språkanvändning.

Den här vägledningen klargör hur språklagens paragrafer bör tolkas i praktiken. Den vänder sig till dig som är beslutsfattare eller arbetar med kommunikation, språkvård, terminologi, tillgänglighet eller minoritetsfrågor på övergripande nivå. Informationen är uppdaterad från första utgåvan som kom 2011. Vägledningen går igenom språklagen paragraf för paragraf och ger konkreta tips och råd till varje avsnitt om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Den kan användas som en handbok i enskilda frågor om språklagen, men också som en introduktion för att få en uppfattning om vad lagen och de enskilda paragraferna handlar om.

I vägledningen finns också intervjuer där myndighetsanställda delar med sig av goda exempel och beskriver hur de hanterar språklagens utmaningar i sitt dagliga arbete. Exemplen visar hur offentliga organ kan bidra till en bättre språksituation för talare av både svenska och andra språk i Sverige. Att människor ges tillgång till språk är en förutsättning både för att kunna ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter – och för att samhället ska fungera väl.