Lucka 7: Rätten till nationella minoritetsspråk

Du som tillhör en nationell minoritet i Sverige har rätt att lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk.

Språklagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det innebär till exempel att samhället ska se till att du får lära dig, utveckla och använda ditt nationella minoritetsspråk. Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romska (romani chib) och samiska.

År 2010 kom en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk och år 2019 ändrades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Den kallas ofta minoritetslagen och hör ihop med språklagen genom att den preciserar rättigheterna som anges där.

Kommuner och myndigheter är skyldiga att informera dig som tillhör en nationell minoritet om dina rättigheter. De är också skyldiga att skydda nationella minoriteters språk och kultur, och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge dig inflytande över frågor som berör den nationella minoritet du tillhör.

Läs mer om rätten till nationella minoritetsspråk

I vår vägledning Din rätt till nationella minoritetsspråk kan du som talar ett nationella minoritetsspråk lära dig mer om dina språkliga rättigheter och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. Vägledningen är översatt till alla nationella minoritetsspråk.