Lucka 9: Rätten till svenskt teckenspråk

Den som är döv eller hörselskadad eller av andra skäl har behov av teckenspråk har rätt att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

I språklagen står det att samhället ska ”skydda och främja det svenska teckenspråket” och att ”den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket”.

I språklagen jämställs det svenska teckenspråket med de nationella minoritetsspråken, men i praktiken är skyddet olika. De nationella minoritetsspråken har ett mer långtgående skydd i minoritetslagen, till exempel när det gäller språkliga rättigheter inom barn- och äldreomsorgen.

Det finns även andra lagar som rör det svenska teckenspråket och de teckenspråkiga samt internationella konventioner som påverkar språkpolitiken i Sverige. Lagarna tar bland annat upp tillgång till tolkar, skolgång för döva och hörselskadade elever, modersmålsundervisning för hörande teckenspråkiga barn och information på svenskt teckenspråk.

Läs mer om rätten till svenskt teckenspråk

I vår kunskapsbank om svenskt teckenspråk kan du lära dig mer om språklagen och dina rättigheter, Dövas kultur och det svenska teckenspråkets historia.