Lucka 1: Din rätt till språk

Visste du att vi har en språklag i Sverige där det bland annat står att alla ska ha rätt till språk?

Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Det är ett av de fyra övergripande målen för svensk språkpolitik. Övriga tre mål är:

  • Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
  • Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
  • Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Målen för språkpolitiken beskrivs i språklagen. Där finns även andra bestämmelser kring språk och språkanvändning.

Läs mer om din rätt till språk

I vår kunskapsbank om språkpolitik och språklagar kan du lära dig mer om din rätt till språk, om språkpolitik och språklagar i Sverige och hur vi på Isof arbetar med detta.