Infrastruktur för språken i Sverige

Infrastruktur för språken i Sverige

Förslag till nationell språkinfrastruktur för det digitala samhället. Beredningsunderlag till regeringen enligt uppdrag Ku2011/860/KA.

Utgivningsår: 2012

Det förslag som läggs fram i rapporten innebär i korthet att en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster stegvis etableras med utgångspunkt i behovet av direkttextning för tv. Förslaget innebär dessutom att Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med språklig infrastruktur på nationell nivå.

Rapporten utgör ett beredningsunderlag för att utveckla formerna för drift och samordning för en nationell språkdatabank i enlighet med regeringsuppdrag ku2011/860/KA, se bilaga 1. I uppdraget har ingått att ta fram en behovsanalys och kostnadsberäkning för projektet, undersöka vilka tillgängliga tjänster som kan användas samt lämna förslag till långsiktig finansiering av språkdatabanken.