Personnamnsterminologi

Personnamnsterminologi

NORNAs åttonde symposium i Lund 10-12 oktober 1981.

Författare: Göran Hallberg, Stig Isaksson, Bengt Pamp
Utgivningsår: 1983
Serie: Skrifter utgivna genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund

Innehåll:

Personnamn. Till begreppets avgränsning / av Thorsten Andersson. Personnamnsterminologi. Termernas tillämpning på historiskt material / av Gudrun Utterström.
Om några problem inom personnamnsterminologin i finskan / av Eero Kiviniemi.
Zur Terminologie in der deutschen Personennamen - forschung / av Joachim Hartig.
Et forsiktigt forslag til klassifikation af fornavne efter navngivningsprinciper / av Gillian Fellows-Jensen.
Fremmede personnavnetyper / av Georg Søndergaard.
Hvad forstås der ved termen mellemnavn? / av Birte Hjorth Pedersen.
Dobbelnamn og doble namn - nokre terminologiproblem / av Terje Aarset.
Diminutiv, hypokrisme, kortnavn og kortform / av Eva Villarsen Meldgaard.
Smeknamn - öknamn / av Sven Benson.
"Mus-Gea" och Gastabondo. Något om prefigerade och "absoluta" binamn / av Roland Otterbjörk.
Personnamn/personbeteckningar i några fornsvenska källor. Försök till indelning och beskrivning / av Lena Peterson.
Några ord om termen släktnamn och dess synonymer / av Carl-Eric Thors.
Patronym. Term och begrepp / av John Kousgård Sørensen.
Termar for nemning av innbyggjar / av Ola Stemshaug.
Yrkesnemningar på 1500-talet - tilnamn eller slektsnamn? Eit forsøk på å kasta lys over nokre terminologiske problem / av Tom Schmidt.