Personnamnssamlingar

Vi har stora samlingar av personnamn med belägg från medeltiden fram till våra dagar.

handskrivet pergament med hängande sigill.

Ramborg, Brynolf, Anders, Torbjörn och Röd är några av namnen som nämns i Ramfrid Gustavsdotters testamente från den 28 november 1302. Isofs samling av medeltida personnamn innehåller i princip alla personnamn som bevarats i skriftliga källor från medeltiden. Foto: Svenskt Diplomatariums huvudkartotek/Riksarkivet (SDHK-nummer 1985).

Medeltida personnamn

I Uppsala finns omfattande samlingar av medeltida personnamn. De innehåller i princip alla personnamn som har bevarats i skriftliga källor från det medeltida Sverige och består av närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet.

Samlingen har byggts upp under många år. Ända sedan år 1943 har flera generationer studenter och medarbetare i projektet Sveriges medeltida personnamn samlat in namnbelägg ur medeltidsdokument, med övervikt för pergamentsbrev om jordtransaktioner, arv etc. och jordeböcker samt kyrkliga längder av alla slag intill cirka 1520. Från senmedeltiden finns städernas så kallade tänkeböcker med ett myller av namn, när borgare och småfolk trängs inför rådhusrätten i skiftande rättssaker eller betalar sin skatt. Huvudvikten har lagts vid namnformer ur samtida handskrifter.

Vid sidan av den i princip fullständiga medeltidssamlingen finns ett representativt urval av namn från 1500-talets äldre jordeböcker, tiondelängder och vissa tryckta källor.

Samlingar av yngre personnamn

I samlingarna med personnamn från nya tiden finns namn från cirka 1530 till cirka 1980. Här finns såväl förnamn som tillnamn/släktnamn och inofficiella namn (smeknamn och öknamn). Det stora insamlingsarbetet gjordes under perioden 1960 till 1980 inom Vetenskapssamhällets personnamnskommitté (VSP), men ett projekt för insamling av släktnamn bedrevs ända in på 1990-talet vid dåvarande Namnarkivet. VSP:s samlingar överfördes till Isofs föregångare på 1980-talet.

Förnamn

En stor samling (över 100 000 kort) med 1500-talsnamn är excerperad ur jordeböcker och tiondelängder från Kammararkivet, liksom ur tryckta 1500-talskällor. Excerperade ur kyrkböcker och tryckta källor finns förnamn (cirka 64 000 kort) från 1570 till slutet på 1800-talet. Namn från 1900-talet, särskilt ovanliga, har samlats in ur bland annat dopböcker, telefonkataloger och dödsannonser i dagstidningar med viss norrländsk tyngdpunkt. Denna delsamling omfattar cirka 60 000 kort. Det finns också namnstatistik för ett par år under 1980-talet.

Släktnamn - Efternamn

Här finns en stor samling med äldre släktnamn eller tillnamn (cirka 300 000 kort) från främst mellansvenska städer från tiden 1600 till 1820. Både kyrkböcker, mantalslängder och tryckta källor har excerperats. Många studenters namn ingår. I digital form finns ännu mer material, särskilt från Uppsala 1671–1810. Visst material från värmländskt 1700-tal finns också. I arkivet finns även insamlade släktnamn från Finlands svenska tid. I biblioteket finns också en utskrift från ett uttag av befolkningens efternamn år 2000, uppdelad även efter län och finalalfabetiskt.

Inofficiella namn (smeknamn och öknamn)

Under 1950- till 1970-talen gjordes omfattande insamlingar, både av studenter och av ortsmeddelare, av ”folkligt namnskick” i olika delar av Sverige, alltså smeknamn och öknamn. Samlingen är dels rent alfabetiskt sorterad, dels uppdelad efter landskap. Den omfattarcirka 100 000 kort. Visst övrigt material finns i Umeå för de övrenorrländska länen. Många av namnen kommer från studentuppsatser som delvis är bevarade bland VSP:s material.

Personnamnsvård

I arkivet finns också material som berör de tidigare namnlagarna då en språklig rådgivare, knuten till Isof eller till Institutionen för nordiska språk, var inkopplad vid varje bedömning. Det gäller överklaganden med mera om ansökningar till nya efternamn. Här finns också förteckningar över när nya efternamn har godkänts under större delen av 1900-talet, uppställda baklänges.

Film: Namnsamlingar i Uppsala

Forskningsarkivarie Josefin Devine berättar om ort- och personnamnssamlingarna i Isofs arkiv i Uppsala.