Teckenspråksmaterial

Dokumentation av språk och kultur på teckenspråk.

I samlingarna i Uppsala finns mer än 200 videofilmade intervjuer gjorda på teckenspråk med elever från dövskolor i Sverige, samt några intervjuer med personer från Norge, Finland och Estland. Intervjuerna ger en dövhistorisk inblick i svensk teckenspråkskultur.

Dokumentationsprojekt

Åren 1986−1987 genomförde Sveriges dövas riksförbund projektet Dokumentation av gamla tecken och dövas berättelser. Projektet gick ut på att dokumentera ålderdomliga och regionala tecken och dövas minnen från livet mellan cirka 1900−1940. Materialet som samlades in har transkriberats till text och förvaras i arkivsamlingarna i Uppsala.

Insamlare

Tomas Hedberg

Språkvårdaren Tomas Hedberg (född 1958) är den som genomfört intervjuerna och lett transkriberingsarbetet. Han är ordförande i Sveriges dövhistoriska sällskap och forskar om dövrörelsens 200-åriga historia med utgångspunkt i bildandet av Sveriges första dövskola, Manillaskolan, 1809.

Han har tidigare arbetat som ombudsman med ansvar för språk, bistånd och internationella frågor vid Sveriges dövas riksförbund (SDR) och är efter sitt uppdrag i Wold Deaf Federations (WFD) styrelse, där han lett en förstudie om dövas situation i varje land, nu en hedersmedlem.

Han är redaktör för Svenskt teckenspråkslexikon Länk till annan webbplats. och har bland annat publicerat artiklar och videos om persontecken, tecken inom området idrott, och bevarandet av dövas kulturarv.