Lucka 2: Din rätt till kultur

Visste du att tillgång till kultur och kulturarv är en demokratisk rättighet?

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund och alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Det är några av målen för svensk kulturpolitik. För Isof är vissa av de kulturpolitiska målen extra viktiga att leva upp till, eftersom de ligger nära vårt myndighetsuppdrag att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i Sverige. Dessa mål är att:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kulturarvet tillhör alla och att digitalisera kulturarvet är en demokratisk gärning. Du ska ha möjlighet att ta del av och bidra till vårt kulturarv, oavsett var du bor eller befinner dig.

Läs mer om din rätt till kultur

I vår kunskapsbank om kulturpolitik och kulturarv kan du lära dig mer om din rätt till kultur, om digitalt kulturarv i Sverige och hur vi på Isof arbetar med detta.